Skip to main content
Aκεραιότητα )

Aκεραιότητα

Επιχειρηματική Ακεραιότητα

Η δέσμευση της CSL: Στη CSL έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουμε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας με ήθος και διαφάνεια.

Το επιτυγχάνουμε μέσω της σταθερής δέσμευσής μας για συμμόρφωση με κάθε νόμο, κανονισμό, κατευθυντήρια οδηγία, πρότυπο της φαρμακοβιομηχανίας και κώδικα συμπεριφοράς που ισχύουν στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Δεσμευόμαστε ότι:

 • Aπαιτούμε τη συμμόρφωση όλων των υπαλλήλων μας με κάθε νόμο, κανονισμό, κατευθυντήρια οδηγία, πρότυπο και κώδικα που ισχύουν οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε.
 • Διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα συστήματα διαχείρισης για υποστήριξη της συμμόρφωσης με κάθε νόμο, κανονισμό, κατευθυντήρια οδηγία, πρότυπο και κώδικα που ισχύουν.
 • Διασφαλίζουμε ότι όλοι οι υπάλληλοί μας κατανοούν τις υποχρεώσεις τους με συγκεκριμένη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους καθημερινά και
 • Μετρούμε και ελέγχουμε την έκβαση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και εφαρμόζουμε τις αρχές της συνεχούς βελτίωσης για να ενισχύσουμε τις υπεύθυνες επιχειρηματικές μας πρακτικές.

Διαχείριση κινδύνου | Συμμόρφωση με νόμους & κανονισμούς | Εσωτερικοί έλεγχοι και αναφορές | Προστασία περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών | Συνεχής ενημέρωση | Διαπραγμάτευση μετοχών της CSL | Ανταγωνισμός | Σύγκρουση συμφερόντων | Δωροδοκία & διαφθορά | Πρακτικές αγοράς | Ψυχαγωγία/Φιλοξενία και δώρα | Συναλλαγές με εξωτερικούς φορείς | Εμπιστευτικότητα

 

Διαχείριση κινδύνου
Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της CSL. Διατηρούμε δομημένη, συνεπή, συλλογική προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνου που συμβάλλει στην ενίσχυση της αποδοτικότητάς μας. Έχουμε συλλογική ευθύνη να ενσωματώσουμε τη διαχείριση κινδύνου στην κουλτούρα αλλά και στο σύνολο των διαδικασιών μας, σε όλα τα επίπεδα.

Η CSL έχει υιοθετήσει το Πρότυπο ISO31000 του 2009 που ισχύει στην Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία (Αρχές και πρότυπα διαχείρισης κινδύνου) ως βάση για τη συντονισμένη διεθνή διεργασία της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου. Η υλοποίηση της διεργασίας διαχείρισης κινδύνου της CSL περιγράφεται λεπτομερώς στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου CSL.

Το πλαίσιο αυτό έχει σημαντικό ρόλο στο να διασφαλίσουμε ότι έχουμε επαρκείς ελέγχους έτσι ώστε να μετριάσουμε τους κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να επιτύχουμε τους επιχειρηματικούς και οικονομικούς μας στόχους.

Συμμόρφωση με νόμους & κανονισμούς
Στη CSL κάθε υπάλληλος έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε.

Σε ορισμένες πτυχές των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, όπως στο μάρκετινγκ των προϊόντων μας, στις σχέσεις μας με άλλους επαγγελματίες του τομέα υγείας, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη, έχουμε περαιτέρω δεσμευτεί για συμμόρφωση με τους τοπικά αλλά και διεθνώς αποδεκτούς κώδικες συμπεριφοράς της φαρμακοβιομηχανίας.

Απαιτούμε από τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε, να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των χωρών όπου δραστηριοποιούνται και την πιστή τήρηση όλων των αρχών που διατυπώνει ο παρών Κώδικας.

Ερ. Είμαι αρμόδιος(α) για τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ ορισμένων προϊόντων της CSL σε αρκετές χώρες. Πώς θα διασφαλίσω τη συμμόρφωση, τόσο τη δική μου όσο και των ομάδων των συνεργατών μου, με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς; 
Απ.
Οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε, η CSL πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Οι νόμοι αυτοί μπορεί να ποικίλλουν κατά περιοχή επειδή η κάθε χώρα έχει διαφορετικές νομικές απαιτήσεις. Μπορείτε να αποταθείτε στο Νομικό Τμήμα της CSL αν θέλετε να μάθετε τις τοπικές νομικές απαιτήσεις για κάθε χώρα.

Ακόμη και αν οι ισχύουσες τοπικές νομικές απαιτήσεις είναι σε οποιαδήποτε πτυχή τους λιγότερο αυστηρές από τον Κώδικα, εσείς πρέπει να τηρήσετε τις αρχές του Κώδικα. Πρέπει επίσης να διασφαλίσετε τη συμμόρφωσή σας με κάθε ισχύον πρότυπο της φαρμακοβιομηχανίας και κάθε ισχύοντα κώδικα συμπεριφοράς.

 

Εσωτερικοί έλεγχοι και αναφορές
Η τήρηση ορθών και ολοκληρωμένων εταιρικών αρχείων είναι ουσιώδης τόσο για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχείρησής μας όσο και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Στη CSL έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και ποιότητα του εταιρικού αρχείου μας και ότι όλα τα εταιρικά αρχεία μας δημιουργούνται και υπόκεινται σε διαχείριση η οποία αποδίδει ένα δίκαιο, αληθή και ακριβή απολογισμό των δραστηριοτήτων μας.

Έχουμε εσωτερικά συστήματα ελέγχου για να διασφαλίζουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις μας συμμορφώνονται με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους των χωρών όπου δραστηριοποιούμαστε και για να αποτρέπουμε την απάτη και κάθε άλλη αθέμιτη συμπεριφορά.

Ερ. Μου ζητήθηκε να ανασκοπήσω όλα τα αρχεία και τα σχέδια εγγράφων που έχω στα χέρια μου. Πώς θα αποφασίσω τι πρέπει να πετάξω και τι να κρατήσω; 
Απ. Το παγκόσμιο χρονοδιάγραμμα διατήρησης αρχείων της CSL υποδεικνύει πόσο καιρό πρέπει να διατηρούνται οι διάφοροι τύποι πληροφοριών. Γενικά πρέπει να πετάτε τα αρχεία που έχουν εξαντλήσει ή υπερβεί την περίοδο διατήρησής τους. Δύο κατηγορίες αρχείων που πρέπει να διατηρούνται είναι αυτά για τα οποία υπάρχει νομική «εντολή διατήρησης» ή όσα θεωρούνται «ιστορικά αρχεία». Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τον Υπεύθυνο Αρχείων στην περιοχή σας, αλλά και διαβάζοντας την παγκόσμια πολιτική διαχείρισης αρχείων της CSL και οποιαδήποτε ειδική τοπική πολιτική ή τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας για τη διαχείριση αρχείων.

 

Προστασία περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών
Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και άλλα περιουσιακά στοιχεία της CSL πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να ασφαλίζονται κατάλληλα κατά της κλοπής, κατάχρησης και μη εγκεκριμένης γνωστοποίησης. Συνεπώς, κάθε υπάλληλος της CSL είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και των πληροφοριών μας.

Η διαχείριση της τεχνολογίας πληροφοριών της εταιρείας διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που κατέχουμε προστατεύονται και είναι ασφαλείς από πολλές και ποικίλες απειλές ώστε να εξασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια και να ελαχιστοποιηθεί η επιχειρηματική διακινδύνευση. Η διαχείριση της ασφάλειας της τεχνολογίας πληροφοριών της CSL βασίζεται στα πρότυπα ISO 207001 και 207002.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός παρέχεται στους υπαλλήλους πρωτίστως για υποστήριξη των επιχειρηματικών αντικειμενικών στόχων και των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων. Σε ηλεκτρονικές συσκευές που παρέχονται από τη CSL και έχουν άμεση πρόσβαση στα κρίσιμα συστήματα της επιχείρησής μας επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο λογισμικού που είναι επικυρωμένο και υποστηρίζεται από τη CSL. Κάθε δεδομένο και επικοινωνία που σχετίζεται με επιχειρηματικές δραστηριότητες της CSL και έχει δημιουργηθεί και/ή είναι αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική συσκευή που παρέχει η CSL αποτελεί ιδιοκτησία της CSL.

Κάθε υπάλληλος έχει την ευθύνη να προστατεύει την ασφάλεια των πληροφοριών μας. Η CSL αναγνωρίζει ότι η χρήση του Ίντερνετ είναι ευρέως διαδεδομένη και ωφελεί ποικιλοτρόπως τόσο τη CSL όσο και τον υπάλληλο και όσους παρέχουν υπηρεσίες στη CSL ή εκ μέρους της. Σε όλες τις διαδικτυακές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να τηρούνται κατά γράμμα οι ίδιες αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν για όλες τις άλλες δραστηριότητες των υπαλλήλων όπως μνημονεύονται στις πολιτικές της CSL.

Κατά τη διαδικτυακή δραστηριότητα δεν πρέπει να αποκαλύπτονται πληροφορίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εμπορικά μυστικά ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο εμπιστευτικές ή ιδιοταγείς πληροφορίες της CSL. Η προσωπική χρήση του Ίντερνετ μέσα στο περιβάλλον εργασίας της CSL επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν αποτελεί περισπασμό στις επιδόσεις του υπαλλήλου στην εργασία του, πραγματοποιείται στον προσωπικό χρόνο του υπαλλήλου (διαλείμματα κλπ) και δεν περιλαμβάνει την πρόσβαση ή αποστολή υλικού που ενδεχομένως παραβιάζει οιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή καταστρέφει τη φήμη κάποιου ατόμου ή της CSL ή που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητική ή ανάρμοστη από τα συνήθη πρότυπα της κοινότητας.

Εφαρμόζουμε φίλτρα στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της CLS για να αποτρέπουμε την πρόσβαση σε ιστοσελίδες ανάρμοστου περιεχομένου. Ωστόσο, επειδή είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε και να περιορίσουμε την πρόσβαση σε όλες τις ανάρμοστες ιστοσελίδες, κάθε υπάλληλος πρέπει να προσέχει τις σελίδες στις οποίες αποκτά πρόσβαση.

Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τη χρήση του διαδικτύου, εφαρμογών και του εσωτερικού δικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα για να προστατεύουμε την CSL από εγκληματική ή ανάρμοστη δραστηριότητα, όπως και για να εξασφαλίσουμε ότι οι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια προς τις πολιτικές της CSL. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα διασφαλίζουμε τη διατήρηση του απορρήτου προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση με τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών σημειώσεων και φορητών υπολογιστών) που ανήκουν ή μισθώνονται από την CSL θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της CSL ακόμα και μετά τη λήξη της απασχόλησης ενός υπαλλήλου ή πρέπει να επιστρέφονται στην CSL κατόπιν αιτήσεως από τη διεύθυνση της CSL.

Ερ. Μόλις παρατήρησα ότι ένας συνάδελφος που δουλεύει στο διπλανό σταθμό εργασίας βλέπει πορνογραφικό υλικό στον υπολογιστή του στη διάρκεια του μεσημεριανού φαγητού. Δεν βρίσκω τις εικόνες προσβλητικές, είναι καλός υπάλληλος και κάνει τη δουλειά του σωστά. Τι πρέπει να κάνω; 
Απ.
Στα συστήματα της CSL δεν επιτρέπεται το πορνογραφικό υλικό σε καμία μορφή και στην περίπτωση αυτή έχουμε κακή χρήση της περιουσίας της CSL. Το γεγονός ότι ο συνάδελφός σας είναι καλός υπάλληλος και η δραστηριότητα συμβαίνει κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού φαγητού, δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να αναφέρετε το περιστατικό στον προϊστάμενο/διευθυντή σας ώστε να μπορέσει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.

 

Συνεχής ενημέρωση
Ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αυστραλίας (ASX), η CSL έχει υποχρεώσεις που απορρέουν από το Δίκαιο της Αυστραλίας αλλά και από τους Κανόνες που διέπουν τις Εισηγμένες στο ASX Εταιρείες.

Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, πρέπει να γνωστοποιούμε συνεχώς πληροφορίες για τη CSL, οι οποίες ένας λογικός άνθρωπος θα περίμενε να έχουν ουσιώδη επίδραση στην τιμή ή την αξία των μετοχών της CSL.

Διαθέτουμε μία πολιτική που θέτει ξεκάθαρες οδηγίες και περιγράφει τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν όλοι οι διευθυντές και υπάλληλοι όταν μαθαίνουν πληροφορίες που ενδεχομένως πρέπει να γνωστοποιηθούν.

Ερ. Όσον αφορά στην παρακολούθηση της χρήσης των εφαρμογών και του δικτύου της CSL - αυτό σημαίνει ότι η CSL παρακολουθεί ο,τιδήποτε κάνω; 
Απ.
Όχι. Η CSL έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει και να εξετάσει όλα τα email και την ηλεκτρονική κυκλοφορία. Χρησιμοποιούμε αυτή τη δυνατότητα, με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, για τον εντοπισμό εγκληματικής συμπεριφοράς και συμπεριφοράς που δεν συνάδει με την πολιτική της CSL, όπως η προσπέλαση ή αποστολή πορνογραφικού ή προσβλητικού ή ανάρμοστου υλικού.

 

Διαπραγμάτευση μετοχών της CSL
Στην CSL, ενθαρρύνουμε όλους τους διευθυντές και υπαλλήλους μας να κατέχουν μακροπρόθεσμα μετοχές της CSL. Εντούτοις, πρέπει να προσέχουμε το χρόνο πώλησης ή αγοράς αυτών των μετοχών.

Νόμοι περί εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών απαγορεύουν στους διευθυντές και υπαλλήλους να αγοράζουν ή να πωλούν μετοχές της CSL όταν έχουν γνώση οικονομικά ευαίσθητων πληροφοριών οι οποίες δεν είναι γενικά διαθέσιμες στην αγορά.

Στις οικονομικά ευαίσθητες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνονται οι εξής:

 • TΟι χρηματοοικονομικές επιδόσεις της CSL έναντι του προϋπολογισμού ή των προβλέψεων
 • Έναρξη ή τερματισμός μιας σημαντικής σύμβασης
 • Πραγματοποιηθείσες ή προτεινόμενες συγχωνεύσεις, εξαγορές ή κοινοπραξίες ή
 • Πρόοδος σημαντικών έργων έρευνας και ανάπτυξης έναντι οροσήμων.

Έχουμε μια πολιτική που βοηθά τους διευθυντές και τους υπαλλήλους να κατανοούν πλήρως τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαπραγμάτευση μετοχών της CSL.

Σύμφωνα με το Δίκαιο της Αυστραλίας, οι συναλλαγές εταιρικών στελεχών με καταχρηστική αξιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στο χρηματιστήριο συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ερ. Οι γονείς μου διαχειρίζονται ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών στο πλαίσιο των συνταξιοδοτικών τους αποταμιεύσεων. Ζήτησαν τη συμβουλή μου αν πρέπει να αγοράσουν μερικές μετοχές της CSL. Γνωρίζω ότι η CSL έχει υπό εξέλιξη ορισμένα νέα προϊόντα και ότι πέρυσι η σχετική έρευνα προχώρησε καλά. Μπορώ να το πω στους γονείς μου και να τους ενθαρρύνω να επενδύσουν στη CSL; 
Απ.
Οι υπάλληλοι της CSL απαγορεύεται να διαπραγματεύονται μετοχές της CSL αν είναι σε θέση να γνωρίζουν οικονομικά ευαίσθητες πληροφορίες που δεν είναι γενικά διαθέσιμες στην αγορά. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει και την ενθάρρυνση τρίτων για διαπραγμάτευση μετοχών της CSL βάσει πληροφοριών αυτού του είδους. Κάνε στον εαυτό σου την εξής ερώτηση: Κατέχεις πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή σχέδια της CSL που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στα μέσα ενημέρωσης ούτε μέσω δελτίων ανταλλαγής τίτλων και οι οποίες πληροφορίες, αν γνωστοποιηθούν, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση ενός επενδυτή να αγοράσει ή να πουλήσει μετοχές της CSL; Αν ναι, δεν πρέπει να συμβουλεύσεις τους γονείς σου αν πρέπει να αγοράσουν μετοχές της CSL ή όχι. Αν όχι, μπορείς να συμβουλεύσεις τους γονείς σου και είναι ελεύθεροι να κάνουν τη συναλλαγή. Αν δεν τους δώσεις καμία συμβουλή, οι γονείς σου είναι ελεύθεροι να κάνουν τη συναλλαγή.

 

Ανταγωνισμός
Η συμμόρφωση με τις πρακτικές συναλλαγών και με το δίκαιο του ανταγωνισμού αποτελούν θεμέλιο για την ακεραιότητα και την καλή φήμη μας.

Η CSL υποστηρίζει την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού και απαγορεύει πρακτικές οι οποίες με οποιονδήποτε τρόπο:

 • Θα παραπλανούσαν τους καταναλωτές ή θα περιόριζαν την πρόσβαση σε θεραπευτικές αγωγές
 • Θα είχαν ως αποτέλεσμα τιμολόγηση κατά παράβαση των εφαρμοστέων πρακτικών συναλλαγών ή του δικαίου του ανταγωνισμού ή
 • Θα συγκέντρωναν πληροφορίες από τον ανταγωνισμό με τρόπο που δεν είναι δεοντολογικός ούτε σε συμμόρφωση με όλους τους νόμους και κανονισμούς ή
 • Θα αποτελούσαν παράνομες πρακτικές.

Εφαρμόζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα συμμόρφωσης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι κατανοούν τόσο τις δικές τους υποχρεώσεις όσο και εκείνες της CSL σε σχέση με τις εφαρμοστέες πρακτικές συναλλαγών και τους περί ανταγωνισμού νόμους. Έχουμε δημιουργήσει επίσης συστήματα για την αναγνώριση, μετάδοση, αναφορά, έρευνα και επίλυση κάθε φαινομένου μη συμμόρφωσης με τους εν λόγω νόμους και ενισχύουμε τακτικά την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων για τις επιλογές τους σχετικά με την αναφορά ζητημάτων ανησυχίας.

Η παραβίαση των πρακτικών περί συναλλαγών και της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες για τη CSL και τους υπαλλήλους, όπως σημαντικά πρόστιμα και φυλάκιση, και θεωρείται από τη CSL σοβαρό παράπτωμα που μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχική ποινή, όπου περιλαμβάνεται έως και λύση της εργασιακής σχέσης.

Ερ. Όταν συμμετέχω σε διεθνή συνέδρια, μερικές φορές συναντώ πρώην συναδέλφους που εργάζονται σε ανταγωνιστικές εταιρείες. Σε μια πρόσφατη συνάντηση, στο διάλειμμα για καφέ, μια πρώην συνάδελφος άρχισε να μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η εταιρεία της ετοιμάζοντας προσφορά για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων σε δημόσιο φορέα. Ζήτησε τη συμβουλή μου γνωρίζοντας ότι στο παρελθόν η CSL είχε επιτυχημένη πορεία στον τομέα αυτό. Μου επιτρέπεται να δώσω γενικές συμβουλές στη συνάδελφό μου;
Απ. Ποτέ δεν πρέπει να συμμετέχετε σε συζητήσεις με ανταγωνιστικές εταιρείες για διαγωνισμούς, στους οποίους είχε λάβει ή μπορεί να λάβει μέρος η CSL. Τα σχετικά θέματα που μπορεί να προκύψουν, όπως η πολιτική τιμολόγησης, η παρασκευαστική ικανότητα και στρατηγική και τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ ευαίσθητες πληροφορίες και πρέπει να τα αποφεύγετε πάντοτε. Αν η κουβέντα πάρει αυτή την τροπή, πρέπει να αποσυρθείτε ακόμη και αν δεν συμμετέχετε στη συζήτηση. Έχει σημασία να θυμάστε ότι οι υπάλληλοι της CSL όχι μόνο πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρακτικές περί συναλλαγών και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού αλλά και να αποφεύγουν να δίνουν διαφορετική εντύπωση.

 

Σύγκρουση συμφερόντων
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ευθύνης τους στην CSL, όλοι οι διευθυντές και οι υπάλληλοι αναμένεται να θέτουν τα συμφέροντα της CSL πάνω από τα ιδιωτικά τους συμφέροντα. Μία σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός υπαλλήλου μπορεί να διακυβεύσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την υποχρέωση ενός υπαλλήλου να εξυπηρετεί πιστά τα συμφέροντα της CSL.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει λάβει χώρα μια τέτοια διακύβευση, ώστε η κατάσταση να μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια σύγκρουση συμφερόντων. Η αντίληψη και μόνο μιας σύγκρουσης συμφερόντων σε μια κατάσταση, μπορεί να είναι αρκετή για τη διακύβευση ή αμφισβήτηση της επαγγελματικής φήμης και της ικανότητας λήψης αποφάσεων του υπαλλήλου.

Τα ανωτέρω συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, περιπτώσεις κατά τις οποίες:

 • Προσωπικό συμφέρον (οικονομικό ή άλλο) θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση υπαλλήλου κατά το χειρισμό υποθέσεων της CSL
 • Η αφοσίωση υπαλλήλου στην άμεση οικογένειά του ή σε τρίτους - ομάδα ή οργανισμό - θεωρείται ανταγωνιστική των συμφερόντων και ενδιαφερόντων της CSL
 • Ένας υπάλληλος έχει συμφέρον σε σχέση με μια συναλλαγή στην οποία είναι γνωστό ότι η CSL έχει ή ενδέχεται να έχει συμφέρον
 • Ένας υπάλληλος δέχεται αμοιβή, προμήθεια ή άλλη αποζημίωση από προμηθευτή, ανταγωνιστή ή πελάτη της CSL ή
 • Ένας υπάλληλος χρησιμοποιεί το χρόνο, τον εξοπλισμό, τις προμήθειες ή τις προσπάθειές του για κάτι διαφορετικό από τις εγκεκριμένες από την CSL δραστηριότητες, τα προγράμματα ή τους σκοπούς.

Σ’αυτές τις περιπτώσεις ή όταν υπάρχει αμφιβολία ως προς το αν υφίσταται μια σύγκρουση συμφερόντων, οι υπάλληλοι πρέπει να γνωστοποιούν τις φαινομενικές ή πραγματικές λεπτομέρειες της ενδεχόμενης σύγκρουσης στον προϊστάμενο/διευθυντή τους ή στο Νομικό Τμήμα της CSL. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τη διαχείριση της σύγκρουσης, πρέπει να εγκρίνονται από την ανώτερη διεύθυνση της CSL και να τεκμηριώνονται κατάλληλα.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε ενδεχόμενης ή θεωρούμενης σύγκρουσης συμφερόντων, κάθε υπάλληλος πρέπει να λαμβάνει την άδεια του προϊσταμένου/διευθυντή του για να ξεκινήσει ή για να συνεχίσει οποιαδήποτε εξωτερική απασχόληση.

Ερ. Ως υπεύθυνη εγκαταστάσεων της CSL αναζητώ έναν εργολήπτη που θα εκπαιδεύσει υπαλλήλους και επισκέπτες σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Ο σύζυγός μου είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας, ευρέως αναγνωρισμένος για την εμπειρία και την ικανότητά του στο αντικείμενό του και οι τιμές του είναι καλές. Είναι δεοντολογικό να του προσφέρω τη δουλειά; 
Απ.
Αν προσφέρετε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών στον σύζυγό σας, όντας εσείς ο ίδιος ο καθορισμένος αρμόδιος λήψης αποφάσεων, μπορεί να βρεθείτε σε θέση τέτοια όπου θα κληθείτε να επιλέξετε ή τη στήριξή σας στον σύζυγό σας ή τα επιχειρηματικά συμφέροντα της CSL. Πρόκειται για ξεκάθαρη σύγκρουση συμφερόντων. Ακόμη κι αν δεν ήταν, έτσι μπορεί να το δουν οι άλλοι. Αν τελικά θέλετε να επιδιώξετε τη σύναψη της σύμβασης αυτής, πρέπει να ενημερώσετε τον προϊστάμενο/ διευθυντή σας δηλώνοντας τη σύγκρουση συμφερόντων και να μην προχωρήσετε στην προσφορά της σύμβασης στον σύζυγό σας εκτός αν και ωσότου πάρετε την τεκμηριωμένη εξουσιοδότηση διαχείρισης της διαδικασίας.

 

Δωροδοκία & διαφθορά
Κανένας συνεργάτης ή υπάλληλος της CSL, άμεσα ή έμμεσα, δεν προσφέρει, δεν πληρώνει, δεν επιδιώκει ή δεν αποδέχεται οποιαδήποτε δωροδοκία, ούτε και θα δίνει ή λαμβάνει προσωπικές οικονομικές ανταμοιβές ή οικονομικά κίνητρα ως αντάλλαγμα για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το μέγεθος της ανταμοιβής ή του οικονομικού κινήτρου. Ακόμη και όταν οι πληρωμές διευκόλυνσης δεν απαγορεύονται από το νόμο, αποτελεί πολιτική της CSL να μην καταβάλλονται πληρωμές διευκόλυνσης.

Οι υπάλληλοι και οι διευθυντές μας δεν πρέπει να προσφέρουν ή να δέχονται δώρα ή άλλης μορφής ψυχαγωγία όποτε η πράξη αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει, ή μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει, την αντικειμενική επιχειρηματική κρίση.

Διαθέτουμε μια πολιτική και εκπαιδευτικά προγράμματα συμμόρφωσης για να διασφαλίσουμε ότι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι κατανοούν τόσο τις δικές τους υποχρεώσεις όσο και εκείνες της CSL σε ό,τι αφορά την αποφυγή της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Έχουμε δημιουργήσει συστήματα για την αναγνώριση, μετάδοση, αναφορά, έρευνα και επίλυση κάθε φαινομένου μη συμμόρφωσης με την πολιτική της CSL και τους ισχύοντες νόμους και ενισχύουμε τακτικά την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων για τις επιλογές τους σχετικά με την αναφορά ζητημάτων ανησυχίας.

Η παραβίαση της νομοθεσίας περί δωροδοκίας και διαφθοράς μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες για τη CSL και τους υπαλλήλους, όπως σημαντικά πρόστιμα και φυλάκιση, και θεωρείται από τη CSL σοβαρό παράπτωμα που μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχική ποινή, όπου περιλαμβάνεται έως και η καταγγελία της σύμβασης του υπαλλήλου.

Ερ. Είμαι μέλος μιας ομάδας που ιδρύθηκε από τη CSL για πρόσβαση σε πιθανές εναλλακτικές τεχνολογίες φιλτραρίσματος νερού για τις εγκαταστάσεις παραγωγής της CSL. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης απαιτείται να επισκεφτώ εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη όπου χρησιμοποιείται μία από τις τεχνολογίες. Ο προμηθευτής μίας συγκεκριμένης τεχνολογίας προσφέρθηκε να καλύψει όλες τις ταξιδιωτικές δαπάνες με εισιτήρια πρώτης θέσης για τα μέλη της ομάδας και τους αντίστοιχους συνοδούς τους. Μπορώ να δεχτώ αυτή την προσφορά; 
Απ. Η αποδοχή της προσφοράς αυτής αντίκειται στην πολιτική της CSL για την αποδοχή δώρων, γιατί θα μπορούσε να εκληφθεί ως προσπάθεια να επηρεαστεί η αμερόληπτη αξιολόγησή σας για αυτή την τεχνολογία και η μεταγενέστερη απόφαση της CSL για το θέμα της συγκεκριμένης προμήθειας. Επειδή ο προμηθευτής προσφέρει εισιτήρια πρώτης θέσης, συμπεριλαμβανομένων και των συνοδών, το δώρο θεωρείται υπερβολικά ακριβό και ξεφεύγει από τη συνήθη επιχειρηματική πρακτική. Αν χρειαστείτε περαιτέρω διευκρινίσεις, θα πρέπει να αποταθείτε στον προϊστάμενο/διευθυντή σας, στο Τμήμα Συμμόρφωσης της CSL ή στο Νομικό Τμήμα της CSL.

 

Πρακτικές αγοράς

Προώθηση προϊόντων στους επαγγελματίες του τομέα υγείας
Ο τρόπος με τον οποίο οι φαρμακοβιομηχανίες συνεργάζονται με επαγγελματίες του τομέα υγείας είναι μία σημαντική πτυχή για τη βιομηχανία. Οι φαρμακοβιομηχανίες σε όλο τον κόσμο έχουν καθιερώσει διάφορους κώδικες συμπεριφοράς για να ρυθμίζουν τις εν λόγω συνεργασίες.

Οι πρακτικές μας διέπονται από αυτούς τους κώδικες και τις απορρέουσες από αυτούς ηθικές αρχές. Έχουμε δεσμευτεί να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς, σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε.

Το μάρκετινγκ στη φαρμακοβιομηχανία έχει πολλούς τύπους και μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Χορηγίες συνεδρίων και ιατρικών σεμιναρίων
 • Χορηγίες σε επαγγελματίες του τομέα υγείας ως ομιλητές σε συνέδρια και ιατρικά σεμινάρια και
 • Χορηγίες ταξιδιών για συμμετοχή σε συνέδρια ή ιατρικές συναντήσεις για επαγγελματίες του τομέα υγείας.

Εξετάζουμε κάθε αλληλεπίδραση προσεκτικά δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση της αληθινής, δίκαιης και ακριβούς αντιπροσώπευσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας και σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κώδικες δεοντολογίας.

Διαθέτουμε πολιτικές και εκπαιδευτικά προγράμματα συμμόρφωσης για να διασφαλίσουμε ότι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι κατανοούν τόσο τις δικές τους υποχρεώσεις όσο και εκείνες της CSL σε ό,τι αφορά την προώθηση προϊόντων στους επαγγελματίες του τομέα υγείας. Η παράλειψη της συμμόρφωσης με τις πολιτικές της CSL σε αυτό το θέμα θεωρείται σοβαρό παράπτωμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις που περιλαμβάνουν έως και την απόλυση.

Ερ. Η παρακολούθηση συναντήσεων ιατρικών συλλόγων παρέχει μια καλή ευκαιρία επαφής με επαγγελματίες του τομέα υγείας για ανταλλαγή πληροφοριών ή προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων της CSL με άλλο τρόπο. Επιτρέπεται να προσφέρω ένα γεύμα σε κάποιον επαγγελματία του τομέα υγείας στο πλαίσιο των συζητήσεων αυτών; 
Απ.
Γενικά επιτρέπεται να προσφέρετε ένα γεύμα σε κάποιον επαγγελματία του τομέα υγείας στο πλαίσιο μιας νόμιμης επαγγελματικής σχέσης και υπό τον όρο ότι το γεύμα ούτε θα είναι δαπανηρό λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων ούτε θα είναι πιθανό να εκληφθεί ως προσπάθεια αθέμιτου επηρεασμού κάποιας επιχειρηματικής απόφασης ή απόφασης συνταγογράφησης. Θα πρέπει επίσης να ρωτήσετε τον συνδαιτυμόνα σας για να επιβεβαιώσετε ότι το τραπέζι που θα του κάνετε δεν αντίκειται στις πολιτικές του δικού του οργανισμού. Επιπλέον, υπάρχουν διάφοροι νόμοι και κώδικες που καλύπτουν την παροχή γευμάτων ή δώρων σε επαγγελματίες του τομέα υγείας σε διάφορες χώρες και πρέπει να τηρηθούν (για παράδειγμα, η δημόσια γνωστοποίηση της αξίας του γεύματος). Επίσης, ορισμένοι επαγγελματίες του τομέα υγείας μπορεί να θεωρηθούν κυβερνητικοί αξιωματούχοι με αποτέλεσμα την πιθανότητα να ισχύουν πρόσθετοι κανόνες. Αν χρειάζεστε περαιτέρω καθοδήγηση, αποταθείτε στο Τμήμα Συμμόρφωσης της CSL ή στο Νομικό Τμήμα της CSL.

 

Σήμανση και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα
Η φήμη και η επιτυχία της CSL ως έμπιστου προμηθευτή φαρμάκων, βασίζεται στην εξασφάλιση της ορθής αντιπροσώπευσης των προϊόντων μας.

Η σήμανση και η διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων διέπονται από πολλούς κανονισμούς. Τα διαφημιστικά και προωθητικά υλικά πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις οιασδήποτε άδειας κυκλοφορίας (δηλαδή καμία προωθητική ενέργεια για μη εγκεκριμένες ενδείξεις), να περιγράφουν σωστά και επακριβώς τους κινδύνους και τα οφέλη ενός προϊόντος, με ισορροπημένο τρόπο και να μην είναι παραπλανητικά.

Η διαφήμιση και η διαφήμιση που γίνεται άμεσα προς τον καταναλωτή και αφορά συνταγογραφούμενα φάρμακα ρυθμίζεται ρητά και, σε πολλές περιπτώσεις, όσον αφορά στη διαφήμιση απευθείας στον καταναλωτή, απαγορεύεται από τους τοπικούς νόμους ορισμένων χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Δημοσιοποίηση προϊόντος
Οι δηλώσεις δημοσιοποίησης προϊόντος, σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν το οποίο παρασκευάζεται ή διανέμεται από τη CSL, ελέγχονται ρητά από τους ισχύοντες τοπικούς νόμους στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Οι δηλώσεις αυτές σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν ότι οι επαγγελματίες του τομέα υγείας ή οι ασθενείς προστατεύονται από ακούσια λανθασμένη χρήση προϊόντων και ότι έχουν πλήρη πληροφόρηση όσον αφορά στις κατάλληλες ενδείξεις, τα οφέλη και τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων μας.

Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλες οι σημαντικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στις δηλώσεις δημοσιοποίησης προϊόντος και παραμένουν ενημερωμένες. Η παράλειψη σημαντικών πληροφοριών στις δηλώσεις δημοσιοποίησης προϊόντος ή σε υλικό προώθησης προϊόντος στην αγορά, μπορεί να ερμηνευτεί ως παραπλάνηση και εξαπάτηση.

Διαθέτουμε αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες για την έγκριση των πληροφοριών που αφορούν προϊόντα (μέσω των τμημάτων ιατρικών και κανονιστικών υποθέσεων της εταιρείας μας).

Διαθέτουμε εκτενή εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι κατανοούν και υλοποιούν αυτές τις πολιτικές και διαδικασίες.

Εμπορική συμμόρφωση
Η CSL έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες διεθνείς εμπορικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών ελέγχων, των ελέγχων εξαγωγών και εισαγωγών και των κυρώσεων. Παραβάσεις αυτών των κανονισμών μπορεί να οδηγήσουν σε αστικές και ποινικές κυρώσεις και απώλεια προνομίων των εξαγωγών. Η CSL ελέγχει τακτικά τους προμηθευτές της με βάση κρατικές λίστες/ καταλόγους μερών που έχουν υποστεί κυρώσεις.

Οι νόμοι που αφορούν στις εισαγωγές, εξαγωγές και κυρώσεις είναι περίπλοκοι και αλλάζουν συχνά και σε ορισμένες περιοχές μπορεί να αντιφάσκουν μεταξύ τους. Οι υπάλληλοι πρέπει να επικοινωνούν με το τμήμα Παγκόσμιας Εμπορικής Συμμόρφωσης της CSL ή το Νομικό Τμήμα της CSL με οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ζητήματα που τους ανησυχούν και σχετίζονται με την εμπορική συμμόρφωση.

Ερ. Έχω αναλάβει μια ειδική αποστολή ενός προϊόντος της CSL από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική σε μια χώρα που δεν έχουμε ξαναστείλει εμπόρευμα. Θυμάμαι ότι άκουσα κάτι σχετικά με κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτή τη χώρα. Πώς μπορώ να ξέρω εάν αυτές οι κυρώσεις επηρεάζουν την αποστολή μου; 
Απ.
Πριν εμπλακούν με νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή νέες τοποθεσίες, οι υπάλληλοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή σε οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή λίστα μερών στα οποία έχουν υποβληθεί κυρώσεις. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι υπάλληλοι πρέπει να επικοινωνήσουν με το Νομικό Τμήμα της CSL. Πριν από την επεξεργασία μιας εξαγωγής, οι υπάλληλοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι:

 • Το αντικείμενο δεν υποβάλλεται σε ελέγχους και δεν απαιτεί άδεια εξαγωγής/επανεξαγωγής από τις αρμόδιες αρχές και 
 • Όλες οι απαιτήσεις εξαγωγών και εισαγωγών τηρούνται.

Ορισμένοι προορισμοί υπόκεινται σε ολοκληρωμένους κανονισμούς εξωτερικού εμπορίου, εμπάργκο ή κυρώσεις και απαιτούν πρόσθετους ελέγχους πριν από την διαδικασία. Οι υπάλληλοι πρέπει να επικοινωνούν με το τμήμα Παγκόσμιας Εμπορικής Συμμόρφωσης της CSL ή το Νομικό Τμήμα της CSL για καθοδήγηση.

 

Πνευματική ιδιοκτησία
Η καθιέρωση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας ενισχύουν τις επενδύσεις μας στην έρευνα και ανάπτυξη.

Η CSL συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία. καθιερώνουμε και προστατεύουμε ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, καταχωρημένα σχέδια, πνευματικά δικαιώματα και εμπιστευτικές πληροφορίες. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών, εργαλείων και διαδικασιών στους υπαλλήλους μας για να προστατεύουν τα περιουσιακά μας στοιχεία.

Η CSL δημιουργεί στρατηγικές συνεργασίες με ακαδημαϊκούς και άλλους οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, για να συμπληρώσει την εσωτερική μας εμπειρία και για την προώθηση της επιστήμης και των προοπτικών για την επιτυχή ανάπτυξη προϊόντων. Αυτές οι συνεργασίες συχνά οδηγούν σε κοινή γνώση, σε πνευματική ιδιοκτησία ή σε προϊόντα. Συνάπτουμε συμφωνίες συνεργασίας για τη διευθέτηση των πτυχών των εταιρικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού και της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ερ. Σκοπεύω να εμπλέξω ένα τρίτο μέρος, για να βοηθήσει στην πρόοδο της έρευνας που διεξάγει η ομάδα μου για ένα νέο θεραπευτικό στόχο. Πρέπει να κινηθώ γρήγορα, επειδή η επαφή μου θα φύγει για το εξωτερικό. Μπορώ να τον/την καλέσω για να συζητήσω το έργο της CSL και πώς μπορεί να βοηθήσει;
Απ.
Οποιεσδήποτε πληροφορίες που δεν έχουν διατεθεί ήδη στο κοινό, πρέπ ει να αντιμετωπίζονται με προσοχή. Πριν συζητήσετε οποιοδήποτε εμπιστευτική υλικό με ένα τρίτο μέρος, θα πρέπει να εμπλέξετε το Νομικό Τμήμα της CSL για συμβουλές σχετικά με το βέλτιστο τρόπο για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών της CSL. Γενικά, ως σημείο εκκίνησης, μπορεί να απαιτείται μια συμφωνία εμπιστευτικότητας πριν να ξεκινήσουν συζητήσεις ή συνεργασίες δύο μέρη.

 

Φορολογικά
Η CSL έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους και κανονισμούς σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η CSL αντιλαμβάνεται ότι οι φορολογικοί κίνδυνοι προκύπτουν λόγω της πολυπλοκότητας του νομικού πλαισίου, της συνεχούς του εξέλιξης και της εγγενούς αβεβαιότητας για το πώς εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα και περιστάσεις.

Συνεπώς, η CSL: 

 • Έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους σε όλες τις χώρες στις οποίες λειτουργεί·
 • Δεν λαμβάνει επιθετικές φορολογικές θέσεις·
 • Υιοθετεί μια παγκόσμια φορολογική πολιτική και
 • Διασφαλίζει ότι η διαχείριση της πληρωμής φόρων, των κινδύνων που σχετίζονται με τις πολιτικές και τα φορολογικά, εξετάζονται και λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ψυχαγωγία/Φιλοξενία και δώρα
Η CSL δέχεται ότι, κατά καιρούς στην πορεία της διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι υπάλληλοι.

 • Μπορεί να θελήσουν να προσφέρουν δώρα ή ψυχαγωγία σε πελάτες, πιθανούς πελάτες ή τρίτους με τους οποίους συναλλάσσεται η CSL και
 • Μπορεί να λάβουν προσφορές για δώρα ή ψυχαγωγία από τους προμηθευτές, τους υποψήφιους προμηθευτές ή άλλους με τους οποίους συνεργάζεται επιχειρηματικά η CSL.

Η παροχή ή αποδοχή δώρων ή η χρήση κάποιας μορφής ψυχαγωγίας πρέπει να είναι επιλεκτική, θεμιτή και όχι συχνή και σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες πολιτικές της CSL. Δώρα σε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών (π.χ. χρηματικά κουπόνια) δεν πρέπει να δίδονται ή να γίνονται δεκτά. Δεν ενθαρρύνουμε την ψυχαγωγία συναδέλφων με έξοδα της CSL, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες και πάλι θα πρέπει να δοθεί έγκριση από την ανώτερη διοίκηση της CSL.

Όταν η παροχή ή αποδοχή ενός δώρου ή ψυχαγωγίας θεωρείται θεμιτή, ο επιλεγμένος τύπος δώρου ή ψυχαγωγίας θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τα επαγγελματικά και κοινωνικά πρότυπα ηθικής, μετριοπάθειας και καλής αισθητικής, να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες νόμους και κώδικες της βιομηχανίας αλλά και με τις αξίες μας και τις ισχύουσες πολιτικές της CSL. Δώρα ή ψυχαγωγία δεν πρέπει να ζητούνται, απαιτούνται ή ζητούνται εμμέσως. Η παροχή οποιουδήποτε δώρου ή ψυχαγωγίας πρέπει να είναι διαφανής και να καταγράφεται στα οικονομικά αρχεία της CSL.

Δεν επιτρέπεται η προσφορά ή αποδοχή ψυχαγωγίας ή δώρων κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για αγορές και/ή άλλη σύμβαση που έχουν σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της CSL (ανατρέξτε και στην Ενότητα 2.9 (Δωροδοκία & Διαφθορά)).

Ορισμένες χώρες έχουν θεσπίσει κανονισμούς που απαγορεύουν ή περιορίζουν την παροχή δώρων ή ψυχαγωγίας σε επαγγελματίες του τομέα υγείας και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η ψυχαγωγία (όπως οι αθλητικές εκδηλώσεις, το θέατρο ή οι συναυλίες) των επαγγελματιών του τομέα υγείας και των κρατικών αξιωματούχων απαγορεύεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές της CSL και δεν πρέπει να παρέχεται. Η προσφορά δώρων και η παροχή ψυχαγωγίας με τη μορφή γευμάτων (φιλοξενία) υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές.

Εκπαιδεύουμε όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές.

Διαθέτουμε πολιτικές και εκπαιδευτικά προγράμματα συμμόρφωσης για να διασφαλίσουμε ότι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι κατανοούν τόσο τις δικές τους υποχρεώσεις όσο και εκείνες της CSL σε ό,τι αφορά την αποδοχή και παροχή δώρων και ψυχαγωγίας. Έχουμε δημιουργήσει συστήματα για την αναγνώριση, μετάδοση, αναφορά, έρευνα και επίλυση κάθε φαινομένου μη συμμόρφωσης με τις πολιτικές της CSL και τους ισχύοντες νόμους και ενισχύουμε τακτικά την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων για τις επιλογές τους σχετικά με την αναφορά ζητημάτων ανησυχίας.

Ερ. Πρόσφατα ολοκλήρωσα ένα έργο με συμμετοχή υπαλλήλων συνεργαζόμενου ερευνητικού οργανισμού και για να το γιορτάσουμε θα ήθελα να πάρω μαζί μου τους ερευνητές και ορισμένους υπαλλήλους της CSL που συμμετείχαν στο έργο στον τελικό ενός τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Επιτρέπεται;
Απ.
Πρέπει να αναφέρετε αυτή την πρόταση στην ανώτερη διοίκηση για να ληφθεί σχετική απόφαση. Για να επιτύχετε την έγκριση θα χρειαστεί να αποδείξετε ότι η συγκεκριμένη ψυχαγωγία είναι θεμιτή και μέτριου κόστους αν λάβουμε υπόψη τη σημασία και την κλίμακα του έργου και τη φύση της επιχειρηματικής σχέσης και ότι κατά τα άλλα συμμορφώνεται με την πολιτική της CSL και τους ισχύοντες νόμους.

 

Συναλλαγές με εξωτερικούς φορείς

Πολιτικές συνεισφορές
Η CSL δέχεται ότι ενδεχομένως να χρειαστεί κάποιες εταιρείες να εμπλακούν στο πολιτικό περιβάλλον της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι τα νόμιμα συμφέροντα της επιχείρησης και των συνεργαζόμενων φορέων λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών.

Όσες συνεισφορές γίνονται προς υποστήριξη του έργου κομμάτων και πολιτικών υποψηφίων ή αντιπροσώπων πρέπει να κατανέμονται ισόρροπα μεταξύ των κομμάτων και των υποψηφίων ή αντιπροσώπων και να γίνονται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και τα ισχύοντα επίπεδα εξουσιοδότησης.

Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια των πολιτικών συνεισφορών είναι σημαντική για τις φαρμακευτικές εταιρείες δεδομένου του καίριου ρόλου που παίζουν οι κυβερνήσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, την αποζημίωση και την προμήθεια φαρμάκων. Η CSL θα δημοσιοποιεί τη συνολική αξία των συνεισφορών κάθε χρόνο στην Έκθεση Εταιρικής Ευθύνης και στον ιστότοπό μας.

Συμμετοχή στη δημόσια πολιτική
Πιστεύουμε ότι η CSL μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο όπου αναπτύσσεται δημόσια πολιτική επί θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα τον τομέα δραστηριοποίησής μας και όπου έχουμε ιδιαίτερη εξειδίκευση.

Συνεργαζόμαστε στενά με τις σχετικές επαγγελματικές ενώσεις και συνδέσμους για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομικής πολιτικής.

Εκεί που πιστεύουμε ότι η CSL δίνει μια μοναδική και σημαντική προοπτική σε ένα θέμα που συζητείται από κυβερνήσεις, μπορεί να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κάνουμε ανεξάρτητη πρόταση για να δώσουμε πληροφορίες και να υποστηρίξουμε την ανταλλαγή απόψεων κατόπιν ενημέρωσης.

Συναλλαγές με την Κυβέρνηση
Η CSL δραστηριοποιείται σε τομείς που ρυθμίζονται λεπτομερώς. Οι υπάλληλοί μας είναι πιθανόν να έρθουν σε επαφή με Κρατικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αδειοδότηση των φαρμακευτικών προϊόντων μας, τη διαπραγμάτευση και τη διαχείριση συμβάσεων μαζί μας και την ανάπτυξη και εφαρμογή κανονισμών που μας επηρεάζουν.

Εάν κάποιος από τους υπαλλήλους μας έχει την ευκαιρία για παρόμοια δραστηριότητα, πρέπει να παρέχει πληροφορίες με ειλικρίνεια και να αποφύγει την όποια παραποίηση ή παράλειψη στοιχείων. Πρέπει να τηρούμε όλα τα αρχεία που έχουν σχέση με οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, αίτημα ή διαφορά με την Κυβέρνηση, σύμφωνα με την Παγκόσμια πολιτική διαχείρισης αρχείων και διαδικασιών της CSL, ενώ όλες οι συναλλαγές μας με την Κυβέρνηση πρέπει να συμμορφώνονται με την Ενότητα 2.9 (Δωροδοκία & Διαφθορά) και την Ενότητα 2.11 (Ψυχαγωγία/ Φιλοξενία & Δώρα) του παρόντος Κώδικα.

Εξωτερική επικοινωνία
Η CSL έχει εξουσιοδοτήσει κατάλληλους εκπροσώπους για να σχολιάζουν τα επιχειρηματικά μας ζητήματα στον τύπο, σε αναλυτές και την Κυβέρνηση. Μόνο αυτοί οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα πρέπει να προβαίνουν στους σχετικούς σχολιασμούς.

Ερ. Εργάζομαι σε ένα κέντρο συλλογής πλάσματος της CSL και πρόσφατα μου τηλεφώνησε κάποιος δημοσιογράφος από εφημερίδα ρωτώντας για την ασφάλεια μιας από τις θεραπευτικές αγωγές της CSL που παρασκευάζεται από πλάσμα. Να απαντήσω με βάση όσα ξέρω για το θέμα αυτό ή να πω «κανένα σχόλιο»; 
Απ.
Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να έχουν σημαντικό και μερικές φορές απρόβλεπτο χρηματοοικονομικό ή νομικό αντίκτυπο και να επηρεάσουν την εταιρική φήμη της CSL. Ζωτική σημασία έχει όλοι οι δημόσιοι σχολιασμοί που παρέχονται από τη CSL, συμπεριλαμβανομένων απαντήσεων σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης, να είναι ορθοί, έγκαιροι και συνεπείς. Συνεπώς, μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα πρέπει να προβαίνουν σε δημόσιους σχολιασμούς για λογαριασμό της CSL. Πρέπει να απαντήσετε ευγενικά σε αυτόν που σας ρωτάει μέσω τηλεφώνου ότι θα κανονίσετε να τον φέρετε το συντομότερο δυνατό σε επαφή με τον αρμόδιο εκπρόσωπο που θα μπορέσει να του απαντήσει. Πρέπει να εξακριβώσετε τη φύση του ερωτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του καλούντος. Ύστερα πρέπει να αναφέρετε αμέσως το ερώτημα στον εκπρόσωπο του Τμήματος Επικοινωνιών της CSL της περιοχής σας.

 

Εμπιστευτικότητα

Εμπιστευτικότητα πληροφοριών από τρίτους
Η CSL σέβεται και δεσμεύεται να προστατεύει την εμπιστευτικότητα όλων των ατόμων με τα οποία συναλλασσόμαστε, συμπεριλαμβανομένων ασθενών, δοτών πλάσματος, επαγγελματιών του τομέα υγείας, συνεργατών και άλλων τρίτων μερών. Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους έγκαιρα και αποτελεσματικά, όχι μόνο λόγω νόμιμης υποχρέωσής μας αλλά και ως ζήτημα καλής εταιρικής πρακτικής.

Όταν συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε και μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα, λαμβάνουμε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τον σεβασμό και την προστασία της εμπιστευτικότητας.

Διαθέτουμε μια πολιτική και εκπαιδευτικά προγράμματα συμμόρφωσης για να διασφαλίσουμε ότι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι κατανοούν τόσο τις δικές τους υποχρεώσεις όσο και εκείνες της CSL σε ό,τι αφορά τη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Εμπιστευτικότητα δεδομένων υπαλλήλων
Η CSL διασφαλίζει ότι η διαχείριση των δεδομένων των υπαλλήλων εξισορροπεί το δικαίωμα του ατόμου στο προσωπικό απόρρητο με τις νόμιμες επιχειρηματικές μας ανάγκες. Κατά συνέπεια, θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για τις επιχειρηματικές μας ανάγκες και θα το κάνουμε με τρόπο που να μην είναι αδιάκριτος και να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τους υπαλλήλους όσον αφορά το δικαίωμά τους να κατανοούν το λόγο για τον οποίο συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα, το δικαίωμά τους να εξετάζουν το αρχείο που τηρείται για αυτούς και να διορθώνουν οποιαδήποτε λάθη στο αρχείο.

Ερ. Είμαι ιατρικός επισκέπτης και θα ήθελα να επικοινωνήσω με ασθενείς που χρησιμοποιούν ένα από τα προϊόντα της CSL για να συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών. Μπορώ να ζητήσω στοιχεία ασθενών από κάποιον επαγγελματία του τομέα υγείας που γνωρίζω ότι έχει μεγάλο αριθμό ασθενών οι οποίοι χρησιμοποιούν το προϊόν αυτό; 
Απ.
Σε όλες τις χώρες υπάρχουν νόμοι περί προσωπικού απορρήτου με τους οποίους πρέπει να συμμορφωνόμαστε για οτιδήποτε αφορά τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ένα ακόμη υψηλότερο πρότυπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν σχέση με την υγεία ενός ατόμου. Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις στα προσωπικά δεδομένα οιουδήποτε ατόμου, πρέπει να λάβετε ή να δείτε αποδεικτικά στοιχεία της απευθείας συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης του ατόμου για τη συλλογή δεδομένων αυτού του είδους και την προβλεπόμενη χρήση των εν λόγω δεδομένων. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι νόμοι που ελέγχουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ επιχειρήσεων και ασθενών και πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Συμμόρφωσης της CSL ή με το Νομικό Τμήμα της CSL.