Naar hoofdcontent gaan
Werkplek )

Werkplek

Een Veilige, Eerlijke en Lonende Werkplek

Het engagement van CSL: CSL verbindt zich ertoe een eerlijke en lonende werkomgeving te creëren waarin wederzijds vertrouwen en respect heerst voor al onze werknemers.

Wij willen ook een werkplek bieden die veilig is en het welzijn van de werknemer ondersteunt. Wij erkennen de waarde van een goed evenwicht tussen werk en privéleven, en houden hiermee rekening bij de ontwikkeling van ons beleid.

Deze verbintenissen helpen te garanderen dat we onze reputatie behouden als progressieve organisatie die een aantrekkelijke werkgever is, een stimulerende en bevredigende werkomgeving levert die werknemers aanwerft en kan behouden in een competitieve arbeidsmarkt.

Wij zullen:

 • Voor een werkplek zorgen vrij van pesterijen en discriminatie waar we elkaar met wederzijds respect behandelen;
 • Diversiteit op de werkvloer respecteren en aanmoedigen;
 • Garanderen dat de verloning van onze werknemers altijd voldoet aan de wettelijke normen, of deze overtreft, en dat onze werknemers worden beloond op een manier die de reële marktwaarde van hun diensten weerspiegelt;
 • Geschikte ondersteuning en mogelijkheden bieden voor professionele ontwikkeling en loonbaanontwikkeling;
 • Ervoor zorgen dat de veiligheid en de gezondheid van onze werknemers en anderen aanwezig in onze vestigingen gegarandeerd is;
 • Ervoor zorgen dat onze werknemers het recht kunnen hebben op vertegenwoordiging, zonder angst voor intimidatie, vergeldingen pesterijen; en
 • Indien mogelijk, onze werknemers toegang verlenen tot professionele en onafhankelijke bijstandsprogramma’s om hen bij te staan in moeilijke momenten.

Normen op de werkplek | Professioneel gedrag | Compensatie van werknemers

 

Normen op de werkplek

Aanwerving
CSL voorziet in een objectief en eerlijk proces voor de aanwerving, selectie, promotie en overplaatsing van potentiële en huidige werknemers. Globale principes zijn opgemaakt om ervoor te zorgen dat de inkoop-, evaluatieen werving- en selectieprocessen consequent worden toegepast binnen de CSL groep en dat alle geldende wetten worden nageleefd.

Wij garanderen dat het selectieproces integer wordt beheerd en dat er geen onwettige of ongepaste vooroordelen zijn of belangenvermenging bestaat.

We stimuleren leer-en ontwikkelingsprocessen en moedigen onze werknemers aan hun carrière te ontwikkelen binnen de CSL Group. We streven naar een evenwicht tussen het aantal werknemers dat we van buitenaf aanwerven en het aantal werknemers dat we binnen het bedrijf promoveren.

Voor iedere actie in verband met een openstaande betrekking is de geschikte toestemming nodig.

In sommige omstandigheden roepen we de hulp in van een onafhankelijke derde partij zoals contractanten en consultants. Hoewel zij geen werknemers zijn van onze organisatie, zijn ze belangrijk voor ons succes en verplichten we ons ertoe alle juridische en fiscale verplichtingen na te komen, goede veiligheidsen gezondheidsvoorzieningen te handhaven en iedereen respectvol tebehandelen.

V. Ik wil iemand aanwerven om een open positie in de productielijn van een fabriek te vullen. De positie vereist veelvuldige beweging in krappe ruimtes en ik vrees dat een persoon met een fysieke beperking niet in staat zal zijn dit werk veilig uit te voeren. Moet ik personen met een fysieke beperking ontmoedigen om te solliciteren voor deze positie?
A. Neen, dit zou indruisen tegen het CSL beleid en kan zelfs illegaal zijn. Verifieer of de taakomschrijving en de selectiecriteria werkelijk overeenkomen met de essentiële vereisten om de job naar behoren te kunnen vervullen. Jouw bezorgdheid over de veiligheid kan gegrond zijn, maar je mag niet oordelen over het vermogen van een kandidaat met een fysieke beperking om de rol te kunnen vervullen. Je moet er ook rekening mee houden dat CSL verantwoorde aanpassingen kan doen om mensen met een fysieke beperking te helpen evenwaardig deel te nemen aan het arbeidsproces. Gelieve contact op te nemen met CSL HR of CSL Legal,die je verder kunnen helpen.

 

Gelijke arbeidskansen en pesterijen op het werk
CSL verbiedt ongelijke behandeling van personen op basis van geslacht, leeftijd, etniciteit, religie, invaliditeit en seksuele voorkeur. We zullen pesterijen onder geen enkele vorm tolereren, inclusief intimidatie en geweld op het werk in gelijk welke context, dit geldt eveneens bij conferenties, opleidingen of sociale evenementen buiten het bedrijf. Derde partijen die samenwerken met werknemers van CSL vallen ook onder ons beleid voor gelijke arbeidskansen en pesterijen op het werk

Wij voldoen aan de vereisten van alle plaatselijke wetgevingen die hierop van toepassing zijn en zullen minstens:

 • Onze managers en werknemers informeren en opleiden voor het promoten van het bewust zijn van en de bekendheid met gelijke kansen, en de vereisten van de plaatselijke wetgeving;
 • Beslissingen over tewerkstelling en promotie maken op basis van verdienste;
 • Duidelijk meedelen dat we geen enkele vorm van pesterij of discriminatie op de werkplek zullen tolereren, en mogelijk disciplinaire maatregelen zullen treffen bij een inbreuk op het beleid;
 • Procedures instellen die in overeenstemming zijn met de natuurlijke rechtvaardigheidsprincipes voor degenen die een klacht willen indienen of advies inwinnen;
 • Onze werknemers ervan verzekeren dat we de vertrouwelijkheid, in de mate van het mogelijke en afhankelijk van de situatie, zullen respecteren; en
 • Garanderen dat er geen vergeldingsacties worden ondernomen tegen werknemers die bekommernissen melden of pesterijen op het werk aangeven.

V. Een van mijn collega’s heeft me verteld dat hij homoseksueel is en ik heb gemerkt dat er vaak grappen en negatieve opmerkingen over hem en zijn levensstijl worden gemaakt. Wat moet ik doen?
A. Pesterijen op het werk druisen in tegen het CSL beleid, en kunnen zelfs illegaal zijn.

Het kan een negatieve invloed hebben op de hele groep. Als je incidenten hebt waargenomen of conversaties hebt gehoord waar je je niet comfortabel bij voelt, dien je het gedrag dat je hebt waargenomen rechtstreeks te rapporteren aan jouw manager of CSL HR.

Als het probleem onopgelost blijft, heeft CSL een rapportage of ‘klokkenluider’ proces om problemen te melden.Gelieve CSL intranet te consulteren voor meer informatie.

 

Gezondheid en veiligheid
CSL verbindt zich ertoe om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplaats voor onze werknemers, andere aanwezigen in onze vestigingen en de gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn.

Onze werknemers en andere aanwezigen in onze vestigingen zijn verantwoordelijk voor het behouden van een gezonde en veilige werkomgeving. Om dit te garanderen, wordt van hen verwacht dat ze minimaal voldoen aan de normen, beleidslijnen en procedures van CSL. Werknemers en andere aanwezigen in onze vestigingen dienen zo snel mogelijk incidenten en gevaren te melden, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om deze omstandigheden te voorkomen, corrigeren of onder controle te krijgen.

De leidinggevenden/managers van CSL dragen de verantwoordelijkheid voor het voorzien van de geschikte middelen en toezicht zodat werknemers en andere aanwezigen in onze vestigingen veilig kunnen werken. Om dit te doen, implementeren, onderhouden en verbeteren wij bij al onze werkzaamheden continu ons gezondheids- en veiligheidssysteem dat:

 • Dient te voldoen aan alle geldende wetgevingen, vergunningsvereisten en andere vereisten;
 • Dient te voldoen aan de bepaling van gezondheids- en veiligheidsdoelstellingen en –doelen gericht op het elimineren van arbeidsgebonden letsels en ziektes, rekening houdend met de juridische en andere operationele en zakelijke vereisten, en de mening van de betrokken partijen;
 • Onze gezondheids- en veiligheidsdoelstellingen communiceert aan al onze werknemers en ze aanmoedigt om bij te dragen tot het verbeteren van de prestaties op het vlak van gezondheid en veiligheid;
 • Een blijvende evaluatie vereist en de prestaties vergelijkt met de doelen;
 • Een plan voor gezondheids- en veiligheidsmanagement ontwikkelt, implementeert en beoordeelt om de risico’s te beperken, de doelstellingen te behalen en opportuniteiten voor verbetering aan te sturen;
 • Van onze faciliteiten eist dat ze werken volgens de hoogste normen voor de bescherming van onze werknemers, bezoekers en de gemeenschap waarin wij werkzaam zijn;
 • Eist dat er overleg wordt gepleegd met onze werknemers over gezondheids- en veiligheidsaangelegenheden om te garanderen dat er bij beslissingen rekening wordt gehouden met de werknemers;
 • Voorziet in geschikte opleidingen en middelen zodat onze werknemers in staat zijn om veilig te werken;
 • De vereisten van het systeem gecommuniceerd worden aan alle werknemers en beschikbaar zijn voor alle betrokken partijen; en
 • Regelmatig wordt gecontroleerd op doeltreffendheid.

V. Mijn manager eist dat we productie streefdoelen halen, die enkel kunnen gehaald worden door gezondheidsen veiligheidsprocedures te omzeilen. Wat moet ik doen?
A. Gezondheids-en veiligheidsprocedures mogen nooit genegeerd worden. Voorrang geven aan productiestreefdoelen ten nadele van gezondheidsen veiligheidsprocedures is onaanvaardbaar. Bespreek het probleem eerst met jouw manager. Als je je hier niet goed bij voelt, of als je hun aandacht niet krijgt, bespreek je het probleem met jouw gezondheids-en veiligheidsmanager of iemand anders van het hoger management. Als het probleem onopgelost blijft, heeft CSL een rapportage of ‘klokkenluider’ proces om problemen te melden. Gelieve CSL intranet te consulteren voor meer informatie.

 

Revalidatie
Het is belangrijk dat CSL-werknemers na een letsel of ziekte kunnen terugkeren naar het werk, zodra een arts dat aangewezen acht. Ons beleid en onze praktijken voor de revalidatie van werknemers hebben bijgevolg een dubbele doelstelling, namelijk:

 • Erkennen dat de revalidatie een onderdeel is van de flexibiliteitsvereisten in verband met de verloning van werknemers, en
 • Ervoor zorgen dat de revalidatieprogramma’s die wij instellen de psychologische en sociale impact van het letsel van de werknemer binnen de werkplek aanpakken.

Wij verbinden ons ertoe onze gekwetste of zieke werknemers te helpen terugkeren naar het werk door een tijdige tussenkomst en het opstellen van individuele plannen voor letsels of ziektes.
Beëindiging en ontslag

Als CSL een werknemer ontslaat, zal dat gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving die hierop van toepassing is, en volgens het personeelsbeleid van CSL.

Dat kan gebeuren:

 • Indien er geldige redenen zijn die te maken hebben met de capaciteiten, het gedrag of de prestaties van de werknemer;
 • Indien de werknemer niet langer een noodzakelijke rol vervult voor het bedrijf;
 • In het geval van ‘employment at will’, naar correct uitgeoefend goeddunken van de werkgever of werknemer, met of zonder reden; of
 • Zoals beschreven onder de plaatselijke arbeidsvoorwaarden of individuele contracten.

Professioneel gedrag

Wederzijds respect
CSL hanteert hoge normen voor voortdurend professioneel en ethisch gedrag bij de contacten met klanten, leveranciers, collega’s en externe contacten.

Dat omvat:

 • Geen tolerantie voor intimidatie, pesterijen, vijandigheid of bedreigingen;
 • Hoffelijk en respectvol zijn tegenover personen;
 • De persoonlijke eigendommen van anderen en de eigendom van CSL respecteren;
 • Op elk moment integer handelen;
 • Samenwerken om betere resultaten te behalen;
 • De behoeften van de belanghebbenden trachten te begrijpen en trachten eraan te voldoen;
 • Maatregelen nemen om de wetten en gebruiken van de verschillende landen waarin we actief zijn te begrijpen; en
 • Geen vergeldingen of represailles van welke aard dan ook als gevolg van een melding door een persoon (of groep) van bekommernissen (tenzij deze melding lichtzinnig of beledigend bedoeld is) en/of deelname aan een onderzoek.

Openbaar maken van vertrouwelijke informatie
CSL verwacht van zijn werknemers dat ze de vertrouwelijkheid respecteren van de informatie die ze tijdens hun tewerkstelling hebben verkregen. We verwachten bijgevolg dat dergelijke informatie niet openbaar wordt gemaakt en enkel en alleen wordt gebruikt voor een door CSL goedgekeurd doel.

Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Het prijsbeleid van CSL;
 • Strategische- en productontwikkelingsplannen;
 • Financiële informatie;
 • Klantengegevens;
 • Uitvindingen en ontdekkingen; en
 • Vertrouwelijke informatie die door derde partijen is openbaar gemaakt aan CSL.

Wij vragen dat onze werknemers alle rechten op intellectuele eigendom, ontwikkeld in de loop van hun tewerkstelling bij CSL, of die werd ontwikkeld op basis van intellectuele eigendom van CSL, op elk ogenblik en zonder verdere vergoeding toewijzen en overdragen aan CSL. De enige uitzondering hierop bestaat wanneer de geldende plaatselijke wetgeving vereist dat er een vergoeding wordt betaald. In dat geval zal de betaalde vergoeding het onder de plaatselijke wetgeving minimum toegelaten bedrag zijn.

V. Een dokter met wie ik goed bevriend ben staat altijd te popelen om de best beschikbare behandeling en informatie aan haar patiënten te bieden. Ze heeft me informatie gevraagd over de resultaten van een aantal klinische proeven in een vroeg stadium die CSL uitvoert. Gezien de dokter gebonden is aan beroepsgeheim over patiëntengegevens, is het toegestaan om haar te informeren over de resultaten van de proeven? 
A. Vertrouwelijke CSL informatie, zoals resultaten van klinische proeven, mogen niet openbaar worden gemaakt, of gebruikt worden voor welk doel dan ook, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door CSL. Daarom moet je heel voorzichtig zijn met wat je bespreekt met dokters en moet je je beperken tot de informatie die reeds vrijgegeven werd aan het grote publiek.

 

Interne communicatie
CSL verbindt zich ertoe alle werknemers gepaste toegang te geven tot relevante CSL informatie, die hen in staat stelt hun jobs doeltreffend uit te voeren en onze zakelijke beslissingen te begrijpen.

Ons intern communicatieproces is ontworpen om interne informatie mede te delen, het beslissingsproces te verbeteren en, gepubliceerde strategische beslissingen bekend te maken, teneinde een gemeenschappelijk begrip van onze waarden en onze bedrijfsoriëntering te verbeteren

CSL zal, afhankelijk van overwegingen betreffende vertrouwelijkheid, privacy en commerciële gevoeligheid, op het gepaste tijdstip informatie over het bedrijf kenbaar maken voor de werknemers.

Wij hebben procedures ingesteld betreffende het ontwerp, goedkeuring en uitvoering van gedrukt en elektronisch materiaal.

Drugs & alcohol
Om een veilige werkomgeving te behouden, is het gebruik van drugs en alcohol door werknemers tijdens de werkuren bij CSL verboden. Bovendien is het op elk moment verboden om drugs of alcohol op een onwettige of niet toegestane manier te gebruiken, in zijn bezit te hebben, te verkopen, te kopen of verder te geven.

De verantwoordelijke managers moeten het verantwoord gebruik van alcohol garanderen, op voorwaarde dat het gebruik van alcohol niet wettelijk verboden is of indruist tegen het lokaal CSL beleid.

Indien een van onze werknemers met een verslaving kampt, zal deze persoon indien mogelijk gespecialiseerde therapie aangeboden krijgen.

Om te garanderen dat we nieuwe werknemers aanwerven die in staat zijn om bij te dragen tot een veilige en productieve werkomgeving, kunnen we eisen dat kandidaten voor bepaalde functies een gezondheidscheck ondergaan. Dergelijke eisen gebeuren altijd volgens de lokale wetten en regelgeving.

V. Ik maak me zorgen over een collega wiens gedrag soms doet vermoeden dat hij onder invloed is van alcohol tijdens de werkuren. Ik weet dat hij het moeilijk heeft in zijn privéleven, en wil zijn persoonlijke situatie niet verergeren maar ik vrees dat zijn veiligheid, en die van zijn collega’s in het gedrang komt. Wat moet ik doen?
A. Ook al weet je niet zeker dat alcohol de oorzaak is van het gedrag dat je hebt waargenomen, moet je als je het vermoeden hebt dat de veiligheid van de werkplek in het gedrang komt, dit onmiddellijk melden aan jouw manager en jouw gezondheidsen veiligheidsmanager. De situatie kan dan onderzocht worden en de nodige maatregelen kunnen getroffen worden om de gezondheid en de veiligheid van jouw collega en andere werknemers te beschermen.

 

Compensatie van werknemers

Evaluatie en opvolgen van prestaties
CSL garandeert dat de werknemers in elke business unit en in elk land begrijpen hoe zij kunnen bijdragen tot het succes van de onderneming. Dit houdt in:

 • Garanderen dat elke werknemer de prestatienormen en verwachtingen kent en begrijpt;
 • Garanderen dat individuele doelstellingen haalbaar zijn en worden beoordeeld op basis van de zakelijke resultaten en de CSL waarden;
 • Aanmoedigen van de communicatie en samenwerking tussen de werknemer en hun leidinggevende/manager, relevante collega’s, teams en belanghebbenden om prestaties te evalueren; en
 • Een prestatiebeheerkader opstellen dat alle systemen en procedures omvat die het effectieve beheer hiervan in al onze ondernemingen ondersteunt.

V. Ik heb een werkplan opgesteld met mijn leidinggevende/manager en begrijp dat dit de basis zou zijn van mijn jaarlijkse evaluatie. Het is nu tijd om dit beoordelingsgesprek te voeren maar mijn leidinggevende/manager heeft dit nog niet ingepland met mij. Wat moet ik doen?
A. Het CSL prestatiemanagementsysteem, inclusief het beoordelingsproces, werkt door middel van een open en directe communicatie tussen managers en hun directe ondergeschikten. Je moet jouw manager eraan herinneren dat het tijd is voor jouw beoordelingsgesprek en dit ononderbroken inplannen in een rustige omgeving. Jouw manager en jijzelf moeten voorbereid deelnemen aan het gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken jullie de mate waarin je jouw doelen van het voorbijgaande jaar behaald hebt, andere manieren waarop je positief hebt bijgedragen aan jouw functie, inclusief overeengekomen zakelijke prioriteiten die op het moment van de opstelling van het werkplan nog niet bekend waren, eventuele problemen die je hebt ervaren, en je toekomstig werkplan en ontwikkelingsbehoeftes. Meer informatie met betrekking tot de jaarlijkse beoordelingsgesprekken zal worden verstrekt door CSL HR in jouw regio.

 

Verloningsfilosofie
CSL legt een rechtstreeks verband tussen het niveau van de vergoeding van onze werknemers en hun rol in de onderneming, andere werknemers die een gelijkaardige rol vervullen en de lokale marktvoorkeuren en -voorwaarden. We gebruiken een consequente jobbeoordelingsmethode doorheen de groep, wat het mogelijk maakt de inhoud van de functie en de reële marktwaarde op verschillende locaties te vergelijken.

Ons prestatiebeheersysteem houdt het stellen van rendementsdoelstellingen en op waarden gebaseerd gedrag en het beheer van prestatiegerelateerde vergoedingen in.

Om medewerkers te verkrijgen en deze ook te behouden, biedt CSL een competitieve verloning aan. Remuneratiepakketten voor leidinggevenden omvatten een vaste vergoeding, en prestatiegerichte beloningen in de vorm van cash incentives op korte termijn en incentives op lange termijn met de bedoeling de belangen van werknemers en aandeelhouders op elkaar te laten aansluiten.

In alle landen waarin we actief zijn, zal CSL een bijdrage leveren aan het pensioenplan van de werknemer op een manier die aansluit bij de lokale marktpraktijk of de geldende wetgeving.

We gaan alle werknemers vergoeden voor alle legitieme werkgerelateerde kosten die zij hebben gemaakt tijdens de uitoefening van hun functie, zoals op zakenreis of tijdens het bijwonen van een congres. Er is steeds goedkeuring van de manager vereist voor de terugbetaling van gemaakte kosten.

Erkenning van prestaties
Binnen CSL zullen alle entiteiten continue goede prestaties van werknemers erkennen door een reeks van prestatiemijlpalen.

Training & ontwikkeling
CSL verbindt zich ertoe te investeren in training en ontwikkeling om de mogelijkheden van de werknemers permanent te verbeteren zodat zij hun taken op een veilige, doeltreffende en correcte manier kunnen uitvoeren met betere prestaties tot gevolg. Wij zorgen voor professionele ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers op alle niveaus en we beschikken over een groep getalenteerde leiders die klaarstaan om in de toekomst de leiding over te nemen.

Ons trainings- en ontwikkelingssysteem omvat:

 • De identificatie, implementatie en beoordeling van de opleiding en ontwikkeling van werknemers in overeenstemming met de individuele werkplannen en bedrijfsvereisten;
 • Duidelijk gedefinieerde links met de processen voor loopbaanontwikkeling, successie en prestatiebeheer inclusief feedback over prestaties en gedrag in lijn met onze waarden;
 • De ontwikkeling van leiderscapaciteiten van junior tot senior niveau om te beantwoorden aan de behoefte van het uitwerken van de pipeline;
 • Rechtvaardige toegang tot opleidingen en ontwikkeling overeenkomstig de principes voor gelijke arbeidskansen;
 • Identificatie van high potentials door middel van een gemeenschappelijke en consistente globale aanpak; en
 • Een globale aanpak van successieplanning om loopbaanontwikkeling en de ontwikkeling van talent te maximaliseren.

Disciplinaire maatregelen en begeleiding
CSL behoudt de prestatie- en gedragsnormen op de werkplek door het passende gebruik van informele bijstand, bijstand en disciplinaire maatregelen die leiden tot sancties, inclusief ontslag.

Wangedrag dat als ernstig wordt beschouwd en opzettelijk wangedrag kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de tewerkstelling. Ernstig wangedrag kan gedrag omvatten dat:

 • Onwettig is;
 • Schadelijk is voor de onderneming;
 • Een risico vormt voor de veiligheid en integriteit van CSL en zijn werknemers;
 • Een inbreuk pleegt op deze Code, en andere interne beleidslijnen en procedures; of
 • Op een andere wijze de verderzetting van het arbeidscontract verhindert.

De maatregelen die genomen worden naar aanleiding van wangedrag zullen afhangen van de ernst van de situatie, zullen consequent worden toegepast en zullen voldoen aan de wettelijke normen van de regio. Werknemers hebben steeds de mogelijkheid hun acties te verantwoorden.