Hoppa till huvudinnehållet
Efterlevnad )

Efterlevnad

Att följa denna kodex

CSL:s åtagande: CSL har åtagit sig att hjälpa våra anställda och tredje parter att förstå och följa principerna och förväntningarna i denna kodex.

Vi ska:

  • Se till att alla anställda har tillgång till kodexen genom att översätta den till de viktigaste lokala språken där vi är verksamma och dela ut den till alla anställda – både nya och befintliga.
  • Se till att kodexen är lätt tillgänglig för våra tredje parter.
  • Genomföra obligatoriska utbildningsprogram för att hjälpa våra anställda att förstå kodexen, hur den är relevant för dem och deras egna skyldigheter.
  • Övervaka deltagandet i de obligatoriska utbildningsprogrammen, vidta åtgärder för bättring där det behövs och granska hur effektiv utbildningen om kodexen är.
  • Se till att våra anställda, entreprenörer och övriga tredje parter kan slå larm om otillåtet uppförande, brott mot CSL:s policyer eller tjänstefel i god tro, anonymt (om så önskas och förutsatt att det är tillåtet) och utan rädsla för repressalier (förutom när rapporten är oseriös eller när syftet är att trakassera).
  • Be om och svara på ”feedback” från våra anställda och andra intressentgrupper angående möjliga förbättringar av kodexen.

Ansvarsfördelning

CSL Board (Styrelsen) Godkänner kodexen och fastställer granskningsmilstolpar.
Global Leadership Group (Global ledningsgrupp) Ökar medvetenhet, säkerställer tillgänglighet, övervakar efterlevnad.
CR Steering Committee (Styrkommitté) Granskar och rekommenderar förbättringar, underlättar feedback från intressenter.
CSL Compliance/CSL Legal/CSL HR (Efterlevnad, Juridik, Personalfrågor) Övervakar utbildningskrav och hanterar tjänstefel/ rapporter om bristande efterlevnad. Assisterar arbetsledare/chefer med förfrågningar och ger aktivt stöd i granskningar av kodexen.
Arbetsledare/chefer Ser till att anställda får kodexen och följer utbildningsprogram. Övervakar efterlevnad av kodexen och hjälper anställda med frågor/problem.
Anställda Läser kodexen och deltar i utbildningsprogram. Ber om förklaring när det behövs och tar upp fall av bristande efterlevnad.

Att rapportera problem

CSL har arbetat fram denna kodex i avsikt att ha ett fortsatt positivt och rättframt förhållande till våra anställda, entreprenörer och övriga tredje parter. Vi förstår emellertid att det kan finnas tillfällen då anställda, entreprenörer och annan tredje part behöver göra oss uppmärksamma på olämpligt beteende. För att detta ska kunna ske utan repressalier kommer vi att fortsätta upprätthålla och lyfta fram rutiner som våra anställda, entreprenörer och annan tredje part kan använda för att rapportera problem. Här ingår användning av vår tipsarrutin (”whistleblower”-process) och andra styrsystem. 

F. Jag har assisterat min arbetsledare/chef med förberedelserna för ett anbud på ett stort leveransavtal åt CSL. Jag är orolig att anbudets specifikationer och förfarande är beskrivna på ett sätt som gynnar en viss leverantör som också är gammal vän med min arbetsledare/chef. Hur går jag till väga för att få råd om huruvida anbudsförfarandet följer CSL:s kodex och upphandlingspolicyer och vad borde jag göra ifall jag misstänker brott mot dessa?
S. CSL uppmuntrar anställda att ta upp misstänkta fall av brott mot kodexen samt etiska frågor och tillhandahåller medel för detta ändamål samtidigt som man beaktar de inblandades personliga integritet och rykte. Du bör rikta dina frågor om huruvida anbudsförfarandet är förenligt med kodexen till någon i högsta ledningsbefattning (Senior Management) eller till CSL Compliance eller CSL Legal i första hand. Om du inte är bekväm med att tala direkt med någon i Senior Management eller CSL Compliance eller CSL Legal, finns det en tipsarrutin (”whistleblower”-process) för att rapportera problem. Vänligen se CSL:s intranät för ytterligare information.