Přeskočit na hlavní obsah
Poctivost v podnikání )

Poctivost v podniká

Bezúhonnost Společnost

Závazek společnosti CSL: Ve společnosti CSL jsme odhodláni vykonávat všechny aspekty naší obchodní činnosti etickým a transparentním způsobem.

Toho dosahujeme díky našemu neochvějnému odhodlání dodržovat všechny platné místní zákony, předpisy, směrnice a standardy a kodexy farmaceutického průmyslu platné v zemích, ve kterých působíme.

Budeme:

 • očekávat, že všichni naši zaměstnanci budou dodržovat všechny platné zákony, předpisy, směrnice, standardy kodexy všude, kde působíme;
 • zajišťovat, aby byly zavedeny systémy řízení na podporu dodržování všech platných zákonů, předpisů, směrnic, standardů a kodexů;
 • zajišťovat, aby všichni naši zaměstnanci chápali své povinnosti s konkrétním odkazem na způsob, jakým vykonávají své každodenní povinnosti, a
 • měřit a řídit obchodní výsledky a uplatňovat principy trvalého zlepšování s cílem posílit odpovědné chování v rámci obchodní činnosti.

Řízení rizik | Dodržování zákonů a předpisů | Vnitřní kontrolní mechanismy a výkaznictví | Ochrana majetku a informací | Nepřetržité poskytování informací | Obchodování s cennými papíry | Hospodářská soutěž | Střet zájmů | Úplatkářství a korupce | Tržní postupy | Zábava a dary | Vnější vztahy se zainteresovanými stranami | Ochrana údajů

 

Řízení rizik
Řízení rizik je nedílnou součástí celkového rámce struktury řízení společnosti CSL. Zachováváme strukturovaný, konzistentní, v celé společnosti platný přístup k řízení rizik s cílem posílit výkon našich firem. Máme společnou odpovědnost začleňovat řízení rizik do naší kultury a do všech procesů na jednotlivých úrovních.

Společnost CSL přijala australskou/ novozélandskou normu ISO31000; 2009 (Principy a standardy řízení rizik – Risk Management Principles and Standards) jako východisko pro náš koordinovaný globální proces řízení rizik. Realizace řízení rizik ve společnosti CSL je podrobně popsáno v rizikovém rámci skupiny CSL.

Tento rámec hraje důležitou roli při zajišťování odpovídajících kontrolních mechanismů na zmírňování rizik, která by mohla mít dopad na naši schopnost plnit naše obchodní a finanční cíle.

Dodržování zákonů a předpisů
Ve společnosti CSL je každý zaměstnanec odpovědný za dodržování platných místních zákonů zemí, ve kterých působíme.

V některých oblastech naší obchodní činnosti, jako jsou například marketing našich produktů, naše vztahy s jinými odbornými pracovníky ve zdravotnictví a náš výzkum a vývoj, jsme se navíc zavázali dodržovat místní i mezinárodně uznávaný kodex chování pro farmaceutický průmysl.

Od třetích stran, s nimiž spolupracujeme, očekáváme dodržování platných místních zákonů a předpisů těch zemí, ve kterých působí, a dodržování všech principů stanovených v tomto Kodexu.

Ot. Jsem odpovědný za prodej a marketing určitých produktů společnosti CSL v několika jednotlivých zemích. Jak zajistím, abych já i mé týmy dodržovali platné zákony a předpisy?
Odp. Všude tam, kde působíme, musí společnost CSL dodržovat platné národní a místní zákony a předpisy. Ty se mohou v jednotlivých místech lišit, protože různé země mají různé zákonné požadavky. V případě dotazů ohledně místních zákonných požadavků v jednotlivých zemích lze kontaktovat právní oddělení (CSL Legal).

Pokud by platné místní zákonné požadavky byly v jakémkoli ohledu méně přísné než tento Kodex, musíte se přesto řídit principy Kodexu. Rovněž musíte zajistit, že budete dodržovat veškeré platné standardy a kodexy chování používané ve farmaceutickém průmyslu.

 

Vnitřní kontrolní mechanismy a výkaznictví
Přesné a úplné obchodní záznamy jsou nezbytné pro efektivní řízení naší obchodní činnosti a udržení důvěry investorů.

Ve společnosti CSL jsme odhodláni zajistit poctivost a kvalitu našich systémů vedení obchodních záznamů a také zajistit, aby všechny naše obchodní záznamy byly vytvářeny a řízeny tak, aby poskytovaly reálný, pravdivý a přesný obraz naší obchodní činnosti.

Máme zavedeny vnitřní kontrolní systémy na zajištění toho, aby finanční výkazy byly v souladu s platnými místními zákony zemí, ve kterých působíme, a zabraňovaly podvodům a jinému nepatřičnému jednání.

Ot. Byl jsem požádán o přezkoumání všech záznamů a pracovních verzí dokumentů, které mám u sebe. Jak se mám rozhodnout, co zlikvidovat a co si ponechat?
Odp. Plán uchovávání záznamů globálního oddělení (CSL Global) stanoví, jak dlouho je třeba uchovávat různé druhy informací. Obecně byste měli likvidovat záznamy, u nichž doba uchování uplynula. Jsou dvě kategorie záznamů, které musí být uchovány, a sice ty, u nichž je vydán právní „příkaz k uchování“, nebo záznamy považované za „historické“. Další informace vám poskytne Manažer pro záznamy (Records Manager) ve vašem působišti a pravidla správy záznamů globálního oddělení (CSL Global) a veškerá konkrétní místní pravidla pro správu záznamů nebo standardní pracovní postupy.

 

Ochrana majetku a informací
Závody, vybavení a jiný majetek společnosti CSL musí být dobře udržovány a vhodně zabezpečeny proti krádeži, zneužití a neoprávněnému zveřejnění. Výsledkem je, že každý zaměstnanec společnosti CSL nese odpovědnost za zajištění ochrany našeho majetku a informací.

Správa našich informačních technologií zajišťuje, aby naše informační aktiva byla chráněna a zabezpečena před celou řadou hrozeb, aby tak byla zajištěna kontinuita obchodní činnosti a minimalizováno obchodní riziko. Řízení bezpečnosti informačních technologií ve společnosti CSL vychází z norem ISO 207001 a 207002.

Elektronická zařízení jsou poskytována zaměstnancům primárně za účelem podpory obchodní cílů společnosti CSL a plnění povinností zaměstnanců. Na elektronických zařízeních poskytovaných společností CSL, která mají přímý přístup k našim kritickým obchodním systémům může být nainstalován pouze software, který je schválený a podporovaný společností CSL.

Všechna data a komunikace, které se týkají obchodní činnosti společnosti CSL jsou vytvářeny a/nebo ukládány na elektronických zařízeních poskytovaných společností CSL jsou majetkem společnosti CSL.

Odpovědností každého zaměstnance je zajistit, aby naše informace byly zabezpečeny. Společnost CSL si uvědomuje, že používání internetu je rozšířené a představuje velký přínos pro společnost CSL i pro zaměstnance nebo subjekty, které poskytují služby společnosti CSL nebo jejím jménem. Veškerá online komunikace včetně používání sociálních médií se musí řídit stejnými principy a pokyny, které platí pro všechny ostatní aktivity zaměstnanců, jak je uvedeno v souborech pravidel společnosti CSL.

Při online aktivitách nesmí dojít k prozrazení informací, které by mohly být považovány za obchodní tajemství nebo jsou jinak důvěrné nebo ve vlastnictví společnosti CSL. Soukromé používání internetu je v pracovním prostředí společnosti CSL povoleno s tím, že nesmí narušovat výkon práce daného zaměstnance, probíhá v osobním čase zaměstnance (přestávky apod.) a nedochází přitom k přístupu nebo posílání žádného materiálu v rozporu s jakýmikoli platnými zákony nebo poškozujícího pověst jakékoli osoby nebo společnosti CSL, nebo které by mohly být běžnými standardy společnosti považovány za urážlivé nebo nevhodné.

Používáme na svá elektronická zařízení filtry s cílem zabraňovat přístupu na webové stránky s nevhodným obsahem. Není ale možné identifikovat a omezit přístup na všechny nevhodné webové stránky, každý zaměstnanec by měl dávat pozor, na jaké stránky vstupuje.

Máme možnost sledovat používání internetu, aplikací a interní sítě. Vyhrazujeme si právo použít tuto tuto možnost k ochraně společnosti CSL před kriminální nebo nevhodnou činností a k zajištění toho, že zaměstnanci vykonávají své povinnosti v souladu se zásadami společnosti CSL. V každém případě zajistíme ochranu osobních údajů v souladu s místními zákony a předpisy.

Jakákoli zařízení nebo jiná aktiva (včetně laboratorních poznámek a deníků) vlastněná nebo pronajatá společností CSL zůstávají majetkem společnosti CSL a po ukončení pracovního poměru nebo na základě žádosti vedení společnosti CSL musí být vrácena společnosti CSL.

Ot. Právě jsem si všiml, že kolega, který pracuje na vedlejším počítači, se dívá na svém počítači během přestávky na oběd na pornografický materiál. Mně osobně ty obrázky nevadí, on je dobrý pracovník a svou práci dělá dobře. Co mám dělat?
Odp. Pornografický materiál není povolen na systémech společnosti CSL v žádné podobě a představuje zneužití majetku společnosti CSL. Skutečnost, že váš kolega je dobrý pracovník a že k této činnosti dochází během přestávky na oběd, není podstatná. Musíte to nahlásit svému nadřízenému/manažerovi, aby byla podniknuta příslušná opatření.

 

Nepřetržité poskytování informací
Jako veřejně obchodovaná společnost na australské burze cenných papírů (Australian Securities Exchange - ASX) má společnost CSL povinnosti vyplývající z australských zákonů a pravidel pro obchodování na trhu ASX (ASX Listing Rules).

Kromě několika omezených výjimek jsme povinni nepřetržitě poskytovat ASX informace o společnosti CSL, které mají podle předpokladů rozumných lidí zásadní vliv na cenu či hodnotu cenných papírů společnosti CSL.

Máme soubor pravidel, která stanoví jasné pokyny a popisují kroky, které by ředitelé a všichni zaměstnanci měli podniknout, když zjistí informace, které je případně nutno poskytnout.

Ot. Co se týče sledování používání aplikací a sítě ze strany společnosti CSL – znamená to, že společnost CSL sleduje vše, co dělám?
Odp. Ne. Společnost CSL má možnost zobrazit a zkontrolovat všechny e-maily a elektronickou komunikaci. Tuto možnost v souladu s platnými zákony využíváme k odhalení trestné činnosti a chování, které není v souladu se zásadami společnosti CSL, jako je přístup k pornografickému nebo jinému urážlivému nebo nevhodnému materiálu a posílání takových materiálů.

 

Obchodování s cennými papíry
Ve společnosti CSL všechny naše ředitele a zaměstnance podporujeme v tom, aby dlouhodobě vlastnili akcie společnosti CSL. Nicméně musíme dávat pozor na načasování prodeje a nákupu jakýchkoli takových akcií.

Zákony týkající se obchodování na základě interních informací zakazují, aby ředitelé nebo zaměstnanci kupovali nebo prodávali akcie společnosti CSL, pokud mají k dispozici cenově citlivé informace, které nejsou obecně k dispozici na trhu.

Mezi cenově citlivé informace mohou patřit:

 • finanční výsledky společnosti CSL oproti rozpočtům či prognózám;
 • uzavření nebo ukončení významného kontraktu;
 • skutečné nebo navrhované fúze, akvizice nebo zakládání společných podniků (tzv. joint venture) nebo
 • pokrok ve významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje oproti stanoveným milníkům..

Máme zavedenu politiku, která pomáhá ředitelům a zaměstnancům plně chápat jejich povinnosti ve vztahu k obchodování na základě interních informací, se zvláštním důrazem na obchodování s cennými papíry společnosti CSL.

Podle australských zákonů je obchodování na základě interních informací trestným činem.

Ot. Moji rodiče spravují portfolio akcií jako součást jejich úspor na důchod. Požádali mě o radu, zda by měli nakoupit nějaké akcie společnosti CSL. Vím, že společnost CSL má připraveno několik nových produktů a že v minulém roce velmi pokročil výzkum. Mohu tuto informaci sdělit mým rodičům a nabádat je, aby investovali do akcií společnosti CSL?
Odp. Zaměstnanci společnosti CSL nesmějí obchodovat s akciemi společnosti CSL, pokud mají k dispozici cenově citlivé informace, které nejsou trhu běžně známy. Tento zákaz se týká i nabádání jiných k obchodování s akciemi společnosti CSL na základě takovýchto informací. Položte si následující otázku: Máte k dispozici informace o výzkumném programu nebo jiných obchodních aktivitách nebo plánech společnosti CSL, které nebyly zveřejněny prostřednictvím médií nebo tiskových burzovních zpráv a které by v případě jejich znalosti měly pravděpodobně vliv na rozhodování investora ohledně nákupu nebo prodeje akcií společnosti CSL? Pokud ano, nesmíte svým rodičům radit, zda obchodovat s akciemi společnosti CSL, či ne. Pokud odpověď zní ne, můžete svým rodičům poradit a oni mohou volně obchodovat. Vaši rodiče mohou volně obchodovat, pokud jim neporadíte.

 

Hospodářská soutěž
Dodržování postupů pro obchodování a zákonů na ochranu hospodářské soutěže je zásadní pro naši bezúhonnost a dobrou pověst.

Společnost CSL podporuje princip volné soutěže a zakazuje postupy, které by jakýmkoli způsobem:

 • klamaly spotřebitele nebo omezovaly přístup k určitým druhům léčby;
 • vedly k cenám, které by byly v rozporu s platnými obchodními praktikami nebo zákony na ochranu hospodářské soutěže;
 • získávaly informace o konkurenci jiným způsobem, než který je etický a v souladu se všemi zákony a předpisy nebo
 • představovaly jiné nekalé praktiky.

Máme zavedeny programy školení v etických otázkách s cílem zajistit, aby příslušní zaměstnanci rozuměli svým vlastním povinnostem a povinnostem společnosti CSL ohledně platných obchodních praktik a zákonů na ochranu hospodářské soutěže. Rovněž jsme vytvořili systémy pro zjišťování, komunikaci, hlášení, vyšetřování a řešení veškerých případů porušení těchto zákonů a pravidelně posilujeme povědomí zaměstnanců o tom, jak nahlašovat své obavy.

Porušení postupů pro obchodování a zákonů na ochranu hospodářské soutěže může mít vážné důsledky pro společnost CSL a zaměstnance, včetně vysokých pokut a odnětí svobody, a společnost CSL to považuje za závažné porušení pracovních povinností, které může mít za následek disciplinární opatření, což může znamenat až ukončení pracovního poměru.

Ot. Když se účastním mezinárodních konferencí, setkávám se někdy s bývalými kolegy, kteří pracují u konkurenčních firem. Během přestávky na kávu při jednom jednání v nedávné době začala bývalá kolegyně mluvit o tom, jaké potíže má její firma při přípravě výběrového řízení na dodávku léků jedné vládní agentuře. Chtěla, abych jí poradil, protože věděla, že společnost CSL v této oblasti v minulosti uspěla. Smím mé kolegyni poskytnout obecnou radu?
Odp. Nikdy se nesmíte pouštět se zástupci konkurenčních společností do hovorů o výběrových řízeních, kterých se společnost CSL účastnila nebo se případně zúčastní. Související otázky, které by mohly vyvstat, jako například cenová politika, výrobní kapacita a strategie a ziskové marže, jsou velmi citlivé a je nutné se jim vždy vyhnout. Pokud hovor pokračuje v tomto duchu, musíte odejít, i když do této diskuse nepřispíváte. Je důležité, aby zaměstnanci společnosti CSL nejen dodržovali obchodní postupy a zákony na ochranu hospodářské soutěže, ale rovněž se vyhýbali situacím, které by mohly vyvolat opačný dojem.

 

Střet zájmů
Předpokládá se, že při plnění svých řádných povinností ve společnosti CSL všichni ředitelé a zaměstnanci budou klást zájmy společnosti CSL před své vlastní soukromé zájmy. Střet zájmů může nastat v případě, kdy soukromý zájem zaměstnance může ohrozit povinnost zaměstnance věrně sloužit zájmům společnosti CSL.

Důležité je, že není nutné, aby k takovému ohrožení došlo před tím, než je situace identifikována jako střet zájmů. Pouhá možnost střetu zájmů v některé situaci může stačit k ohrožení nebo zpochybnění profesionální pověsti a rozhodovací schopnosti zaměstnance.

To zahrnuje mimo jiné situace, v nichž:

 • soukromý zájem (finanční nebo jiný) by mohl pravděpodobně ovlivnit úsudek zaměstnance při výkonu obchodní činnosti společnosti CSL;
 • loajalita zaměstnance vůči nejbližší rodině nebo jakékoli třetí osobě, skupině nebo organizaci je vnímána jako neslučitelná se zájmy společnosti CSL;
 • zaměstnanec má zájem na transakci, o nichž je známo, že na ní měla nebo může mít zájem společnost CSL;
 • zaměstnanec obdrží odměnu, provizi nebo jinou úplatu od dodavatele, konkurenta nebo zákazníka společnosti CSL nebo
 • zaměstnanec využívá svůj čas, zařízení, zdroje nebo úsilí na něco jiného než na činnosti, programy nebo účely schválené společností CSL.

V takových situacích, nebo když existuje pochybnost, že se jedná o střet zájmů, musí zaměstnanci oznámit zdánlivé nebo skutečné podrobnosti o možném střetu zájmů svému nadřízenému/manažerovi nebo právnímu oddělení (CSL Legal). Ve všech případech musí být přijaté rozhodnutí o řešení střetu zájmů schváleno vyšším vedením a náležitě zdokumentováno.

Aby se zabránilo jakýmkoli potenciálním nebo domnělým střetům zájmů, musí zaměstnanec požádat svého nadřízeného/manažera o povolení, aby mohl začít jakékoli zaměstnání mimo společnost nebo v něm pokračovat.

Ot. Jako manažerka pobočky společnosti CSL hledám smluvního partnera, který bude zajišťovat školení o zdravotnických a bezpečnostních postupech pro zaměstnance a návštěvníky pobočky. Můj manžel je profesionální školitel v oboru zdravotnictví a bezpečnosti, který je široce uznávaný pro své zkušenosti a schopnosti v tomto oboru a jeho ceny jsou rozumné. Bylo by etické mu tuto práci nabídnout?
Odp. Pokud nabídnete smlouvu o zajištění služeb svému manželovi, můžete se dostat do situace, kdy si budete jakožto jmenovaná osoba s rozhodovací pravomocí muset zvolit mezi podporou obchodních zájmů svého manžela a podporou obchodních zájmů společnosti CSL. To je jasný střet zájmů. Ale i kdybyste se do takové situace nedostala, ostatní to mohou vnímat jako střet zájmů. Pokud se rozhodnete v této záležitosti pokračovat, musíte informovat svého nadřízeného a ohlásit střet zájmů a nenabízet vašemu manželovi tuto zakázku, pokud a dokud nebudete mít doklad o povolení zajištění výběrového řízení.

 

Úplatkářství a korupce
Žádné složky ani zaměstnanci společnosti CSL nebudou přímo ani nepřímo nabízet, platit, požadovat ani přijímat úplatky ani dávat či přijímat osobní finanční odměny nebo pobídky výměnou za určitá obchodní rozhodnutí. Toto platí bez ohledu na výši odměny nebo pobídky. I tam, kde nejsou odměny za usnadnění úředních úkonů zákonem zakázány, zásadami společnosti CSL je, že k takovým odměnám nesmí docházet.

Naši zaměstnanci a ředitelé nesmí dávat či přijímat dary nebo zábavní program, pokud by to mohlo ovlivnit nebo vyvolat dojem, že ovlivní objektivní obchodní úsudek.

Máme zavedenu politiku a programy školení v etických otázkách s cílem zajistit, aby příslušní zaměstnanci rozuměli svým vlastním povinnostem a povinnostem společnosti CSL ohledně toho, jak se vyhnout úplatkům a korupci. Vytvořili jsme systémy pro zjišťování, komunikaci, hlášení, vyšetřování a řešení veškerých případů porušení pravidel společnosti CSL a platných zákonů, a pravidelně posilujeme povědomí zaměstnanců o tom, jak nahlašovat své obavy.

Porušení protikorupčních zákonů může mít vážné důsledky pro společnost CSL a zaměstnance, včetně vysokých pokut a odnětí svobody, a společnost CSL to považuje za závažné porušení pracovních povinností, které může mít za následek disciplinární opatření, což může znamenat až ukončení pracovního poměru.

Ot. Jsem členem týmu vytvořeného společností CSL za účelem posouzení možných alternativních technologií filtrování vody pro výrobní závody společnosti CSL. V rámci posuzování musím navštěvovat závody v celé Evropě, kde je jedna z těchto technologií v provozu. Dodavatel jedné konkrétní technologie nabídl, že uhradí všechny výlohy týmu a jeho partnerů na cestování první třídou. Mohu tuto nabídku přijmout?
Odp. Odpověď: Přijetí této nabídky je proti pravidlům společnosti CSL pro přijímání darů, protože by to mohlo být vnímáno jako snaha o ovlivnění vašeho nestranného posouzení této technologie a následného rozhodnutí společnosti CSL o nákupu. V případě nabídky cestování první třídou a včetně partnerů se jedná o dar přemrštěné hodnoty, který jde nad rámec běžné obchodní praxe. Pokud požadujete další vysvětlení, měli byste se obrátit na svého nadřízeného, oddělení pro etické otázky (CSL Compliance) nebo právní oddělení (CSL Legal).

 

Tržní postupy

Nabízení produktů zdravotnickým odborníkům
Způsob, jakým farmaceutické společnosti interagují se zdravotníky, je v tomto oboru významným aspektem. Organizace ve farmaceutickém průmyslu po celém světě zavedly různé kodexy chování, aby tyto interakce regulovaly.

Naše postupy vycházejí z těchto kodexů a jejich základních etických principů. Jsme odhodláni dodržovat všechny platné místní zákony a předpisy v každé zemi, kde působíme.

Marketing ve farmaceutickém průmyslu má mnoho podob, mezi které mimo jiné patří:

 • sponzorování konferencí a lékařských seminářů;
 • sponzorování vystoupení odborných zdravotníků na konferencích a lékařských seminářích a
 • sponzorování cest zdravotnických odborníků na konference nebo lékařské semináře.

Každou jednotlivou interakci pečlivě zvažujeme s důrazem na to, aby naše produkty a služby byly reprezentovány pravdivě, poctivě a přesně a zcela v souladu se všemi platnými místními zákony a kodexy chování.

Máme zavedeny soubory pravidel a programy školení v etických otázkách s cílem zajistit, aby příslušní zaměstnanci rozuměli svým vlastním povinnostem a povinnostem společnosti CSL ohledně nabízení produktů zdravotnickým odborníkům. Nedodržení zásad společnosti CSL v tomto ohledu je považováno za vážné pochybení, které může vést k zahájení disciplinárního řízení až k ukončení pracovního poměru.

Ot. Účast na setkání lékařských asociací je dobrou příležitostí k hovoru se zdravotnickými odborníky za účelem výměny informací nebo jiných přínosů pro obchodní zájmy společnosti CSL. Je přípustné zaplatit jídlo zdravotnickému odborníkovi v průběhu těchto rozhovorů?
Odp. Obecně platí, že je přípustné zaplatit jídlo zdravotnickému odborníkovi v rámci legitimního obchodního vztahu s tím, že toto jídlo nebude extravagantní s ohledem na okolnosti ani nebude vnímáno jako snaha o nekalé ovlivnění nebo nařízení obchodního rozhodnutí. Rovněž byste si měli ověřit u druhé strany, zda zaplacení jídla není proti pravidlům jejich organizace. Navíc v jednotlivých zemích existují různé zákony a kodexy upravující poskytování jídel nebo darů zdravotnickým odborníkům, a ty je nutno dodržovat (například zveřejnění hodnoty jídla). Navíc někteří zdravotničtí odborníci mohou být rovněž považováni za vládní představitele, přičemž v takovém případě mohou platit i další pravidla. Pokud požadujete další informace, obraťte se na oddělení pro etické otázky (CSL Compliance) nebo právní oddělení (CSL Legal).

 

Označování produktů a tvrzení o produktech
Pověst a úspěch společnosti CSL jako důvěryhodného dodavatele léků závisí na zajištění toho, že naše výrobky budou přesně reprezentovány.

Označování a inzerování farmaceutických výrobků jsou silně regulovány. Reklamní a propagační materiály musí být vždy pravdivé, musí splňovat podmínky veškerých povolení pro prodej na trhu (tj. žádné inzerování účinků, které nejsou oficiálně uvedenými účinky daného léku), musí vyváženě obsahovat přesný popis rizik a přínosů výrobků a nesmějí být zavádějící.

Reklama a přímé nabízení léků na předpis spotřebitelům jsou přísně regulovány a v mnoha případech je přímé nabízení spotřebitelům zakázáno platnými místními zákony v zemích, ve kterých působíme.

Poskytování informací o výrobku
Materiály uvádějící informace o výrobcích týkající se jakéhokoli výrobku vyráběného nebo distribuovaného společností CSL se globálně přísně řídí platnými místními zákony v zemích, ve kterých působíme.

Tyto materiály mají za cíl zajistit, aby zdravotničtí odborníci nebo pacienti byli chráněni před nechtěným zneužitím výrobků a byli řádně informováni o vhodném označení, přínosech a možných rizicích spojených s používáním našich výrobků.

Snažíme se zajistit, aby všechny důležité informace byly uvedeny v našich materiálech uvádějících informace o výrobcích a aby byly aktuální. Vynechání důležitých informací v materiálech uvádějících informace o výrobcích nebo reklamních materiálech může být považováno za zavádějící a klamavé.

Máme zavedena přísná pravidla a procesy pro schvalování informací o výrobcích (prostřednictvím našich útvarů pro lékařské záležitosti a oddělení registrací).

Máme zavedeny rozsáhlé interní školicí programy s cílem zajistit, aby všichni příslušní zaměstnanci tato pravidla a procesy chápali a implementovali.

Dodržování obchodních předpisů
Společnost CSL je odhodlána dodržovat všechny platné předpisy v oblasti mezinárodního obchodu, a to včetně celních kontrol, kontrol vývozu a dovozu a sankcí. Porušení těchto předpisů může mít za následek občanskoprávní a trestní postihy a ztrátu vývozních privilegií. Společnost CSL pravidelně prověřuje, zda se její dodavatelé nenacházejí na vládních seznamech sankcionovaných subjektů.

Zákony týkající se dovozu, vývozu a sankcí jsou komplexní a často se mění, a v některých regionech mohou být v rozporu. Pokud budou mít zaměstnanci nějaké otázky nebo obavy, týkající se dodržování obchodních předpisů, měli by se obrátit na oddělení pro globální dodržování obchodních předpisů (Global Trade Compliance) nebo právní oddělení (CSL Legal).

Ot. Mám na starosti zvláštní zásilku výrobku CSL z Evropy a Severní Ameriky do země, do které jsme zatím nic nezasílali. Pamatuji si, že jsem zaslechl něco o tom, že na tuto zemi byly uvaleny sankce. Jak se dozvím, zda tyto sankce ovlivní mou zásilku?
Odp. Před zahájením spolupráce s novými obchodními partnery nebo novými územími se zaměstnanci musí ujistit, že o nich neexistují žádné záznamy na veškerých státních i mezinárodních seznamech sankcionovaných subjektů. V případě, že takové záznamy existují, musí zaměstnanci kontaktovat právní oddělení (CSL Legal). Před vývozem musí zaměstnanci zajistit, že:

 • daná položka není kontrolována a nevyžaduje licenci pro vývoz nebo opětovný vývoz od příslušných orgánů a
 • jsou dodrženy všechny požadavky pro vývoz a dovoz.

Některé destinace podléhají komplexním předpisům o zahraničním obchodu, embargům nebo sankcím a před dalším postupem vyžadují dodatečné posouzení. Zaměstnanci by se měli pro radu obrátit na oddělení pro globální dodržování obchodních předpisů nebo právní oddělení (CSL Legal).

 

Duševní vlastnictví
Stanovení ochrany práv duševního vlastnictví podporuje naši investici do výzkumu a vývoje.

Společnost CSL bude dodržovat všechny platné zákony týkající se duševního vlastnictví. Vytvoříme a budeme chránit patenty, ochranné známky, zapsané vzory, autorská práva a důvěrné informace. To zahrnuje poskytování nezbytných informací, nástrojů a procesů našim zaměstnancům z důvodu ochrany našeho majetku.

Společnost CSL vytváří strategická partnerství s akademickými a jinými organizacemi na celém světě, aby doplnila své odborné znalosti v rámci společnosti a posunula dál vědecké poznatky a výhledy na úspěšný vývoj výrobků. Tato partnerství často vedou ke sdíleným znalostem, duševnímu vlastnictví nebo výrobkům. Pro řešení aspektů partnerství, včetně respektování a ochrany duševního vlastnictví, budeme uzavírat dohody o spolupráci.

Ot. Rád bych zapojil do práce třetí stranu, aby napomohla při postupu ve výzkumu, který můj tým provádí v oblasti nového terapeutického cíle. Potřebuji postupovat rychle, protože můj kontakt odjede do zahraničí. Mohu jim zavolat, abych si s nimi promluvil o práci společnosti CSL a o tom, jak by mohli pomoci?
Odp. S veškerými informacemi, které zatím nejsou veřejně dostupné, by se mělo zacházet opatrně. Před projednáváním jakéhokoli důvěrného materiálu s třetí stranou byste se měli spojit s právním oddělením (CSL Legal), aby vám poradili, jak nejlépe chránit majetek a informace společnosti CSL. Obecně platí, že než obě strany mohou zahájit jednání nebo spolupráci, může být jako první krok vyžadována dohoda o zachování důvěrnosti.

 

Daně
Společnost CSL je odhodlána dodržovat platné zákony a předpisy týkající se daní ve všech zemích, ve kterých působíme. Společnost CSL chápe, že daňová rizika vznikají z důvodu složitosti příslušných zákonů, jejich neustálého vývoje a nejistoty spojené s tím, jak se vztahují na určitá fakta a okolnosti.

V souladu s tím společnost CSL: 

 • je odhodlána dodržovat platné daňové zákony ve všech zemích, v nichž působí;
 • nezaujímá agresivní daňová stanoviska;
 • přijímá globální daňovou politiku a
 • zajišťuje, aby byly platby daní, zásady a řízení rizik, týkající se daní, kontrolovány a posuzovány Výborem představenstva pro audit a řízení rizik.

Zábava a dary
Společnost CSL akceptuje, že občas v rámci vykonávání obchodní činnosti:

 • zaměstnanci mohou dávat dary nebo zajišťovat zábavní program zákazníkům, potenciálním zákazníkům nebo jiným osobám, se kterými společnost CSL obchodně jedná, a
 • zaměstnancům mohou být od dodavatelů, potenciálních dodavatelů nebo jiných osob, s nimiž společnost CSL spolupracuje, nabízeny dary nebo zábava.

Poskytování nebo přijímání darů nebo využívání zábavního programu by mělo být selektivní, patřičné a nepříliš časté a v souladu s platnými zásadami společnosti CSL. Peněžní dary nebo ekvivalenty peněz (např. peněžní poukazy) nesmí být poskytovány ani přijímány. Zábava pro kolegy na náklady společnosti CSL není podporována s výjimkou specifických okolností, které musí schválit vyšší vedení společnosti CSL.

Pokud je poskytnutí nebo přijetí daru nebo zábavy považováno za vhodné, měl by zvolený druh daru nebo zábavy odrážet profesní a komunitní standardy etiky, umírněnosti a dobrého vkusu, být v souladu s platnými zákony a oborovými kodexy, našimi vyhlášenými hodnotami a platnými zásadami společnosti CSL. Dary nebo zábava nesmí být vyžadovány nebo nárokovány. Poskytnutí jakéhokoli daru nebo zábavy musí být transparentní a řádně zaznamenáno ve finančních záznamech společnosti CSL.

Poskytnutí a přijetí zábavy nebo darů během vyjednávání nákupní a/nebo jiné smlouvy v souvislosti s obchodní činností společnosti CSL není dovoleno (viz též článek 2.9 Úplatkářství a korupce).

V některých zemích platí předpisy, které zakazují nebo omezují poskytování darů nebo zábavy zdravotnickým odborníkům a vládním činitelům. Zábava (například sportovní akce, divadelní představení nebo koncerty) zdravotnickým odborníkům a vládním činitelům je v souladu s platnými zásadami společnosti CSL zakázána a nesmí být poskytována; rovněž poskytování darů a zábavy ve formě jídla (pohoštění) podle těchto zásad podléhá přísným požadavkům.

My školíme všechny zaměstnance s cílem zajistit dodržování těchto požadavků.

Máme zavedena pravidla a programy školení v etických otázkách s cílem zajistit, aby příslušní zaměstnanci rozuměli svým vlastním povinnostem a povinnostem společnosti CSL ohledně přijímání a poskytování darů a zábavy. Vytvořili jsme systémy pro zjišťování, komunikaci, hlášení, vyšetřování a řešení veškerých případů porušení pravidel společnosti CSL a platných zákonů a pravidelně posilujeme povědomí zaměstnanců o tom, jak nahlašovat své obavy.

Ot. Nedávno jsem dokončil projekt, na kterém se podíleli zaměstnanci partnerské výzkumné organizace, a na oslavu bych rád vzal výzkumné pracovníky a některé zaměstnance společnosti CSL podílející se na tomto projektu na místní finálový fotbalový zápas. Je vto dovoleno?
Odp. Měl byste tento návrh předložit vyššímu vedení k rozhodnutí. K získání souhlasu je nutné prokázat, že tato zábava je vhodná a umírněná s ohledem na význam a rozsah projektu a povahu obchodního vztahu a v jiných ohledech je v souladu s pravidly společnosti CSL a platnými zákony.

 

Vnější vztahy se zainteresovanými stranami

Příspěvky politickým stranám
Společnost CSL akceptuje skutečnost, že firmy se případně musí podílet na politickém prostředí země, ve které působí, aby zajistily, že při tvorbě státní politiky bude přihlíženo k oprávněným obchodním zájmům a zájmům zainteresovaných stran.

Požadujeme, aby politické příspěvky na podporu činnosti určité politické strany a kandidátů nebo představitelů byly rozumně vyváženy mezi politické strany a kandidáty nebo představitele a aby byly v souladu s místními zákony a předpisy a příslušnými stupni schvalování.

Věříme, že transparentnost politických příspěvků je pro farmaceutické společnosti důležitá s ohledem na to, jak rozhodující roli hrají vlády v regulaci, proplácení a nákupu léků. Společnost CSL bude každý rok zveřejňovat celkovou hodnotu příspěvků v naší Zprávě o společenské odpovědnosti firmy (Corporate Responsibility Report) a na našich webových stránkách..

Spoluvytváření státní politiky
Věříme, že společnost CSL má hrát důležitou roli při vytváření státní politiky v oblastech, které mají přímý vliv na naši obchodní činnost a kde máme konkrétní odborné znalosti a zkušenosti.

Promyšleně spolupracujeme s významnými oborovými asociacemi na tvorbě oborové a hospodářské politiky.

Tam, kde se domníváme, že společnost CSL může přinést jedinečnou a důležitou perspektivu do určité otázky, kterou projednávají vlády, případně zvažujeme samostatné podání s cílem poskytnout své znalosti a prosazovat informovanou debatu.

Jednání s vládou
Společnost CSL působí v oblastech, které jsou silně regulovány. Naši zaměstnanci pravděpodobně přijdou do kontaktu s představiteli vlád odpovědnými za udělení licencí pro naše zdravotnické výrobky, jednání a řízení smluv s námi a za rozvoj a prosazování předpisů, které se nás týkají.

Pokud má k tomu někdo z našich zaměstnanců příležitost, musí poskytovat informace poctivě a nedopouštět se jejich falšování nebo zatajování. Musíme uchovávat všechny záznamy důležité pro jakékoli jednání s vládou, vládní vyšetřování nebo spor, a to v souladu s pravidly a postupy pro uchovávání záznamů globálního oddělení (CSL Global) všechny naše interakce s vládou musí být v souladu s ustanoveními článku 2.9 (Úplatkářství a korupce) a článku 2.11 (Zábava a dary) tohoto Kodexu.

Vnější komunikace
Společnost CSL pověřila příslušné mluvčí komentováním našich obchodních záležitostí vůči médiím, analytikům a vládám. Tyto komentáře by měli činit pouze tito oprávnění mluvčí.

Ot. Pracuji v Centru pro odběr plazmy společnosti CSL a nedávno mi zavolal novinář z jedněch novin s otázkou ohledně bezpečnosti jedné z léčebných metod společnosti CSL odvozených od plazmy. Měl bych poskytnout odpověď na základě toho, co o této věci vím, nebo odpovědět „bez komentáře“?
Odp. Informace poskytované veřejně prostřednictvím médií mohou mít závažné a někdy nepředvídané finanční či právní důsledky a vliv na pověst společnosti CSL. Je nezbytně nutné, aby všechny veřejné komentáře poskytované společností CSL včetně odpovědí na dotazy médií byly přesné, včasné a konzistentní. Proto by jakékoli veřejné komentáře jménem společnosti CSL měli poskytovat pouze oprávnění mluvčí. Vy byste měl zdvořile odpovědět na tento telefonický dotaz, že zajistíte co nejrychlejší odpověď ústy příslušného mluvčího. Měl byste si zjistit povahu dotazu a kontaktní informace na volajícího. Poté musíte dotaz neprodleně předat zástupci oddělení pro komunikaci (CSL Communications) pro váš region.

 

Ochrana údajů

Ochrana údajů třetích osob
Společnost CSL respektuje a je odhodlána chránit soukromí všech osob, se kterými máme co do činění, včetně pacientů, dárců plazmy zdravotnických odborníků, spolupracovníků, a jiných třetích stran. V tomto ohledu je důležité, abychom včas a efektivně dodržovali všechny platné místní zákony, a to jako zákonnou povinnost i jako správnou firemní praxi.

Když získáváme, zpracováváme, ukládáme a přenášíme osobní údaje, provádíme odpovídající preventivní opatření v souladu se všemi platnými místními zákony, aby byla zajištěna ochrana a respekt k soukromí.

Máme zavedena pravidla a programy školení v etických otázkách s cílem zajistit, aby příslušní zaměstnanci rozuměli svým vlastním povinnostem a povinnostem společnosti CSL ohledně nakládání s osobními údaji v souladu s platnými místními zákony.

Ochrana osobních údajů zaměstnanců
Společnost CSL zajišťuje, aby při nakládání s údaji o zaměstnancích právo osob na ochranu soukromí a naše oprávněné obchodní potřeby byly vyváženy. Z toho důvodu budeme shromažďovat osobní údaje zaměstnanců jen v případech, kdy je to nutné pro zajištění našich obchodních potřeb, a budeme to provádět způsobem, který toto soukromí nenarušuje a je v souladu s platnými místními zákony.

Jsme odhodláni informovat zaměstnance o jejich právu znát účel, za jakým údaje shromažďujeme, jejich právo na nahlédnutí do vlastních záznamů a opravit jakékoli chyby v těchto záznamech.

Ot. Jsem obchodní zástupce a rád bych kontaktoval pacienty, kteří používají jeden z výrobků společnosti CSL, za účelem účasti v programu na podporu pacientů. Mohu požádat o údaje o pacientech od lékaře, o němž vím, že má velký počet pacientů, kteří tento výrobek používají?
Odp. Ve všech zemích existují zákony na ochranu osobních údajů, které je nutno v souvislosti se získáváním a používáním osobních údajů dodržovat. Ve většině případů jsou osobní údaje týkající se zdravotního stavu osob posuzovány podle ještě vyššího standardu. K získání přístupu k osobním údajům jakékoli osoby musíte získat její přímý individuální informovaný souhlas se získáním těchto údajů a se zamýšleným použitím těchto údajů nebo si ověřit, že takový souhlas byl dán. Navíc mohou existovat další zákony upravující vzájemné vztahy mezi společnostmi a pacienty, které musí být přísně dodržovány. Pro další informace kontaktujte oddělení pro etické otázky (CSL Compliance) nebo právní oddělení (CSL Legal).