Přeskočit na hlavní obsah
Zásady)

Zásady

Hodnoty Společnosti a Řídicí Principy

 

Naše hodnoty spojují skupinu CSL prostřednictvím sdíleného závazku vůči následujícím oblastem:

Zaměření na pacienta

Své sliby pacientům plníme

Corinne Steiner, CSL

Inovace

Inovativní myšlení měníme v řešení

M. Tortorici, CSL

Integrity

We walk the talk.

Collaboration

We are stronger together.

Kinga Zambo, CSL

Špičkový výkon

Jsme hrdi na své výsledky

Tento Kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti (Kodex) stanoví principy jednání, které jsou oporou našich hodnot:

 • Výkon obchodní činnosti společnosti CSL s nejvyšší mírou poctivosti pomocí dodržování veškerých platných místních zákonů a předpisů ve všech zemích, kde působíme, a pomocí plnění všech našich odpovědností vůči akcionářům a finanční komunitě;
 • Pravidla vedoucí zaměstnance a ředitele k etickému rozhodování v situacích, kde nastává potenciální střet zájmů, politická angažovanost, korupce a finanční pobídky;
 • Obecně uznávané principy vztahů na pracovišti, mezi něž patří vzájemný respekt, zákaz diskriminace a svoboda sdružování;
 • Kvalita našich produktů a bezpečnost našich pacientů, dárců krevní plazmy, zaměstnanců a třetích stran díky dodržování zdravotních a bezpečnostních standardů, dodržování výrobních standardů a jiných standardů nejlepší praxe a zajištění bezpečného pracovního prostředí;
 • Podpora inovace prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje se zaměřením na nové a vylepšené produkty, a napříč všemi aspekty naší obchodní činnosti, abychom pomohli zlepšit životy pacientů;
 • Přispívání k vytváření státní politiky v našich oborech činnosti;
 • Odpovědné postupy při ochraně životního prostředí, které minimalizují náš dopad na životní prostředí a
 • Návod pro vytváření a udržování přínosných vztahů se všemi komunitami, ve kterých působíme.

Společnost CSL usiluje o to, aby si udržela vysoký standard obchodní činnosti a zůstala odpovědným zaměstnavatelem, a tento Kodex má stanovit minimální standardy platné pro naše zaměstnance po celém světě. Právní povinnosti společnosti CSL budou v souladu s těmi, které platí v rámci místních právních předpisů.

Tento Kodex a doplňující pravidla a postupy byly vypracovány, abychom lépe zajistili, že:

 1. naši zákazníci i širší komunita si mohou být jisti, že společnost CSL je odhodlána vykonávat svou činnost s nejvyšší mírou poctivosti za všech okolností;
 2. naše třetí strany (např. dodavatelé a distributoři) budou vědět, co mohou očekávat od obchodního vztahu se společností CSL a co očekáváme my od nich, a
 3. naši zaměstnanci chápou jak své povinnosti vůči společnosti CSL, tak povinnosti společnosti CSL vůči nim.

Všichni máme odpovědnost zajistit, aby role, kterou hrajeme při výkonu činnosti společnosti CSL stabilně odrážela tyto principy a hodnoty organizace.

Ot. Chtěl(a) bych další informace o aspektech Kodexu. Jak mohu získat další informace?
Odp. Další pokyny jsou uvedeny v konkrétních souborech pravidel společnosti CSL a podpůrných nástrojích, které jsou uváděny v celém Kodexu a jsou k dispozici na intranetu společnosti CSL. Rovněž se mohou použít místní pravidla a standardní provozní postupy. Pokud máte i nadále otázky nebo obavy, je důležité projednat je s vaším nadřízeným. Také se můžete obrátit na oddělení pro etické otázky (CSL Compliance), právní oddělení (CSL Legal) nebo personální oddělení (CSL Human Resources), kde vám poskytnou další informace o Kodexu.

Činit správná rozhodnutí

Nedílnou součástí odpovědného chování v rámci obchodní činnosti je činění správných rozhodnutí. Pokud musíte učinit určité rozhodnutí, měli byste zvážit následující:

 • Test souladu s pravidly – Je můj navrhovaný postup v souladu s tímto Kodexem a ostatními pravidly společnosti CSL?
 • Test zákonnosti – Je můj navrhovaný postup zákonný? Není v rozporu s jakýmkoli platným zákonem nebo předpisem?
 • Test souladu s hodnotami – Je můj navrhovaný postup v souladu s hodnotami společnosti CSL? Je etický a poctivý?
 • Zrcadlový test – Jaké jsou následky mého navrhovaného postupu? Jaký budu mít pocit ze sebe sama, když budu takto postupovat?
 • Test reakce ostatních – Co si budou myslet ostatní o mém navrhovaném postupu?
 • Test pozornosti médií – Vadilo by mi, kdyby se můj navrhovaný postup objevil v titulcích médií?

Máte-li po zvážení těchto bodů jakékoli pochybnosti o rozhodnutí, které musíte učinit, měli byste toto rozhodnutí projednat se svým nadřízeným. Pokud si navíc myslíte, že zde může existovat porušení pravidel a/nebo postupů, měli byste tuto záležitost prodiskutovat se svým nadřízeným/manažerem. Pro více informací viz jednotlivé oddíly 7.1 a 7.2. Rámec odpovědnosti a Sdělování obav.

Ot. Jsem dodavatel společnosti CSL. Jak se na mě Kodex vztahuje?
Odp. Kodex společnosti CSL se vztahuje na všechny zaměstnance a třetí strany, které poskytují služby společnosti CSL nebo jejím jménem. Očekáváme, že naše třetí strany budou dodržovat platné místní zákony a předpisy těch zemí, ve kterých působí, a budou podnikat způsobem, který je v souladu s tímto Kodexem.