Hoppa till huvudinnehållet
Affärsintegritet )

Affärsintegritet

Affärsintegritet

CSL:s åtagande: Vi på CSL har åtagit oss att driva alla aspekter av våra verksamheter på ett etiskt och transparent sätt.

Vi gör detta genom vårt kompromisslösa engagemang i att följa alla lokala gällande lagar, regler, riktlinjer och läkemedelsindustrins standarder och uppförandekoder i de länder där vi är verksamma.

Vi ska:

 • Förvänta oss att alla våra anställda följer alla gällande lagar, regler, riktlinjer, standarder och koder var vi än arbetar.
 • Se till att styrsystem finns på plats för att uppfylla alla gällande lagar, regler, riktlinjer, standarder och koder.
 • Se till att alla våra anställda förstår sina skyldigheter, i synnerhet avseende hur de utför de dagliga uppgifterna inom sina ansvarsområden.
 • Mäta och hantera affärsresultaten och tillämpa principerna för kontinuerlig förbättring för att stärka vår ansvarsfulla affärspraxis.

RiskhanteringAtt följa lagar och föreskrifter | Intern kontroll och rapportering | Skydd av tillgångar och information | Kontinuerlig informationsplikt | Handel med värdepapper | Konkurrens | Intressekonflikter | Mutor och korruption | Marknadspraxis | Representation och gåvor | Affärsförbindelser med externa intressenter | Integritet

 

Riskhantering
Riskhantering är en integrerad beståndsdel i ramverket för bolagsstyrning på CSL. För att förbättra prestandan i våra verksamheter upprätthåller vi en strukturerad, konsekvent, företagsövergripande strategi för riskhantering. Vi har ett kollektivt ansvar för att integrera riskhantering i vår kultur och i alla våra processer på alla nivåer.

CSL har använt den australiensiska/nyzeeländska standarden ISO31000; 2009, Risk Management Principles and Standards (principer och standarder för riskhantering), som bas för vår samordnade globala riskhanteringsprocess. En detaljerad redogörelse för CSL:s implementering av riskhantering finns i CSL-gruppens ramverk för riskhantering.

Detta ramverk spelar en viktig roll för att säkerställa att vi har de kontroller som behövs för att minska risker som skulle kunna påverka vår förmåga att uppnå våra affärsmässiga och ekonomiska mål.

Att följa lagar och föreskrifter
På CSL är det varje anställds ansvar att följa de lokala gällande lagarna i de länder där vi är verksamma.

Vidare har vi på vissa områden inom vår verksamhet, såsom marknadsföringen av våra produkter, relationerna med hälsooch sjukvårdspersonal samt forskning och utveckling, åtagit oss att följa både lokalt och internationellt accepterade uppförandekoder för läkemedelsindustrin.

Vi förväntar oss att tredje parter som vi arbetar med följer gällande lagar och föreskrifter i de länder där de är verksamma och iakttar alla principer som fastställs i denna kodex.

F. Jag är ansvarig för försäljningen och marknadsföringen av vissa CSLprodukter i ett antal olika länder. Hur säkerställer jag att jag och mina team följer tillämpliga lagar och förordningar?
S. Varhelst vi är verksamma måste CSL följa gällande nationella och lokala lagar och föreskrifter. Dessa kan variera från plats till plats eftersom olika länder har olika juridiska krav. CSL Legal kan kontaktas för råd om de lokala juridiska kraven i varje land. Om de gällande lokala juridiska krav på något sätt är mindre stränga än de i vår kodex, måste du ändå följa principerna i kodexen. Du måste också se till att du följer alla läkemedelsindustrins gällande standarder och uppförandekoder.

 

Intern kontroll och rapportering
Det är nödvändigt att ha korrekta och fullständiga affärshandlingar för att effektivt driva verksamheten och behålla investerarnas förtroende.

På CSL är det vår plikt att se till att våra affärshandlingar håller högsta kvalitet och att alla handlingar skapas och hanteras på ett sätt som ger en rättvis, sann och korrekt redovisning av vårt företag.

Vi har system för intern kontroll för att se till att redovisningshandlingarna uppfyller gällande lagar i de länder där vi är verksamma och för att förhindra bedrägeri och annat olämpligt uppträdande.

F. Jag har blivit ombedd att göra en översyn av alla register och dokumentutkast som jag har tillgång till. Hur ska jag avgöra vilka ska slängas och vilka ska sparas?
S. CSL:s globala förteckning för dokumentarkivering (Global Records Retention Schedule) fastställer hur länge olika typer av information måste bevaras. I allmänhet bör du kassera dokument som har nått eller passerat den bestämda tidsperioden för bevarande. Två kategorier av dokument som måste behållas är de som är föremål för ett juridiskt “Beslut om dokumentbevarande” eller de som anses vara “Historiska dokument”. Ytterligare information kan fås från din platschef för dokumenthantering (Site Records Manager) och i CSL:s globala policy för dokumenthantering samt eventuella särskilda lokala rutiner för dokumenthantering eller standardrutiner (SOPs).

 

Skydd av tillgångar och information
CSL:s lokaler, utrustning och andra tillgångar måste underhållas väl och säkras på lämpligt sätt mot stöld, missbruk och obehörigt avslöjande. Följaktligen har varje anställd på CSL ansvar för att skydda våra tillgångar och information.

Vårt sätt att sköta vår informationsteknik säkerställer att våra informationstillgångar hålls skyddade och säkra från ett brett spektrum av hot så att vi kan bevara kontinuitet och minimera affärsrisker. CSL:s IT säkerhetshantering baseras på ISO 207.001 och 207.002.

Tillgång till elektronisk utrustning ges huvudsakligen för att främja CSL:s affärsmål och stödja de anställda i utförandet av deras arbetsuppgifter. Endast programvara som är godkänd av CSL får installeras på en CSL elektronisk apparat som har direkt tillgång till våra affärskritiska system. All data och kommunikation som rör CSL:s verksamhet och som skapats och/ eller lagrats på en CSL elektronisk apparat tillhör CSL.

Det är varje anställds ansvar att se till att vår information är säker. CSL inser att Internet är utbrett och har många fördelar för både CSL och den anställde eller de som tillhandahåller tjänster på CSL:s vägnar. All online-kommunikation inklusive användning av sociala medier måste följa samma principer och riktlinjer som gäller för alla andra aktiviteter för anställda enligt CSL: s policyer.

Online-aktivitet får inte röja uppgifter som kan anses vara affärshemligheter eller på annat sätt konfidentiella eller ägda av CSL. Personligt bruk av Internet är tillåtet inom CSL:s arbetsmiljö, förutsatt att det inte stör utförandet av den anställdes arbete, att det sker under den anställdes egen tid (raster, osv.) och att inget material används eller sänds som strider mot tillämplig lag eller som kan skada en persons eller CSL:s rykte, eller som kan uppfattas som anstötligt eller olämpligt enligt normala samhällsnormer.

Filter används på den elektroniska utrustningen på CSL för att förhindra åtkomst till webbsidor med olämpligt innehåll, men eftersom det är omöjligt att identifiera och begränsa åtkomst till alla olämpliga webbsidor bör alla anställda tänka på vilka webbplatser de besöker.

Vi har möjlighet att övervaka användningen av internet, program och vårt interna nätverk. Vi förbehåller oss rätten att använda den här funktionen för att skydda CSL från brottslig eller olämplig aktivitet, samt för att säkerställa att de anställda utför sina arbetsuppgifter i enlighet med CSL:s policyer. I samtliga fall kommer vi att se till att dataskyddet upprätthålls i enlighet med lokala lagar och förordningar.

All utrustning eller andra tillgångar (inklusive laboratorieanteckningar och anteckningsböcker) som ägs eller hyrs av CSL förblir CSL:s egendom och måste, vid uppsägning eller på begäran av CSL:s ledning, återlämnas till CSL.

F. Jag har just lagt märke till att en kollega som arbetar vid arbetsstationen bredvid mig tittade på pornografiskt material på sin dator under lunchrasten. Jag tycker inte att bilderna är stötande och han är en duktig arbetare som gör ett bra jobb. Vad ska jag göra?
S. Pornografiskt material är inte tillåtet på CSL-system i någon form och är ett missbruk av CSL:s egendom. Att din kollega är en bra arbetare och att aktiviteten sker under lunchtid är inte relevant. Du måste rapportera detta till din chef/arbetsledare så att lämpliga åtgärder kan vidtas

 

Kontinuerlig informationsplikt
Som ett börsnoterat företag på Australian Securities Exchange (ASX) har CSL skyldigheter under australiensisk lag och ASX regler för börsnotering.

Med några få undantag måste vi kontinuerligt ge ASX information om CSL som kan förväntas påverka priset eller värdet av CSL:s aktier.

Vi har en policy som ger klara riktlinjer och beskriver de åtgärder som chefer och alla anställda bör vidta när de får kännedom om information som kan behöva offentliggöras.

F. Beträffande CSL:s användning av programoch nätverksövervakning, innebär det att CSL tittar på allt jag gör?
S. Nej, CSL har förmågan att kunna återskapa och granska alla e-postmeddelanden och elektronisk trafik. Vi använder denna förmåga, i enlighet med gällande lagar, för att upptäcka kriminellt beteende och beteende som är oförenligt med CSL:s policy, såsom att gå in på eller skicka pornografiskt innehåll eller annat kränkande eller olämpligt material.

 

Handel med värdepapper
På CSL uppmuntrar vi alla våra chefer och anställda att vara långsiktiga ägare av CSL-aktier. Vi måste dock iaktta försiktighet med tidpunkten för försäljning eller inköp av sådana aktier.

Lagar mot insiderhandel förbjuder chefer eller anställda att köpa eller sälja CSL-aktier när de förfogar över kurspåverkande information som inte är allmänt tillgänglig på marknaden.

Kurspåverkande information kan inbegripa

 • CSL:s finansiella resultat mot budgeten eller prognoser;
 • ikraftträdande eller uppsägning av ett betydande kontrakt;
 • aktuella eller föreslagna fusioner, förvärv eller joint ventures;
 • framsteg inom viktiga forsknings- och utvecklingsprojekt med hänsyn till milstolpar.

Vi har en policy som hjälper chefer och anställda att till fullo förstå sina skyldigheter när det gäller insiderhandel med särskild tonvikt på handel med CSL:s aktier.

Insiderhandel är ett brott enligt australiensisk lag.

F. Mina föräldrar förvaltar en aktieportfölj som en del av sitt pensionssparande. De har bett mig om råd om huruvida de bör köpa CSL-aktier. Jag är medveten om att CSL har ett antal nya produkter på gång och att forskningen har gått bra under det senaste året. Kan jag diskutera detta med mina föräldrar och uppmuntra dem att investera i CSL?
S. CSL-anställda är förbjudna att handla med CSL-aktier om de besitter kurspåverkande information som inte är allmänt tillgänglig på marknaden. Detta förbud omfattar uppmuntran till andra att handla med CSL-aktier med stöd av sådan information. Fråga dig själv följande fråga: Har du information om CSL:s forskningsprogram eller annan affärsverksamhet eller planer som inte har släppts offentligt genom media eller börsmeddelanden och som, om den var känd, sannolikt skulle påverka en investerares beslut att köpa eller sälja CSL-aktier? Om ja, får du inte råda dina föräldrar om huruvida de ska eller inte ska handla med CSL-aktier. Om nej, får du ge dina föräldrar råd och det står dem fritt att handla. Utan ditt råd, finns det inga hinder för dina föräldrar att handla.

 

Konkurrens
Att vi håller oss till branschpraxis och konkurrenslagar är grundläggande för vår integritet och vårt goda rykte.

CSL stödjer principen om fri konkurrens och förbjuder handlingar som på något sätt:

 • Vilseleder konsumenter eller begränsar tillgången till behandling;
 • Resulterar i en prissättning som strider mot tillämpbar branschpraxis eller konkurrenslagarna;
 • Samlar konkurrenskraftig information på annat sätt än vad som är etiskt och i enlighet med alla lagar och förordningar;
 • Medför andra orättvisa handlingar.

Vi använder utbildningsprogram för att säkerställa att berörda anställda förstår sina egna och CSL:s skyldigheter gentemot gällande branschpraxis och konkurrenslagar. Vi har även skapat system för att identifiera, vidareförmedla, rapportera, utreda och lösa alla fall av brott mot sådana lagar och vi påminner våra anställda regelbundet om de alternativ som finns för att rapportera problem.

Brott mot branschpraxis och konkurrenslagarna kan leda till allvarliga konsekvenser för CSL och anställda, inclusive stora böter och fängelse, och anses av CSL vara allvarliga tjänstefel som kan leda till disciplinära åtgärder och även uppsägning.

F. När jag deltar i internationella konferenser möter jag ibland före detta kollegor som arbetar på konkurrerande företag. På en kafferast under ett möte för inte så länge sedan började en före detta kollega prata om svårigheter hans företag hade med att förbereda en upphandling för leverans av läkemedel till en statlig myndighet. Hon sökte mitt råd då hon visste att CSL hade varit framgångsrikt på detta område tidigare. Är det tillåtet för mig att ge allmänt råd till min kollega?
S. Du får aldrig engagera konkurrerande företag i diskussioner om upphandlingar i vilka CSL har varit, eller är, eller kan vara inblandad. Närbesläktade frågor som kan uppstå, till exempel prispolitik, tillverkningskapacitet och strategi, samt vinstmarginaler, är mycket känsliga och måste alltid undvikas. Om samtalet tar den riktningen måste du avlägsna dig även om du inte bidrar till diskussionen. Det är viktigt att CSL-anställda inte bara följer branschpraxis och konkurrenslagar utan också undviker situationer där man kan bli uppfattad på annat sätt.

 

Intressekonflikter
I samband med arbetsansvaret på CSL, förväntas alla chefer och anställda sätta CSL:s intressen före sina egna privata intressen. En intressekonflikt kan uppstå när en anställds personliga intressen riskerar att äventyra hans skyldighet att troget tjäna CSL:s intressen.

Observera att en situation kan identifieras som en intressekonflikt även om inget ännu har inträffat. Enbart uppfattningen om att det finns en intressekonflikt kan vara tillräckligt för att en anställds professionella rykte och beslutsförmåga ska äventyras eller ifrågasättas.

Där ingår bland annat, men inte enbart, följande situationer:

 • När ett privat intresse (ekonomiskt eller annat) kan tänkas påverka en anställds omdöme vid hanteringen av CSL:s affärer.
 • När en anställds lojalitet mot den närmaste familjen eller annan tredje part, grupp eller organisation anses gå emot CSL:s intressen och angelägenheter.
 • När en anställd har ett intresse i en transaktion där det är känt att även CSL har eller kan ha ett intresse.
 • När en anställd tar emot betalningar, uppdrag eller annan kompensation från en av CSL:s leverantörer, konkurrenter eller kunder.
 • När en anställd använder sin tid, utrustning, förbrukningsmaterial eller resurser för något annat än aktiviteter, program eller ändamål som godkänts av CSL.

I sådana situationer, eller där det råder tvivel om huruvida en intressekonflikt föreligger, måste den anställde tala om de upplevde eller faktiska detaljerna i den potentiella konflikten för sin arbetsledare/chef eller CSL Legal. I samtliga fall måste alla beslut som fattas för att hantera konflikten godkännas av CSL:s styrelse och dokumenteras på lämpligt sätt.

För att undvika alla eventuella eller uppfattade intressekonflikter måste en anställd söka tillstånd från sin arbetsledare/chef för att få inleda eller fortsätta någon anställning utanför CSL.

F. I min roll som CSL-platschef söker jag en entreprenör som kan hålla utbildning i hälsa och säkerhetsrutiner för anställda och besökare till våra lokaler. Min man är kvalificerad utbildare i hälsa och säkerhet och allmänt känd för sin erfarenhet och kunnighet i ämnen och hans priser är skäliga. Är det etiskt för mig att erbjuda honom uppdraget?
S. Om du erbjuder din man kontraktet på serviceuppdraget kan du sätta dig själv, som utsedd beslutsfattare, i ett läge där du måste välja mellan ditt stöd till din man och CSL:s affärsintressen. Denna situation är en tydlig konflikt av intressen. Även om så inte var fallet kan situationen uppfattas av andra som en konflikt. Vill du ändå driva ärendet vidare måste du informera din arbetsledare/ chef och förklara intressekonflikten. Du får inte gå vidare med att erbjuda din man uppdraget förrän du har fått dokumenterat godkännande för att hantera upphandlingsprocessen.

 

Mutor och korruption
Inga CSL-bolag eller -anställda får direkt eller indirekt erbjuda, betala, begära eller acceptera mutor, eller ge eller ta emot personliga ekonomiska belöningar eller incitament i utbyte mot att fatta ett visst affärsbeslut. Detta gäller oberoende av belöningens eller incitamentets storlek. Även där så kallade ”smörjpengar” inte är förbjudna enligt lag, är det CSL:s policy att sådana underlättande betalningar inte får göras.

Våra anställda och chefer får inte ge eller acceptera gåvor eller underhållning när det kan påverka, eller kan uppfattas som att det påverkar, det objektiva affärsomdömet.

Vi har en policy samt ett utbildningsprogram i efterlevnad av policyn för att säkerställa att de berörda anställda förstår sina egna och CSL:s skyldigheter när det gäller att undvika mutor och korruption. Vi har skapat system för att identifiera, kommunicera, rapportera, undersöka och lösa eventuell bristande efterlevnad av CSL:s policyer och tillämpliga lagar, och påminner regelbudet våra anställda om de alternativ som finns för att rapportera problem.

Brott mot mut- och korruptionslagar kan leda till allvarliga konsekvenser för CSL och anställda, inklusive stora böter och fängelse, och betraktas av CSL som allvarliga försummelser, vilka kan leda till disciplinära åtgärder och även uppsägning.

F. Jag är medlem i en grupp som bildats av CSL för att bedöma möjliga alternativa vattenfiltreringsteknik för CSL:s produktionsanläggningar. Som en del av utvärderingen måste jag besöka platser i Europa där en av teknikerna är i drift. Leverantören av en särskild teknik har erbjudit sig att betala alla utgifter för resor i första klass för teamet och deras respektive. Får jag acceptera detta erbjudande?
S. Att acceptera detta erbjudande strider mot CSL:s policy om emottagande av gåvor, eftersom den kunde uppfattas som ett försök att påverka din opartiska bedömning av tekniken och CSL:s efterföljande upphandlingsbeslut. Genom att erbjuda resor i första klass och inkludera makar är gåvan överdådig i värde och överstiger normal affärspraxis. Om du vill ha ytterligare förtydligande bör du tala med din arbetsledare/chef, CSL Compliance eller CSL Legal..

 

Marknadspraxis

Marknadsföring till hälso- och sjukvårdspersonal
Samspelet mellan läkemedelsbolag och hälso- och sjukvårdspersonal är en viktig aspekt för branschen. Läkemedelsindustriorganisationer världen över har upprättat olika uppförandekoder för att kontrollera detta samspel.

Vår praxis är genomsyrad av dessa koder och de etiska principer som ligger bakom. Vi har åtagit oss att följa alla lokala gällande lagar och föreskrifter i varje land där vi är verksamma.

Marknadsföring inom läkemedelsindustrin tar många olika former och kan innefatta:

 • Sponsring av konferenser och medicinska seminarier.
 • Sponsring av vårdpersonal att föreläsa på konferenser och medicinska seminarier.
 • Sponsring av resor för hälso- och sjukvårdspersonal för deltagande i konferenser eller medicinska möten.

Vi tar noga hänsyn till varje interaktion, med tonvikt på att våra produkter och tjänster ska representeras sanningsenligt, rättvisande och korrekt och i enlighet med alla gällande lagar och uppförandekoder. Vi har policyer och utbildningsprogram i efterlevnad av policyerna för att säkerställa att berörda anställda förstår sina egna och CSL:s skyldigheter när det gäller marknadsföring till vårdpersonal. Underlåtenhet att följa CSL:s policyer i detta avseende anses vara ett allvarligt tjänstefel, och kan leda till disciplinära åtgärder och även uppsägning.

F. Genom att delta i läkarföreningsmöten får man ett bra tillfälle att träffa vårdpersonal för utbyte av information eller på annat sätt gynna CSL:s affärsintressen. Är det tillåtet att köpa en måltid för vårdspersonal under sådana diskussioner?
S. I allmänhet är det tillåtet att köpa en måltid för vårdpersonal som en del av en legitim affärsrelation och förutsatt att måltiden är varken överdådig med tanke på omständigheterna eller att det sannolikt uppfattas som ett försök till att felaktigt påverka ett affärs- eller ordinationsbeslut. Du bör också kontrollera med motparten att du inte försätter dig i konflikt med hans förenings riktlinjer genom att betala för en måltid. Dessutom finns det olika lagar och riktlinjer i olika länder för huruvida man kan köpa måltider eller ge gåvor till vårdpersonal, och dessa måste följas (t.ex. offentligt avslöjande av måltidens värde). Därtill kan viss vårdpersonal också betraktas som statliga tjänstemän och ytterligare regler kan i så fall gälla. Rådgör gärna med CSL Compliance eller CSL Legal om du behöver ytterligare vägledning.

 

Varumärkning och produktannonsering
CSL:s rykte och framgång som en betrodd leverantör av mediciner är beroende av att våra produkter presenteras på ett noggrant sätt.

Varumärkning och annonsering av läkemedel är i hög grad reglerade. Annons- och reklammaterial måste alltid vara sanningsenligt, måste uppfylla villkoren i marknadsföringstillstånden (dvs. ingen marknadsföring av licensprodukter), måste ge en korrekt och balanserad beskrivning av en produkts risker och nytta och får inte vara vilseledande.

Annonsering och direktreklam för receptbelagda läkemedel är strängt reglerade, och i många fall är direktreklam förbjudet enligt gällande lagar i de länder där vi är verksamma.

Produktutlåtanden
Produktutlåtanden för produkter tillverkade eller distribuerade av CSL kontrolleras strängt genom lokala gällande lagar i de länder där vi är verksamma.

Avsikten med sådana produktutlåtanden är att hälso- och sjukvårdspersonal eller patienter ska vara skyddade från oavsiktlig felanvändning av produkterna och välinformerade om indikationer, nytta och potentiella risker förknippade med användningen av våra produkter.

Vi vill se till att all viktig information finns med i produktutlåtanden samt hålls uppdaterad. Att utelämna viktiga uppgifter i produktutlåtanden eller i marknadsföringsmaterial kan tolkas som vilseledande och bedrägligt.

Vi har stränga riktlinjer och rutiner för att godkänna produktinformation (via våra medicinska och regulatoriska avdelningar).

Vi använder omfattande interna utbildningsprogram för att se till att alla berörda anställda förstår och följer dessa riktlinjer och rutiner.

Efterlevnad av handelsregler
CSL har åtagit sig att följa alla gällande internationella handelsregler, däribland tullkontroller, export- och importkontroller samt sanktioner. Brott mot dessa regler kan leda till civil- och straffrättsliga åtgärder samt förlust av exportprivilegier. CSL granskar regelbundet leverantörer mot regeringslistor över sanktionerade parter.

Lagarna om import, export och sanktioner är komplexa och ändras ofta, och i vissa geografiska områden kan dessa komma i konflikt med varandra. Anställda bör kontakta CSL:s Global Trade Compliance Department eller CSL Legal med eventuella frågor eller funderingar som rör efterlevnad av handelsregler.

F. Jag håller på att genomföra en speciell transport av CSL-produkter från Europa och Nordamerika till ett land som vi aldrig har levererat till tidigare. Jag minns att jag hörde något om att sanktioner införts för detta land. Hur vet jag om dessa sanktioner påverkar min leverans?
S. Innan affärer med nya affärspartners eller nya geografiska områden inleds måste anställda säkerställa att det inte finns någon relevant notering i de nationella eller internationella listorna över sanktionerade parter. I de fall där det finns en notering måste CSL Legal kontaktas. Innan en export genomförs måste anställda kontrollera att:

 • Produkten inte är reglerad och att det inte krävs ett export/återexport tillstånd från berörda myndigheter.\
 • Alla export- och importkrav är uppfyllda.

Vissa destinationer är föremål för omfattande regler, embargon eller sanktioner gällande utrikeshandel och kräver ytterligare överväganden innan man går vidare. Anställda bör kontakta CSL:s Global Trade Compliance Department eller CSL Legal för vägledning.

 

Immateriella rättigheter
Upprättande och skydd av immateriella rättigheter stärker vår satsning på forskning och utveckling.

CSL kommer att följa alla gällande lagar som reglerar immateriella rättigheter. Vi kommer att upprätta och försvara patent, varumärken, registrerad design, upphovsrätt och konfidentiell information. Det inkluderar att förse våra anställda med all nödvändig information, verktyg och processer som behövs för att skydda våra tillgångar.

CSL etablerar strategiska partnerskap med både akademiska och andra organisationer globalt för att komplettera vår egen kompetens, gynna vetenskapen och främja förutsättningarna för framgångsrik produktutveckling. Sådana partnerskap leder ofta till delad kunskap, immateriella rättigheter eller produkter. Vi kommer att ingå samarbetsavtal för att hantera vissa aspekter av partnerskap, inklusive skydd av och respekt för immateriella rättigheter.

F. Jag vill anlita en tredje part för att utveckla forskningen som mitt team har utfört angående ett nytt terapeutiskt mål. Jag har bråttom eftersom min kontakt ska flytta utomlands. Kan jag ringa dem för att diskutera CSL:s arbete och hur de kan hjälpa till?
S. All information som inte redan offentliggjorts måste behandlas med försiktighet. Innan du diskuterar konfidentiellt material med en tredje part måste du rådgöra med CSL Legal om hur du ska gå till väga för att på bästa sätt skydda CSL:s tillgångar och information. I allmänhet och som utgångspunkt kan ett sekretessavtal krävas innan bägge parter kan inleda diskussioner eller ett samarbete.

 

Skatter
CSL har åtagit sig att följa gällande skatteregler och -bestämmelser i alla länder där vi är verksamma. CSL förstår att skatterisker uppstår på grund av lagens komplexitet, dess ständiga utveckling och den inneboende osäkerheten om hur den ska tillämpas på särskilda fakta och omständigheter.

Följaktligen har CSL åtagit sig att: 

 • Följa gällande skattelagstiftning i alla länder där vi är verksamma.
 • Inte ägna sig åt aggressiv skatteplanering.
 • Anta en global skattepolicy.
 • Se till att skattebetalningar, skattepolicy och skatterelaterad riskhantering granskas och prövas av styrelsens Audit and Risk Management Committee.

Representation och gåvor
CSL accepterar att det ibland sker, i samband med affärer, att anställda: 

 • Ger gåvor eller representation till kunder, potentiella kunder eller andra som CSL gör affärer med.
 • Erbjuds gåvor eller representation från leverantörer, potentiella leverantörer eller andra som CSL gör affärer med.

Tillhandahållandet eller mottagandet av gåvor eller representation bör vara selektivt, lämpligt, ovanligt och i linje med CSL:s gällande policyer. Kontanter eller motsvarande (t.ex. kuponger) får inte ges eller accepteras. Representation för kollegor på CSL:s bekostnad uppmuntras inte, utom under vissa omständigheter, vilket måste godkännas av CSL:s ledning.

När det bedöms som lämpligt att tillhandahålla eller ge representation eller en gåva, bör valet återspegla yrkets och samhällets standarder för etik, måttlighet och god smak, följa gällande lagar och branschkoder samt stämma överens med våra uttalade värderingar och CSL:s gällande policyer. Gåvor eller representation får inte begäras, krävas eller efterfrågas. Tillhandahållandet av eventuell gåva eller representation måste vara transparent och redovisat på ett korrekt sätt i CSL:s finansiella redovisningar.

Att ge eller acceptera representation eller gåvor under inköp och/eller andra avtalsförhandlingar i samband med CSL:s affärsverksamhet är strängt förbjudet (se också avsnitt 2.9 Mutor och korruption).

Vissa länder tillämpar föreskrifter som förbjuder eller begränsar gåvor och representation för hälso- och sjukvårdspersonal och statstjänstemän. Representation (t.ex. idrottsevenemang, teaterföreställningar eller konserter) för sjukvårdspersonal och statstjänstemän är förbjuden enligt CSL:s gällande policyer och får inte tillhandahållas. Att ge gåvor och representation i form av måltider (gästfrihet) är föremål för strikta krav enligt dessa policyer.

Vi utbildar alla berörda anställda till att noga rätta sig efter sådana krav.

Vi har policyer och utbildningsprogram i efterlevnad av policyn för att säkerställa att berörda anställda förstår sina egna och CSL:s skyldigheter när det gäller mottagandet och tillhandahållandet av gåvor och representation. Vi har skapat system för att identifiera, kommunicera, rapportera, undersöka och lösa eventuell bristande efterlevnad av CSL:s policyer och tillämpliga lagar, och vi påminner våra anställda regelbundet om de alternativ som finns för att rapportera problem.

F. Jag har nyligen avslutat ett projekt med medarbetare från en forskningorganisation och för att fira detta skulle jag vilja ta forskarna och vissa CSL-anställda som deltagit i projektet till en fotbollsfinal på orten. Är det tillåtet? 
S. Du bör skicka förslaget vidare till ledningen för beslut. För att få ett godkännande behöver du kunna visa att underhållningen är lämplig och måttlig med hänsyn till projektets betydelse och omfattning och till vilken affärsrelation ni haft, samt i övrigt att den följer CSL: s policy och tillämpliga lagar.

 

Affärsförbindelser med externa intressenter

Politiska bidrag
CSL accepterar att företag ibland kan behöva involvera sig i den politiska miljön i det land där de är verksamma, för att säkerställa att legitim affärsverksamhet och berörda parternas intressen beaktas under utvecklingen av samhällspolitiken.

Vi kräver att alla bidrag som ges för att stödja partier, politiska kandidater eller representanter ska balanseras på ett rimligt sätt bland partier och kandidater/representanter, och ges i enlighet med lokala lagar och föreskrifter och gällande behörighetsnivåer.

Vi anser att det är viktigt för läkemedelsbolag att vara transparanta när det gäller politiska bidrag med tanke på den avgörande roll som regeringar spelar i regleringen, ersättningen och upphandlingen av läkemedel. CSL kommer att offentliggöra det totala värdet som bidrag utgör årligen i vår Corporate Responsibility Report samt på vår webbsajt.

Deltagande i samhällsfrågor
Vi anser att CSL har en viktig roll att spela där samhällspolitiken är under utveckling i frågor som direkt påverkar vår verksamhet och där vi har särskild expertis.

Vi samarbetar med de relevanta branschorganisationerna med eftertanke för att utveckla en bransch- och ekonomisk policy.

Där vi upplever att CSL kommer med ett unikt och viktigt perspektiv i en fråga som diskuteras på regeringsnivå, kan vi överväga att lägga fram ett eget förslag för att bidra till och vara förespråkare för en saklig debatt.

Kontakt med statliga myndigheter
CSL verkar i områden som är tungt reglerade. Våra anställda kommer sannolikt i kontakt med myndighetspersoner som är ansvariga för att utfärda tillstånd för våra läkemedelsprodukter och för att förhandla och handha kontrakt med oss, samt för att utveckla och tillämpa regler som påverkar oss.

Om någon av våra anställda hamnar i denna situation, måste vederbörande förmedla information på ett ärligt sätt och undvika falsifieringar och utelämnanden. Vi måste spara alla handlingar som gäller förhandlingar, förfrågningar eller processer med statliga myndigheter, i enlighet med CSL:s globala policy för dokumenthantering och alla våra kontakter med staten måste ske enligt avsnitt 2.9 (Mutor och korruption) och avsnitt 2.11 (Representation och gåvor) i denna kodex.

Extern kommunikation
CSL har utsett lämpliga behöriga talespersoner för att kommentera företagsfrågor inför media, analytiker och myndigheter. Endast dessa behöriga talespersoner får göra sådana kommentarer.

F. Jag arbetar på en CSL plasmainsamlingscentral och fick nyligen en telefonförfrågan från en tidningsjournalist om säkerheten hos en av CSL:s plasmaderiverade terapier. Borde jag svara utifrån vad jag vet om ämnet eller svara ’Ingen kommentar’?
S. Information som görs offentlig via media kan ha viktiga och ibland oförutsedda finansiella eller rättsliga konsekvenser och kan ha inverkan på bolagets anseende. Det är därför väsentligt att alla offentliga yttranden från CSL, bl.a. svar på medias frågor, är korrekta, ges vid rätt tidpunkt och är konsekventa. Följaktligen är det endast godkända talesmän som får ge någon offentlig kommentar å CSL:s vägnar. Du bör artigt svara personen i fråga att du kommer att be en lämplig talesman att återkomma med svar så snart som möjligt. Du bör ta reda på frågans innebörd och notera personens kontaktuppgifter. Sedan ska du omedelbart föra frågan vidare till den regionala representanten för CSL Communications..

 

Integritet

Skydd för information från tredje part
CSL respekterar och har åtagit sig att skydda integriteten hos alla enskilda som vi kommer i kontakt med, däribland patienter, plasmadonatorer, hälso- och sjukvårdspersonal, samarbetspartners, och övriga tredje parter. Det är därför viktigt att vi följer alla lokala gällande lagar på ett lämpligt och effektivt sätt, både som en juridisk skyldighet och som ett exempel på god företagspraxis.

När vi samlar in, behandlar, lagrar och överför personliga uppgifter vidtar vi lämpliga förebyggande åtgärder, i enlighet med alla lokala gällande lagar, för att se till att integriteten respekteras och skyddas.

Vi har en policy och ett utbildningsprogram i efterlevnad av denna policy för att säkerställa att berörda anställda förstår sina egna och CSL:s skyldigheter när det gäller hanteringen av personuppgifter i enlighet med lokala gällande lagar.

Anställdas integritet
CSL ser till att den enskildes rätt till integritet vägs mot våra legitima affärsbehov i all hantering av anställdas uppgifter. Vi samlar därför bara in personliga uppgifter om anställda när det är nödvändigt för våra affärsbehov, och det görs på ett diskret sätt i enlighet med lokala gällande lagar.

Vi informerar de anställda om deras rätt att förstå varför vi samlar in information och om deras rätt att granska sina egna uppgifter och rätta eventuella fel som finns arkiverade.

F. Jag är säljare och skulle vilja kontakta patienter som använder en av CSL:s produkter för att be dem vara med i ett stödprogram för patienter. Får jag be om patientuppgifter från någon inom vårdyrket som jag vet har ett stort antal patienter som använder denna produkt?
S. I alla länder finns det integritetslagar som måste följas när det gäller insamling och användning av personuppgifter. I de flesta fall är personuppgifter som gäller en persons hälsa skyddade i ännu högre grad. För att kunna få tillgång till någons personuppgifter måste du ha fått eller sett bevis om den personens uttryckliga och informerade samtycke till insamlingen av uppgifterna och deras avsedda användning. Dessutom kan det finnas andra lagar som reglerar samspelet mellan företag och patienter som måste följas strikt. Vänligen kontakta CSL Compliance eller CSL Legal för ytterligare information.