Přeskočit na hlavní obsah
Životní prostředí )

Životní prostředí

Řízení Ochrany Životního Prostředí

Uspokojující Pracovní Prostředí Závazek společnosti CSL. Ve společnosti CSL jsme odhodláni vykonávat veškerou svoji činnost způsobem, který minimalizuje náš dopad na životní prostředí a ochraňuje přírodní zdroje. Považujeme péči o životní prostředí za svou odpovědnost a za příležitost budovat zdravější a udržitelnější komunity.

Budeme:

 • vykonávat činnost podle zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí těch jurisdikcí, ve kterých pracujeme, plnit nebo dokonce překračovat platné standardy pro ochranu životního prostředí a podnikat účinné kroky k řešení veškerých případů případného porušení;
 • vytvářet a udržovat systémy řízení ochrany životního prostředí ve všech našich výrobních zařízeních;
 • spolupracovat se zainteresovanými stranami a otevřeně sdělovat přesné informace o ekologických aktivitách společnosti CSL a relevantních otázkách ohledně ochrany životního prostředí, a to i prostřednictvím veřejného výkaznictví o společnosti;
 • maximalizovat efektivitu naší spotřeby vody, energie a dalších zdrojů, zejména prostřednictvím trvalého zlepšování našich výrobních procesů;
 • používat hierarchii postupů pro prevenci znečišťování včetně omezování množství odpadních vod, emisí do ovzduší a vyprodukovaného pevného odpadu, abychom zabránili poškozování zdraví lidí a životního prostředí;
 • začleňovat péči o životní prostředí do obchodních procesů, řízení rizik, plánování a rozhodování společnosti CSL a
 • zajišťovat, aby si všichni zaměstnanci a další osoby v našich prostorách byli vědomi svých odpovědností ohledně ochrany životního prostředí obsažených v tomto Kodexu a měli potřebné dovednosti a školení, aby této odpovědnosti mohli dostát.

Naše zásady popisují naše závazky v oblasti ochrany životního prostředí a poskytují prostor pro naše cíle ohledně ochrany životního prostředí.

Zaměstnanci musí svým nadřízeným hlásit všechny ekologické incidenty, aby mohla být podniknuta vhodná opatření na zvládnutí a prevenci nepříznivých dopadů.

Ot. Došlo u nás k malému úniku chemikálií – jen několik litrů – musím to hlásit?
Odp. Ano, všechny úniky chemických látek nebo jiných nebezpečných látek musí být nahlášeny vašemu nadřízenému a pracovníkovi zodpovědnému za ochranu zdraví a bezpečnosti, jakmile se o nich dozvíte. 

To umožní rychlé informování regulatorních orgánů, je-li to nutné, včasné vyšetření za účelem zjištění příčiny a provedení nápravných opatření a splnění požadavků na interní hlášení společnosti CSL.

Změna klimatu

Společnost CSL si uvědomuje, že změny klimatu způsobené skleníkovými plyny vyprodukovanými v důsledku lidské činnosti, představují významnou globální výzvu. Máme odpovědnost přispět k řešení klimatických změn.

Budeme:

 • měřit, chápat a zveřejňovat náš dopad na životní prostředí;
 • minimalizovat náš dopad na změnu klimatu;
 • podílet se na významných vládních programech na řešení klimatických změn;
 • identifikovat a řídit rizika uhlíkových emisí a příležitosti pro jejich snižování a
 • spolupracovat se zaměstnanci a externími zainteresovanými stranami.