Skip to main content
Συμμόρφωση )

Συμμόρφωση

Συμμόρφωση Με Τον Παρόντα Κώδικα

Η δέσμευση της CSL: Στη CSL δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους μας και τα τρίτα μέρη να κατανοήσουν και να σεβαστούν τις αρχές και τις προσδοκίες που περιλαμβάνει ο παρών Κώδικας.

Δεσμευόμαστε ότι:

  • Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι οι υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση στον Κώδικα μεταφράζοντάς τον στις κύριες τοπικές γλώσσες των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε και διανέμοντάς τον σε κάθε μέλος του προσωπικού – νέο ή προϋπάρχον,
  • Θα διανείμουμε τον Κώδικα στα τρίτα μέρη,
  • Θα υλοποιήσουμε υποχρεωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους μας να κατανοήσουν τον Κώδικα, τη σχέση του με αυτούς και τις ατομικές τους υποχρεώσεις,
  • Θα παρακολουθούμε τη συμμετοχή στα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, θα προβαίνουμε σε διορθωτικές κινήσεις, όπου αυτό απαιτείται, και θα εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης για τον Κώδικα,
  • Θα διασφαλίσουμε ότι οι υπάλληλοι και οι εργολήπτες μας καθώς και κάθε τρίτος έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν τις ανησυχίες τους όσον αφορά παράνομες συμπεριφορές, παραβιάσεις των πολιτικών της CSL ή αδικοπραγίες, με καλή πίστη, ανώνυμα (εάν είναι επιθυμητό και επιτρεπτό) και χωρίς να φοβούνται ότι μπορεί να υποστούν αντίποινα (εκτός εάν αυτά τα ζητήματα είναι αβάσιμα ή οι αναφορές κακόβουλες) και
  • Θα επιδιώξουμε να μάθουμε τις απόψεις υπαλλήλων και άλλων ομάδων ενδιαφερομένων για πιθανές βελτιώσεις στον Κώδικα και θα απαντήσουμε σε αυτές.

Πλαίσιο ευθύνης

Συμβούλιο της CSL Εγκρίνει τον Κώδικα και καθορίζει ορόσημα αναθεώρησης.
Ομάδα Παγκόσμιας Ηγεσίας Αυξάνει την ευαισθητοποίηση, διασφαλίζει την προσβασιμότητα, παρακολουθεί τη συμμόρφωση. 
Επιτροπή Καθοδήγησης Εταιρικής Ευθύνης Ανασκοπεί και συνιστά βελτιώσεις, διευκολύνει την ενημέρωση των απόψεων των ενδιαφερόμενων φορέων.
Τμήμα Συμμόρφωσης της CSL/ Νομικό Τμήμα της CSL/ Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων της CSL Επιβλέπουν τις απαιτήσεις κατάρτισης και διαχειρίζονται παραβιάσεις/αναφορές μη συμμόρφωσης. Υποστηρίζουν προϊσταμένους/ διευθυντές σε ερωτήματα και υποστηρίζουν ενεργά τις αναθεωρήσεις του Κώδικα.
Προϊστάμενος / Διευθυντής Διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι έχουν λάβει τον Κώδικα και ότι συμμορφώνονται με τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Παρακολουθούν την πιστή τήρηση του Κώδικα και υποστηρίζουν τους υπαλλήλους όταν έχουν απορίες/ανησυχίες.
Υπάλληλοι Ανασκοπούν τον Κώδικα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Ζητούν διευκρινίσεις όταν τις χρειαστούν και αναφέρουν ζητήματα μη συμμόρφωσης.

Αναφορά ανησυχιών

Η CSL εκπόνησε τον παρόντα Κώδικα με σκοπό να συνεχιστεί η θετική και διαφανής σχέση της με τους υπαλλήλους και τους εργολήπτες της καθώς και με τρίτους. Εντούτοις, αναγνωρίζουμε ότι ίσως υπάρχουν φορές που οι υπάλληλοι και οι εργολήπτες μας αλλά και τρίτοι έχουν την ανάγκη να θέσουν υπόψη μας περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς. Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη διαδικασία αυτή, χωρίς αντίποινα, θα συνεχίσουμε να διατηρούμε και να προωθούμε για τους υπαλλήλους και τους εργολήπτες μας αλλά και για τρίτους διαδικασίες αναφοράς ανησυχητικών καταστάσεων, όπου περιλαμβάνονται η διαδικασία καταγγελίας (whistleblower) και άλλα συστήματα διαχείρισης. 

Ερ. Βοηθούσα τον προϊστάμενο/διευθυντή μου στη διεκπεραίωση μιας προσφοράς εκ μέρους της CSL για μια σύμβαση μεγάλης προμήθειας ειδών. Έχω επιφυλάξεις γιατί ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένες οι προδιαγραφές της προσφοράς και η διαδικασία που ακολουθούμε ευνοούν έναν προμηθευτή έναντι άλλων. Ο προμηθευτής αυτός είναι και παλιός φίλος του προϊσταμένου/διευθυντή μου. Πώς μπορώ να ενημερωθώ αν η διαδικασία της προσφοράς που αναλαμβάνουμε είναι συνεπής προς τον Κώδικα και τις πολιτικές της CSL περί προμηθειών και τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση υποψίας για θέμα μη συμμόρφωσης;
Απ. Η CSL ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να μιλήσουν άφοβα αν υποψιαστούν παραβιάσεις του Κώδικα και προβλήματα ηθικής και παρέχει μηχανισμούς για τα θέματα αυτά λαμβάνοντας πάντα υπόψη το ιδιωτικό απόρρητο και την υπόληψη όλων των εμπλεκόμενων. Πρέπει καταρχάς να αποταθείτε σε ανώτερο διευθυντικό στέλεχος ή στο Τμήμα Συμμόρφωσης της CSL ή στο Νομικό Τμήμα της CSL για να ρωτήσετε αν η διαδικασία της προσφοράς είναι συνεπής προς τον Κώδικα. Αν δεν νιώθετε άνετα για να κάνετε τη συζήτηση αυτή απευθείας με κάποιο ανώτερο διευθυντικό στέλεχος ή με το Τμήμα Συμμόρφωσης της CSL ή με το Νομικό Τμήμα της CSL, η CSL διαθέτει διαδικασία καταγγελίας (whistleblower) για την αναφορά ανησυχητικών ζητημάτων. Για περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενδοδίκτυο της CSL