Hoppa till huvudinnehållet
Principer)

Principer

Företagets Värderingar och Riktlinjer

 

Våra värderingar knyter samman företagen i CSL-gruppen, genom att vi har ett gemensamt åtagande för:

Patient Grisalez

Patienten i fokus

Vi håller våra löften till patienterna

Corinne Steiner, CSL

Innovation

Vi omvandlar nytänkande till lösningar

M. Tortorici

Integritet

Vi lever som vi lär

CSL King of Prussia

Samarbete

Vi är starkare tillsammans

CSL, Kinga Zambo

Professionalism

Vi är stolta över vår framgång

Denna kodex för ansvarsfull affärspraxis (kodexen) fastställer de principer för uppförande som befäster våra värderingar:

 • Att driva CSL:s verksamhet med högsta integritet, genom att följa alla lokala gällande lagar och föreskrifter i alla lander där vi arbetar, och leva upp till vårt ansvar gentemot aktieägarna och finansvärlden.
 • Att ha regler som leder anställda och chefer mot etiska beslut i situationer med eventuella intressekonflikter, politisk inblandning, mutor och finansiella incitament.
 • Att följa vedertagna principer för relationer på arbetsplatsen, däribland ömsesidig respekt, lika behandling och organisationsfrihet.
 • Att ombesörja kvaliteten på våra produkter och säkerheten för våra patienter, plasmagivare, anställda och tredje parter, genom att följa hälsa- och säkerhetsnormer, föreskrifter för god tillverkningssed och annan bästa praxis, samt genom att vi sörjer för säkra arbetsmiljöer.
 • Att stödja innovation genom investeringar i forskning och utveckling med fokus på nya och förbättrade produkter samt i alla andra aspekter av vår verksamhet, för att bidra till att förbättra patienternas liv.
 • Att bidra till utvecklingen av offentlig politik inom våra kompetensområden.
 • Att arbeta efter en ansvarsfull miljöpolicy som begränsar vår påverkan på miljön till ett minimum.\
 • Att ge vägledning för att skapa och upprätthålla goda relationer i alla samhällen där vi har vår verksamhet.

CSL strävar efter att upprätthålla en hög standard på vår affärsverksamhet samt att vara en ansvarsfull arbetsgivare, och denna kodex är avsedd att fastställa de minimikrav som gäller för våra anställda över hela världen. CSL:s rättsliga skyldigheter kommer att överensstämma med de som är tillämpliga enligt lokala lagar.

Denna kodex, tillsammans med kompletterande policyer och procedurer, har tagits fram för att säkerställa att:

 1. Våra kunder och samhället i stort kan lita på att CSL alltid arbetar med högsta integritet.
 2. Våra tredje parter (t.ex. entreprenörer, leverantörer och återförsäljare) vet vad de kan förvänta sig av en affärsförbindelse med CSL och vilka förväntningar vi har på dem.
 3. Våra anställda förstår både sina skyldigheter mot CSL och CSL:s skyldigheter mot dem.

Det åligger oss alla, när vi bedriver affärsverksamhet å CSL:s vägnar, att se till att vi ständigt återspeglar företagets principer och värderingar.

F. Jag skulle vilja ha mer information om vissa aspekter av kodexen. Hur får jag mer information?
S. Ytterligare vägledning ges i de specifika CSL-policyer och stödverktyg som omnämns i kodexen och finns tillgängliga på CSL:s intranät. Lokala riktlinjer och standardrutiner (Standard Operating Procedures, SOP) kan också vara tillämpliga. Om du fortfarande har frågor eller bekymmer är det viktigt att du tar upp dem med din arbetsledare/chef. Du kan också kontakta CSL Compliance, CSL Legal eller CSL Human Resources (HR) för ytterligare information om kodexen.

Att fatta bra beslut

An integral part of responsible business practice is making good decisions. When faced with a decision, you should consider the following:

 • Policytestet – Stämmer det jag ämnar göra överens med denna kodex och andra CSL principer?
 • Juridiska testet – Är det jag ämnar göra lagligt? Står det i konflikt med någon tillämplig lag eller förordning?
 • Värderings-testet – Stämmer det jag ämnar göra överens med CSL:s värderingar? Är det etiskt och ärligt?
 • Spegeltestet – Vilka blir konsekvenserna av det jag ämnar göra? Hur kommer jag att känna mig om jag gör detta?
 • Andras synpunkter-testet – Vad kommer andra att tycka om det jag ämnar göra?
 • Mediatestet – Skulle jag bli orolig om det jag ämnar göra figurerade som rubrik i media?

Om du, efter att ha reflekterat över dessa punkter, är det minsta osäker på ett beslut som du måste ta, bör du diskutera beslutet med din arbetsledare/chef. Om du dessutom tror att det finns en potentiell överträdelse av CSL:s policy och/eller procedurer bör du diskutera frågan med din arbetsledare/chef. Se avsnitt 7.1 för ’Ansvarsfördelning’ och 7.2 för ’Att rapportera problem’.

F. Jag är entreprenör för CSL. På vilket sätt gäller kodexen för mig?
S. CSL:s kodex gäller för alla anställda och tredje parter som tillhandahåller tjänster till eller på uppdrag av CSL. Vi förväntar oss att våra tredje parter följer gällande lokala lagar och förordningar i de länder där de är verksamma samt att de gör affärer på ett sätt som är förenligt med denna kodex.