Přeskočit na hlavní obsah
Dodržování pravidel )

Dodržování pravidel

Dodržování Tohoto Kodexu

Závazek společnosti CSL: Společnost CSL je odhodlána pomáhat našim zaměstnancům a třetím stranám s porozuměním principů a očekáváním obsaženým v tomto Kodexu a s jejich dodržováním.

Budeme:

  • zajišťovat, aby všichni zaměstnanci měli přístup ke Kodexu tak, že jej přeložíme do hlavních místních jazyků v místech, kde působíme, a rozdáme všem našim pracovníkům – novým i stávajícím;
  • zajišťovat, aby Kodex byl snadno k dispozici našim třetím stranám;
  • realizovat povinná školení s cílem pomoci našim zaměstnancům porozumět Kodexu, jeho významu pro ně a jejich individuálním povinnostem;
  • monitorovat účast na povinných školeních, podle potřeby provádět nápravná opatření a kontrolovat efektivitu školení a vzdělávání ohledně Kodexu;
  • zajišťovat, aby naši zaměstnanci, smluvní partneři a jiné třetí osoby mohli sdělovat své obavy ohledně nezákonného jednání, porušování pravidel společnosti CSL nebo pochybeních v dobré víře, anonymně (pokud si to přejí a je to dovoleno) a bez strachu z odvety (pokud tyto obavy nejsou neopodstatněné nebo zlovolné) a
  • žádat o zpětnou vazbu od našich zaměstnanců a jiných zainteresovaných stran ohledně případných zlepšení Kodexu a reagovat na ni.

Rámec odpovědnosti

Představenstvo společnosti CSL Schvaluje Kodex a stanovuje milníky pro přezkoumání.
Globální vedení Zvyšuje povědomí, zajišťuje přístup, monitoruje dodržování.
Řídicí výbor CR Kontroluje a doporučuje zlepšení, zajišťuje zpětnou vazbu od zainteresovaných stran.
Odd. pro etické otázky (CSL Compliance) / právní odd. (CSL Legal)/ personální odd. (CSL HR) Dohlíží na požadavky na školení a vyřazuje porušení/ hlášení o nedodržování. Podporuje nařízené/manažery pomocí šetření a aktivně podporuje revize Kodexu.
Nadřízený / manažer
 
Zajišťují, aby zaměstnanci obdrželi Kodex a dodržovali školení. Monitorují dodržování Kodexu a podporují zaměstnance s dotazy/ obavami.
Zaměstnanci Hodnotí Kodex a účastní se školení. Žádají o objasnění, je-li to třeba a hlásí případy porušení.

Sdělování obav

Společnost CSL vypracovala tento Kodex s cílem mít stále pozitivní a transparentní vztah s našimi zaměstnanci, smluvními partnery a jinými třetími osobami. Uvědomujeme si ale, že někdy nastanou situace, kdy zaměstnanci, smluvní partneři a jiné třetí osoby nám potřebují ohlásit případy nepatřičného chování. Abychom jim to umožnili činit bez obav z odvety, budeme nadále udržovat a podporovat existence postupů, pomocí kterých naši zaměstnanci, smluvní partneři a jiné třetí osoby mohou hlásit situace, které jim vadí, včetně použití procesu upozorňování a jiných systémů řízení.

Ot. Pomáhal jsem svému nadřízenému/ manažerovi provést výběrové řízení pro společnost CSL na velkou zakázku. Dělám si starosti ohledně toho, jak je napsáno zadání tohoto výběrového řízení a že naším postupem upřednostňujeme jednoho dodavatele, který je zároveň starým přítelem mého nadřízeného/ manažera. Jak mohu zjistit, zda je proces tohoto výběrového řízení, které realizujeme, v souladu s Kodexem a pravidly společnosti CSL pro zadávání zakázek, a co bych měl dělat v případě podezření na jejich porušení?
Odp. Společnost CSL povzbuzuje zaměstnance, aby se ozvali, když mají podezření na porušení Kodexu a problémy týkající se etiky, a poskytuje mechanismy, aby tak mohli činit, s ohledem na ochranu soukromí a pověsti všech zúčastněných. Vaše otázky ohledně toho, zda je výběrové řízení v souladu s Kodexem, byste měl položit v první řadě hlavnímu manažerovi nebo oddělení pro etické otázky (CSL Compliance) nebo právnímu oddělení (CSL Legal). Pokud si netroufáte hovořit přímo s hlavním manažerem nebo oddělením pro etické otázky nebo právním oddělením, společnost CSL má zaveden proces na „upozorňování“ na problematické záležitosti. Další informace jsou uvedeny na intranetu společnosti CSL.