Αποτελέσματα αναζήτησης

7 Βρέθηκαν αποτελέσματα
 • Αρχές

  Οι Αξίες μας δένουν τον όμιλο εταιρειών CSL μέσα από τις παρακάτω κοινές δεσμεύσεις: Εστίαση Στον Ασθενή, Καινοτομία, Ακεραιότητα, Συνεργασία, και Ανώτερεσ Επιδόσεισ.


  https://crbp.csl.com/el-gr/principles
 • Ασφάλεια και Ποιότητα

  Η CLS έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό όσον αφορά την παροχή λύσεων στον τομέα υγείας σε πολλές κοινότητες παγκοσμίως.


  https://crbp.csl.com/el-gr/safety-and-quality
 • Aκεραιότητα

  Στη CSL έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουμε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας με ήθος και διαφάνεια.


  https://crbp.csl.com/el-gr/integrity
 • Συμμόρφωση

  Στη CSL δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους μας και τα τρίτα μέρη να κατανοήσουν και να σεβαστούν τις αρχές και τις προσδοκίες που περιλαμβάνει ο παρών Κώδικας.


  https://crbp.csl.com/el-gr/compliance
 • Εργασιακός χώρος

  Η CSL έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους υπαλλήλους μας ένα εργασιακό περιβάλλον με αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμό.


  https://crbp.csl.com/el-gr/workplace
 • Ο Κώδικάσ Μασ ΓΙα Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

  Ο Κώδικας θέτει με κρίσιμο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε μεμονωμένα ως υπάλληλοι και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας προς τους εταίρους μας για τα υψηλότερα πρότυπα συμπεριφοράς σε όλα όσα κάνουμε.


  https://crbp.csl.com/el-gr
 • ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ >

  Η CSL έχει υιοθετήσει το Πρότυπο ISO31000 του 2009 που ισχύει στην Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία Σε ορισμένες πτυχές των επιχειρηματικών μας (Αρχές και πρότυπα διαχείρισης κινδύνου) ως δραστηριοτήτων, όπως στο μάρκετινγκ των βάση για τη συντονισμένη διεθνή διεργασία της προϊόντων μας, στις σχέσεις μας με άλλους εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου.


  https://crbp.csl.com/-/media/csl/documents/crbp-languages/csl_crbp17i_greek.pdf