Naar hoofdcontent gaan

Glossarium

AMUSEMENT:
Onder andere gastvrijheid (bv. maaltijden), recepties, tickets voor amusement-, sociale – of sportevenementen, deelname aan sportevenementen, reizen en verblijf.

BELANGENVERMENGING:
Een geval waarbij een directielid van een bedrijf, een werknemer of andere persoon, persoonlijk belang kan hebben bij zijn of haar officiële handelingen of invloed.

DERDE PARTIJEN:
Elke contractor, leverancier, distributeur of ander bedrijf of persoon die contractueel verbonden is aan CSL voor de ontwikkeling, levering, productie of bezorging van producten van CSL.

EMPLOYMENT AT WILL:
Arbeidsrelatie die, op elk ogenblik, volgens de wens van de werknemer of de werkgever kan worden beëindigd, met of zonder reden.

FACILITERENDE BETALING:
Een kleine betaling aan een overheidsfunctionaris om de uitvoering van een routinematige of noodzakelijke handeling te garanderen of versnellen (bv. het geven van een vergunning of licentie).

FARMACOVIGILANTIE:
De wetenschap en activiteiten die verband houden met het opsporen, opvolgen, beoordelen, begrijpen en voorkomen van nadelige gevolgen of enige andere problemen die aan het gebruik van medicijnen zijn verbonden.

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING:
Een juridische situatie waarbij een persoon verklaart zijn/haar toestemming te hebben gegeven, gebaseerd op een kennisname en begrip van alle bekende feiten en gevolgen van een handeling. De persoon moet over relevante feiten en ook over zijn denkvermogen beschikken op het ogenblik van toestemming.

GELIJKE ARBEIDSKANSEN:
Het recht voor iedereen om op basis van relevante en zinvolle criteria weerhouden te worden, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, religie, nationale afkomst, leeftijd, handicap, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of gezinsverantwoordelijkheden.

GESCHENKEN:
Alles van waarde, waaronder contant geld of een equivalent, goederen of diensten, gegeven aan een andere persoon zonder (volledige) tegenprestatie.

HANDEL MET VOORKENNIS:
Wanneer een persoon over prijsgevoelige informatie beschikt die niet algemeen bekend is op de markt, mag deze persoon geen financiële producten verhandelen die door de informatie zouden kunnen worden beïnvloed (of iemand anders aanmoedigen dit te doen).

HANDELSGEHEIMEN:
Alle formules, processen, toestellen, of samenstellingen van informatie die worden gebruikt bij de bedrijfsvoering van CSL, en CSL de mogelijkheid geven om een voordeel te genieten tegenover andere personen die hiervan niet op de hoogte zijn of deze niet gebruiken.

INFORMANT/KLOKKENLUIDER:
Een informant is een werknemer, voormalig werknemer of een lid van een partnerorganisatie die wangedrag rapporteert aan mensen of entiteiten die de macht hebben en bereid zijn om corrigerende acties te ondernemen binnen de onderneming.

INTELLECTUELE EIGENDOM:
Elke creatie van de geest of intellect die potentiële commerciële waarde heeft en recht kan hebben op wettelijke bescherming betreffende het auteursrecht, octrooien, trademarks, ontwerpen, enz.

MEDEWERKERS:
Organisaties en instellingen, en hun vertegenwoordigers, die samenwerken met CSL voor wetenschappelijke en andere projecten.

OMKOPERIJ:
Het aanbieden van iets van persoonlijke waarde aan een beslisser om een voorkeursbehandeling te krijgen, meestal om zaken veilig te stellen of te behouden, of om een oneerlijk voordeel te verkrijgen. Omkoperij kan bestaan de vorm van contant geld of iets anders van waarde (vb. reizen, diensten, kortingen, geschenken, enz.)

PATIËNTEN:
Uiteindelijke ontvangers van het productengamma van CSL.

PLASMADONOREN:
Personen die hun plasma aan CSL Group doneren, wat daarna wordt gebruikt om levensreddende producten te produceren. In sommige gevallen ontvangen de plasmadonoren een vergoeding voor de tijd die het neemt om een donatie te doen.

PRIJSGEVOELIGE INFORMATIE:
Informatie waarvan een redelijk persoon kan verwachten dat ze een wezenlijk effect zal hebben op de prijs of waarde van de effecten van CSL. Dat kan het volgende omvatten: strategische informatie zoals financiële vooruitzichten en geplande fusies en acquisities.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE:
Elke bedrijfseigen informatie (informatie ontwikkeld door of voor CSL), waarvan de ongeoorloofde openbaarmaking schade kan toebrengen aan CSL.

VRIJHEID VAN VERENIGING:
Een recht dat onder de internationale arbeidsnormen wordt geïdentificeerd als het recht van werknemers om zich te organiseren en te laten vertegenwoordigen.