Přeskočit na hlavní obsah

Glosář

DÁRCI KREVNÍ PLAZMY:
Osoby z řad veřejnosti, které darují skupině CSL svou krevní plazmu, která se následně používá na výrobu produktů zachraňujících životy. V některých případech dostávají dárci krevní plazmy odměnu jako odškodnění za čas strávený darováním.

DARY:
Cokoli hodnotného včetně peněz nebo peněžních ekvivalentů, zboží nebo služeb poskytnutých jiné osobě bez (plného) protiplnění.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:
Jakýkoli výtvor mysli nebo intelektu, který má potenciální komerční hodnotu a může mít nárok na ochranu podle zákona týkajícího se autorských práv, patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů atd.

DŮVĚRNÉ INFORMACE:
Veškeré chráněné informace (informace vytvořené společností CSL nebo pro ni), jejichž neoprávněné poskytnutí by mohlo poškodit zájmy společnosti CSL.

FARMAKOVIGILANCE:
Věda a činnosti týkající se zjišťování, monitorování, posuzování, poznávání a prevence nežádoucích účinků nebo jakýchkoli jiných problémů týkajících se léků.

HUMANITÁRNÍ POMOC:
Materiální nebo logistická pomoc poskytovaná pro humanitární účely, zpravidla jako reakce na humanitární krizi. Primárním cílem humanitární pomoci je zachraňovat životy, zmírnit utrpení a pomoci zachovat lidskou důstojnost.

INFORMACE S VLIVEM NA CENU:
Informace, které mají podle předpokladů rozumných lidí zásadní vliv na cenu či hodnotu cenných papírů společnosti CSL. Mohou mezi ně patřit strategické informace, jako jsou například finanční prognózy a navrhované fúze a akvizice.

INFORMOVANÝ SOUHLAS:
Právní stav, kdy lze prohlásit, že určitá osoba dala souhlas na základě zvážení a pochopení všech známých skutečností a důsledků určitého kroku. Tato osoba musí znát relevantní skutečnosti a rovněž mít v době poskytnutí souhlasu schopnost uvažovat.

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ:
Jakýkoli přípravek, vzor, zařízení nebo kompilace informací, které jsou používány při obchodní činnosti společnosti CSL a dávají společnosti CSL příležitost získat výhodu nad jinými osobami, které je neznají nebo nepoužívají.

OBCHODOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ INTERNÍCH INFORMACÍ:
Když má určitá osoba k dispozici informace s vlivem na cenu, které nejsou na trhu běžně k dispozici, nesmí obchodovat s finančními produkty, na které by tyto informace měly vliv (ani k tomu povzbuzovat jiné osoby).

ODMĚNA ZA USNADNĚNÍ ÚŘEDNÍCH ÚKONŮ:
Poskytnutí malé finanční částky vládnímu úředníkovi za zařízení nebo urychlení určitého běžného nebo nezbytného úkonu (např. vydání povolení nebo licence).

PACIENTI:
Koneční příjemci portfolia produktů vyráběných společností CSL.

ROVNÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI (EEO):
Právo osob na plnou a rovnou odměnu na základě zásluh nebo jiných relevantních, smysluplných kritérií bez ohledu na rasu, barvu, pohlaví, náboženství, osobní vztahy, národnostní původ, věk, postižení, rodinný stav, sexuální orientaci nebo rodinné odpovědnosti.

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY:
Organizace a instituce a jejich zástupci, se kterými společnost CSL spolupracuje na vědeckých a jiných projektech.

STŘET ZÁJMŮ:
Situace, kdy osobní zájmy vedoucího pracovníka, zaměstnance apod. mohou mít prospěch z jeho oficiálních kroků nebo vlivu.

SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ:
Je právo identifikované podle mezinárodních pracovních standardů jako právo zaměstnanců organizovat se a mít zastoupení.

TŘETÍ STRANY:
Jakýkoli dodavatel, distributor nebo jakékoli jiné společnosti či osoby smluvně spojené se společností CSL v oblasti vývoje, dodávek, výroby nebo doručení výrobků CSL.

ÚPLATKÁŘSTVÍ:
Nabízení něčeho, co má osobní hodnotu, osobě, která rozhoduje, za účelem získání prospěchu, zpravidla v podobě získání nebo udržení zakázky nebo získání nepatřičné výhody. Úplatek může mít podobu měnových nástrojů, jako jsou peníze, nebo čehokoli hodnotného (např. cesta, služby, slevy, dary apod.).

UPOZORŇUJÍCÍ OSOBA:
Upozorňující osoba je zaměstnanec, bývalý zaměstnanec nebo člen jakékoli přidružené organizace, který nahlásí nevhodné chování lidem nebo subjektům, které mají pravomoc a ochotu provést nápravu ve společnosti CSL.

VLÁDNÍ ČINITEL:
Úředník, představitel nebo zaměstnanec jakéhokoli vládního ministerstva nebo agentury nebo jakéhokoli komerčního subjektu, ve kterém má vládní orgán obchodní podíl nebo jej jiným způsobem ovládá. Tento pojem rovněž zahrnuje představitele politických stran a kandidáty na politickou funkci.

VOLNÝ PRACOVNÍ POMĚR (TZV. „AT – WILL EMPLOYMENT“):
Pracovní poměr, který lze ukončit rozhodnutím zaměstnance nebo zaměstnavatele, a to kdykoli, s udáním nebo bez udání důvodu.

ZÁBAVA:
Zahrnuje pohoštění (např. jídlo), recepce, vstupenky na zábavní programy, společenské nebo sportovní akce, účast na sportovních akcích, ubytování a cestování.

ZDRAVOTNICKÝ ODBORNÍK:
Osoba, která je oprávněna předepisovat, nakupovat, dodávat, podávat nebo vydávat léky nebo lékařská zařízení v rámci své odborné činnosti.