Přeskočit na hlavní obsah
Pracoviště )

Pracoviště

Bezpečné, Spravedlivé a Uspokojující Pracovní Prostředí

Závazek společnosti CSL: Společnost CSL je odhodlána zajišťovat pro všechny naše zaměstnance spravedlivé a uspokojující pracovní prostředí, kde panuje vzájemná důvěra a respekt.

Jsme rovněž odhodláni zajišťovat pracovní prostředí, které je bezpečné a které podporuje pohodu zaměstnanců. Uvědomujeme si hodnotu rovnováhy mezi prací a osobním životem a přihlížíme k ní při tvorbě našich pravidel.

Tyto závazky pomáhají zajistit, abychom si udržovali pověst progresivní organizace, která je lákavým zaměstnavatelem a poskytuje stimulující a uspokojující pracovní prostředí, které najímá a udržuje si zaměstnance na konkurenčním pracovním trhu.
Budeme:

 • zajišťovat pracovní prostředí, kde se nevyskytuje obtěžování a diskriminace a které je místem, kde se k sobě chováme se vzájemným respektem;
 • respektovat a podporovat různorodost na pracovišti;
 • zajišťovat, aby odměna vždy splňovala nebo přesahovala zákonné standardy a aby zaměstnanci byly odměňováni způsobem, který odráží reálnou tržní hodnotu jejich služeb;
 • poskytovat odpovídající podporu a příležitosti pro profesní rozvoj a kariérní postup;
 • chránit zdraví a bezpečí našich zaměstnanců a jiných osob vyskytujících se v našich prostorách;
 • zajišťovat, aby naši zaměstnanci mohli usilovat o zastoupení bez strachu ze zastrašování, odvety či pronásledování, a
 • je-li to možno, zajišťovat našim zaměstnancům přístup k profesním a nezávislým terapeutickým programům jako podporu v obtížném období.

Pracovní standardy | Profesionální chování | Odměňování zaměstnanců

 

Pracovní standardy

Nábor zaměstnanců
Společnost CSL zajišťuje objektivní a spravedlivý proces náboru, výběru, povyšování a přesunu potenciálních a stávajících zaměstnanců. Jsou zavedeny globální principy zajišťující, aby procesy pro získávání, hodnocení, nábor a výběr zaměstnanců byly důsledně uplatňovány v celé skupině CSL a aby byly dodržovány všechny platné zákony.

Zajišťujeme, aby řízení procesu výběru bylo poctivé a aby zde nebyla nezákonná či nevhodná zaujatost a střety zájmů.

Podporujeme vzdělávání a rozvoj a podporujeme naše zaměstnance v rozvoji jejich kariéry v rámci skupiny CSL. Usilujeme o vyvážení počtu zaměstnanců, které najímáme jako nové zaměstnance, a počtu zaměstnanců, které povyšujeme v rámci společnosti.

K zahájení jakýchkoli kroků pro otevřenou pozici je vyžadováno příslušné oprávnění.

Za určitých okolností využíváme služeb nezávislých třetích osob jako dodavatelů a konzultantů. I když to nejsou zaměstnanci naší organizace, jsou důležití pro náš úspěch a my jsme odhodláni postupovat způsobem, který je v souladu se zákonnými a daňovými povinnostmi, zachovávat odpovídající zdravotní a bezpečnostní ujednání a jednat s lidmi s respektem.

Ot. Provádím nábor za účelem zaplnění pozice na výrobní lince ve výrobním závodě. Tato pozice vyžaduje častý pohyb v omezeném prostoru a mám obavy, že člověk s tělesným postižením by nebyl schopen tuto práci vykonávat bezpečně. Měl bych postižené osoby odrazovat od žádostí o toto místo?
Odp. Ne – to by bylo v rozporu s Kodexem a příslušnými pravidly společnosti CSL a možná i nezákonné. Zajistěte, aby popis práce a výběrová kritéria přesně odrážely skutečné a zásadní požadavky tohoto pracovního místa. Vaše obavy o bezpečnost mohou být oprávněné, ale nemůžete předem posuzovat schopnost postiženého uchazeče tuto úlohu zastávat. Rovněž musíte přihlédnout ke skutečnosti, že společnost CSL podnikne přiměřené úpravy, aby umožnila postiženým rovnocenně se podílet na práci. Obraťte se na personální oddělení (CSL HR) nebo právní oddělení (CSL Legal), které vám poskytnou potřebnou pomoc.

 

Rovné pracovní příležitosti (EEO) a šikana na pracovišti
Společnost CSL zakazuje méně příznivé zacházení s určitým člověkem na základě takových atributů, jako je pohlaví, věk, etnikum, rasa, náboženství, postižení a sexuální orientace. Nebudeme tolerovat obtěžování v jakékoli podobě, včetně šikany a násilí na pracovišti v jakémkoli pracovním kontextu, včetně konferencí, školení nebo společenských akcí mimo pracoviště. Třetí strany, které pracují se zaměstnanci společnosti CSL, rovněž podléhají našim zásadám pro rovné pracovní příležitosti (EEO) a proti šikaně na pracovišti.

Dodržujeme požadavky všech platných místních zákonů a minimálně budeme:

 • informovat a vzdělávat naše manažery a zaměstnance ohledně povědomí o rovných příležitostech a znalosti místních legislativních požadavků;
 • činit rozhodnutí ohledně pracovních poměrů a povýšení na základě zásluh;
 • jasně komunikovat, že nebudeme na pracovišti tolerovat žádnou šikanu ani diskriminaci jakéhokoli druhu a že v případě porušení této politiky mohou být podniknuta možná disciplinární opatření;
 • zavádět postupy, které jsou v souladu s principy přirozené spravedlnosti pro ty, kteří si chtějí stěžovat nebo žádají o radu;
 • ujišťovat naše zaměstnance, že zajistíme jejich utajení v maximální míře, kterou dané okolnosti dovolují, a
 • zajišťovat, aby proti zaměstnancům, kteří nahlásí své obavy nebo předají k vyřešení problémy se šikanou na pracovišti, nebyla učiněna odvetná opatření.

Ot. Jeden z mých spolupracovníků mi sdělil, že je homosexuál, a já jsem zaslechl, jak je terčem vtipů a negativních poznámek ohledně jeho životního stylu. Co bych měl dělat?
Odp. Šikana na pracovišti je v rozporu s Kodexem, politikou společnosti CSL a může být nezákonná.Může mít nepříznivý dopad na celou pracovní skupinu. Pokud jste byl svědkem incidentů nebo jste zaslechl komunikaci, které vám vadí, měl byste toto chování, které jste zpozoroval, nahlásit přímo svému nadřízenému nebo personálnímu oddělení (CSL HR).

Pokud tato záležitost nebude vyřešena, má společnost CSL proces hlášení neboli „upozorňování“, pomocí kterého lze znepokojivé věci ohlásit. Další informace jsou k dispozici na intranetu společnosti CSL.

 

Ochrana zdraví a bezpečnost
Společnost CSL je odhodlána poskytovat zdravé a bezpečné prostředí svým zaměstnancům, dalším osobám přítomným v našich prostorách a komunitám, ve kterých působíme.

Naši zaměstnanci a další osoby přítomné v našich prostorách mají povinnost zajistit, aby na pracovišti nebylo ohroženo zdraví nebo bezpečnost. Abychom toto zajistili, očekává se, že přinejmenším budou dodržovat standardy, zásady a postupy společnosti CSL. Zaměstnanci a další osoby přítomné v našich prostorách musí nahlásit veškeré nehody a rizika, a to co nejdříve to bude možné, aby mohla být přijata náležitá opatření pro prevenci, nápravu nebo zvládnutí těchto stavů.

Nadřízení/manažeři společnosti CSL nesou odpovědnost za zajištění toho, že budou poskytnuty vhodné prostředky a dohled, aby zaměstnanci a další osoby v našich prostorách mohli pracovat bezpečně. Pro podporu tohoto zavádíme, udržujeme a neustále zlepšujeme v každém provozu náš systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti, který:

 • vyžaduje dodržování všech platných zákonů, licencí a dalších stanovených požadavků;
 • vyžaduje stanovení cílů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti zaměřených na eliminaci pracovních úrazů a onemocnění na pracovišti, bere v úvahu zákonné a jiné provozní a obchodní požadavky a pohled zainteresovaných stran;
 • komunikuje cíle v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti všem našim zaměstnancům a podporuje jejich zapojení do zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti;
 • vyžaduje neustálé hodnocení a reporty o výsledcích ve srovnání s cíli;
 • vytváří, zavádí a kontroluje plán řízení ochrany zdraví a bezpečnosti s cílem minimalizovat rizika, splnit cíle a podpořit neustálé zlepšování;
 • vyžaduje provoz našich zařízení podle těch nejvyšších standardů s cílem chránit naše zaměstnance, návštěvníky a komunitu, ve které působíme;
 • zajišťuje konzultace s našimi zaměstnanci ohledně otázky ochrany zdraví a bezpečnosti s cílem zajistit, aby při rozhodovacích procesech byli zohledněni zaměstnanci;
 • poskytuje odpovídající školení a prostředky, aby byli zaměstnanci vybaveni k bezpečné práci;
 • komunikuje požadavky systému všem zaměstnancům a je dostupný zainteresovaným stranám a
 • je pravidelně posuzován z hlediska efektivity.

Ot. Můj nadřízený požaduje, abychom plnili výrobní cíle, které lze splnit jen díky porušování postupů ochrany zdraví a bezpečnosti. Co bych měl dělat?
Odp. Postupy ochrany zdraví a bezpečnosti nesmí být nikdy porušeny a stavět postupy ochrany zdraví a bezpečnosti až za výrobní cíle je nepřijatelné. Měl byste nejprve vaše obavy sdělit svému nadřízenému. Pokud se vám do toho nechce nebo se vám nepodaří získat jeho pozornost, měl byste si promluvit se svým manažerem pro ochranu zdraví a bezpečnost nebo jiným členem vyššího vedení. Pokud tato záležitost nebude vyřešena, má společnost CSL proces hlášení neboli „upozorňování“, pomocí kterého lze znepokojivé věci ohlásit. Další informace jsou k dispozici na intranetu společnosti CSL.

 

Rehabilitace
Je důležité, aby se zaměstnanci společnosti CSL vraceli do práce po úrazu nebo nemoci co nejdříve. Rehabilitace zaměstnanců má proto dvojí účel:

 • uvědomit si, že rehabilitace je součást etických požadavků na odměňování zaměstnanců, a
 • zajistit, aby rehabilitační programy, které vytvoříme, řešily psychologický a společenský dopad zranění zaměstnanců na pracovišti.

Jsme odhodláni pomáhat zraněným nebo nemocným zaměstnanců v návratu do práce prostřednictvím včasného zásahu a vytvoření plánů řízení zranění a onemocnění.
Ukončení pracovního poměru a propuštění

Když společnost CSL ukončí pracovní poměr zaměstnance, činíme to způsobem, který je v souladu s platnými místními zákony a personálními pravidly společnosti CSL.

Může k tomu dojít:

 • v případě oprávněných důvodů souvisejících s pracovní schopností, chováním nebo výkonem daného zaměstnance;
 • v případě, že již neexistuje obchodní potřeba role daného zaměstnance;
 • v případě volného pracovního poměru (tzv. „at-will“), z oprávněného uplatnění vlastního rozhodnutí zaměstnavatele nebo zaměstnance, ať již s udáním nebo bez udání důvodů, nebo
 • v jiných případech předepsaných podle místních pracovněprávních podmínek nebo individuálních smluv.

Profesionální chování

Vzájemný respekt
Společnost CSL stanoví vysoké standardy pro profesionální a etické chování, kterými se za všech okolností řídí způsob naší interakce se zákazníky, dodavateli, spolupracovníky a veřejností.

Patří mezi ně:

 • nulová tolerance zastrašování, šikanování, nepřátelství nebo vyhrožování;
 • zdvořilost a respekt vůči jednotlivcům;
 • úcta k osobnímu majetku druhých a majetku společnosti CSL;
 • poctivé jednání za všech okolností;
 • společná práce na dosahování lepších výsledků;
 • snaha o pochopení a naplnění potřeb zainteresovaných stran;
 • aktivní snaha o porozumění zákonům a zvyklostem jednotlivých zemí, ve kterých působíme, a
 • žádná odplata nebo odvetná opatření jakéhokoli druhu jakožto výsledek toho, že některá osoba (nebo skupina) nahlásí své obavy (pokud takové hlášení není neopodstatněné nebo zlovolné) a/nebo se účastní jakéhokoli vyšetřování.

Poskytování důvěrných informací
Společnost CSL očekává, že její zaměstnanci budou respektovat důvěrnost informací získaných během jejich zaměstnání u nás a nebudou tyto informace poskytovat ani využívat jinak než k účelům schváleným společností CSL.

Tyto informace mimo jiné zahrnují:

 • cenové politiky společnosti CSL;
 • strategické plány a plány vývoje produktů;
 • finanční informace;
 • informace o zákaznících;
 • vynálezy a objevy, a
 • důvěrné informace zpřístupněné společnosti CSL třetími stranami.

Požadujeme, aby naši zaměstnanci postoupili a převedli na společnost CSL kdykoli bez dalšího protiplnění veškeré duševní vlastnictví, které vytvořili v průběhu jejich zaměstnání u společnosti CSL, nebo které vyvinuli z duševního vlastnictví společnosti CSL. Jedinou výjimku představují případy, kdy platné místní zákony požadují, aby byla zaplacena náhrada, přičemž v takovém případě bude takováto náhrada v minimální výši požadované těmito platnými místními zákony.

Ot. Lékařka, se kterou jsme dobrými přáteli, se vždy úzkostlivě snaží svým pacientům poskytovat tu nejlepší dostupnou léčbu a informace. Požádala mě o informace o výsledcích některých klinických studií v rané fázi, které provádí společnost CSL. Vzhledem k tomu, že tato lékařka je vázána lékařským tajemstvím ohledně svých pacientů, je přípustné ji informovat o výsledku těchto studií?
Odp. Důvěrné informace společnosti CSL jako například výsledky klinických studií nesmí být poskytovány ani používány za žádným účelem, pokud to výslovně neschválí společnost CSL. Proto musíte být velmi opatrný na to, co říkáte v rozhovorech s touto lékařkou, a omezit informace, které poskytujete, na to, co již bylo zveřejněno.

 

Interní komunikace
Společnost CSL je odhodlána zajistit, aby všichni naši zaměstnanci měli odpovídající přístup k důležitým informacím společnosti CSL, které jim umožní dělat jejich práci efektivně a lépe rozumět našim obchodním rozhodnutím.

Náš proces interní komunikace je určen ke sdílení interních informací, zlepšování rozhodování a šíření zveřejněných strategických rozhodnutí, která podporují sdílené chápání našich hodnot a směřování.

Za předpokladu zachování důvěrnosti, soukromí a v závislosti na obchodní citlivosti budeme poskytovat informace o společnosti CSL včas.

Zavedli jsme postupy na poskytování návodu na vytváření, schvalování a publikování materiálů v tištěné a elektronické podobě.

Drogy a alkohol
Za účelem udržení bezpečného pracovního prostředí nesmí zaměstnanci při práci pro společnost CSL užívat drogy a alkohol. Kromě toho je za všech okolností zakázáno nelegální nebo neoprávněné užívání, držení, prodej, nákup nebo předávání drog a alkoholu.

Manažeři odpovědní za obslužné funkce společnosti CSL musí zajistit, aby podávání alkoholu bylo odpovědné, pokud není podávání alkoholu jinak zakázáno místními zákony nebo místními pravidly společnosti CSL.

Každému z našich zaměstnanců, který má problém se závislostí, bude poskytnuta podpora ve formě odborné pomoci, bude-li to možno.

Abychom zajistili přijímání nových zaměstnanců, kteří mohou přispět k bezpečnému a produktivnímu pracovnímu prostředí, je možné, že u kandidátů pro některé pozice budeme vyžadovat lékařskou kontrolu. Takové požadavky jsou prováděny vždy v souladu s místními zákony a předpisy.

Ot. Dělám si starosti o kolegu, jehož chování občas prozrazuje, že je při práci pod vlivem alkoholu. Vím, že zažívá stress v osobním životě a nechci jeho osobní situaci ještě dále zhoršit, ale mám obavy, že by to mohlo ohrozit jeho bezpečnost a bezpečnost jeho spolupracovníků. Co bych měl dělat?
Odp. I když si možná nejste jist, že příčinou chování, kterého jste si všiml, je alkohol, pokud máte obavy o bezpečnost na pracovišti, musíte své obavy neprodleně sdělit svému nadřízenému a pracovníkovi odpovědnému za ochranu zdraví a bezpečnost. Tato situace může být poté prošetřena a případně podniknuta vhodná opatření na ochranu zdraví a zajištění bezpečnosti vašeho kolegy a ostatních pracovníků.

 

Odměňování zaměstnanců

Řízení výkonu
Společnost CSL zajišťuje, aby zaměstnanci ve všech organizačních jednotkách a zemích chápali, jak mohou přispět k úspěchu společnosti CSL. Patří sem:

 • zajištění, aby byly komunikovány a chápány výkonové standardy a očekávání pro každého zaměstnance;
 • zajištění, aby případné individuální cíle byly dosažitelné a přezkoumatelné s ohledem na obchodní výsledky i hodnoty společnosti CSL;
 • podpora komunikace a spolupráce mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným/ manažerem, příslušnými kolegy, týmy a zainteresovanými stranami ve vztahu k hodnocení výkonu a

vytvoření rámce pro řízení výkonu obsahující systémy a postupy podporující efektivní řízení těchto praktik ve všech našich firmách.

Ot. Vytvořil jsem se svým nadřízeným/ manažerem pracovní plán a měl jsem za to, že na něm bude založeno mé každoroční hodnocení výkonu. Nyní je čas na hodnocení mého výkonu, ale zatím můj nadřízený tuto otázku nenastolil. Co bych měl dělat?
Odp. Systém řízení výkonu společnosti CSL, včetně procesu hodnocení, funguje pomocí otevřených a konstruktivních rozhovorů mezi nadřízenými a jejich přímými podřízenými. Měl byste svého nadřízeného upozornit, že je čas na vaše hodnocení, a vyhradit pro to čas v nerušeném a soukromém prostředí. Vy a váš nadřízený byste měli být připraveni mluvit o tom, v jakém rozsahu jste v předchozím roce dosáhl svých cílů, jak jste jinak ve vaší roli přidal hodnotu a rovněž o dohodnutých obchodních prioritách, které nebyly známy v době, kdy byl pracovní plan vytvářen, o veškerých nastalých obtížích a o vašem budoucím pracovním plánu a potřebách rozvoje. Další informace o výročním hodnocení výkonu poskytne personální oddělení (CSL HR) pro váš region.

 

Filosofie odměňování
Společnost CSL přímo vztahuje výši odměny našich zaměstnanců k jejich roli ve společnosti, dalším pracovníkům na podobné pozici a místním tržním preferencím a podmínkám. Používáme konzistentní metodiku hodnocení práce v celé skupině, což nám umožňuje přímé srovnání velikosti práce, a monitorujeme reálnou tržní hodnotu rolí u různých rolí v různých místech.

Náš systém řízení výkonu zahrnuje stanovení výkonových cílů a řízení odměňování na základě výkonu a chování založeném na našich hodnotách.

Za účelem hledání a udržování zaměstnanců společnost CSL nabízí odměnu, která je konkurenceschopná na místním trhu pro konkrétní roli. Odměny vedoucích pracovníků zahrnují pevně stanovenou odměnu a odměnu na základě dosahovaného výkonu ve formě krátkodobých peněžních pobídek a dlouhodobých pobídek s cílem sladit zájmy zaměstnanců a akcionářů.

Ve všech zemích, ve kterých působíme, bude společnost CSL v souladu s místní tržní praxí a platnými zákony přispívat na důchod zaměstnanců.

Budeme zaměstnancům proplácet oprávněné výdaje související s prací, které zaměstnancům vzniknou osobně při výkonu obchodní činnosti, jako například při služební cestě nebo při účasti na konferencích souvisejících s jejich prací. Ve všech případech je u všech vznesených nároků na proplacení výdajů nutný souhlas nadřízeného.

Ocenění práce
V celé společnosti CSL všechny firmy ocení trvalou dobrou službu zaměstnanců u příležitosti dosažení celé řady pracovních milníků.

Vzdělávání a rozvoj
Společnost CSL je odhodlána investovat do vzdělávání a rozvoje s cílem trvale zlepšovat schopnost svých zaměstnanců vykonávat jejich role způsobem, který vede k vynikajícímu výkonu a je v souladu s předpisy, bezpečný a efektivní. Nabízíme příležitosti profesního rozvoje zaměstnancům na všech úrovních a budujeme si zásobu talentovaných vůdčích osobností připravených ujmout se v budoucnu vedoucích rolí v celé skupině.

Náš systém vzdělávání a rozvoje zahrnuje:

 • identifikaci, implementaci a vyhodnocování vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v souladu s individuálními pracovními plány a obchodními požadavky;
 • jasně definované vazby na profesní rozvoj, úspěchy a procesy řízení výkonu včetně výkonu a zpětné vazby ohledně chování v souladu s našimi hodnotami;
 • rozvoj vůdčích schopností, které se zaměřují na příležitosti rozvoje od základních úrovní kariéry až po ty nejvyšší;
 • spravedlivý přístup ke vzdělávání a rozvoji v souladu s principy rovných pracovních příležitostí;
 • identifikaci vysoce výkonných osob pomocí společného a konzistentního globálního přístupu a
 • globální přístup k plánování nástupnictví s cílem maximalizovat kariérní rozvoj a využívání talentů.

Disciplinární opatření a poradenství
Společnost CSL udržuje standardy výkonu a chování na pracovišti pomocí vhodného používání neformálního poradenství, školení zaměstnanců, formálního poradenství a disciplinárních opatření, které mají za následek potrestání včetně propuštění.

Porušení závažné povahy může vést k okamžitému ukončení pracovního poměru. Mezi závažná porušení může spadat chování, které:

 • je nezákonné;
 • poškozuje firmu;
 • představuje riziko pro bezpečnost a bezúhonnost společnosti CSL a jejích zaměstnanců;
 • je v rozporu s tímto Kodexem a dalšími interními pravidly a postupy nebo
 • jiným způsobem není v souladu s dalším trváním pracovní smlouvy.

Opatření podniknutá v reakci na nevhodné chování závisí na závažnosti situace a budou konzistentní v rámci pracoviště a rovněž s ohledem na plnění zákonných požadavků daného prostředí. Ve všech případech budou mít zaměstnanci možnost své jednání vysvětlit.