Skip to main content
Αρχές)

Αρχές

Εταιρικέσ Αξίεσ Και Κατευθυντήριεσ Αρχέσ

 

Οι Αξίες μας δένουν τον όμιλο εταιρειών CSL μέσα από τις παρακάτω κοινές δεσμεύσεις:

Εστίαση Στον Ασθενή

Τηρούμε την υπόσχεσή μας προς στους ασθενείς

Corinne Steiner, CSL

Καινοτομία

Υλοποιούμε καινοτόμες σκέψεις βρίσκοντας λύσεις

M. Tortorici, CSL

Ακεραιότητα

Κάνουμε πράξη όσα λέμε

Συνεργασία

Μαζί είμαστε πιο ισχυροί

Kinga Zambo, CSL

Ανώτερεσ Επιδόσεισ

Είμαστε υπερήφανοι για τα αποτελέσματά μας

Ο παρών Κώδικας Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Πρακτικής (Κώδικας) παραθέτει τις αρχές συμπεριφοράς που στηρίζουν τις Αξίες μας:

 • Διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της CSL με τη μέγιστη ακεραιότητα σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε και με στόχο την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών μας προς τους μετόχους και την οικονομική κοινότητα
 • Κανόνες καθοδήγησης των υπαλλήλων και των διευθυντών στη λήψη ηθικών αποφάσεων σε περιπτώσεις ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, πολιτικής ανάμιξης, δωροδοκίας και οικονομικών παροτρύνσεων
 • Γενικά αποδεκτές σχέσεις εργασίας στις οποίες περιλαμβάνονται ο αμοιβαίος σεβασμός, η απουσία διακρίσεων και η ελευθερία της αντιπροσώπευσης
 • Η ποιότητα των προϊόντων μας και η ασφάλεια των ασθενών μας, των δοτών πλάσματος, των υπαλλήλων και των τρίτων μερών, με πιστή τήρηση των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας, σε συμμόρφωση με τα πρότυπα παρασκευής και τα πρότυπα άλλων βέλτιστων πρακτικών και με την παροχή ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
 • Υποστήριξη της καινοτομίας μέσω επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη, εστιάζοντας σε νέα και βελτιωμένα προϊόντα σε όλες τις πτυχές της επιχείρησής μας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ζωής των ασθενών
 • Συμβολή στην ανάπτυξη δημόσιας στρατηγικής στους τομείς εξειδίκευσής μας
 • Υπεύθυνες περιβαλλοντικές πρακτικές που ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις μας στο περιβάλλον και
 • Καθοδήγηση για τη δημιουργία και διατήρηση επωφελών σχέσεων με όλες τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η CSL επιδιώκει να διατηρήσει υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής πρακτικής και να αποτελεί έναν υπεύθυνο εργοδότη και αυτός ο Κώδικας έχει στόχο να καθορίσει τις ελάχιστες προδιαγραφές που ισχύουν για τους υπαλλήλους μας σε όλο τον κόσμο. Οι νομικές υποχρεώσεις της CSL θα είναι συνεπείς με αυτές που ισχύουν σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους.

Αυτός ο Κώδικας, μαζί με τις συμπληρωματικές πολιτικές και διαδικασίες, αναπτύχθηκε για να βοηθήσει στο να διασφαλιστεί ότι:

 1. Οι πελάτες μας και η ευρύτερη κοινότητα είναι σίγουροι ότι η CSL έχει δεσμευτεί να λειτουργεί πάντοτε με την μέγιστη ακεραιότητα
 2. Τα τρίτα μέρη (π.χ. εργολήπτες, προμηθευτές και διανομείς) ξέρουν τι να περιμένουν από την επιχειρηματική σχέση τους με τη CSL καθώς και τις προσδοκίες που έχουμε από αυτούς και
 3. Οι υπάλληλοί μας κατανοούν τόσο τις υποχρεώσεις τους έναντι της CSL αλλά και τις υποχρεώσεις της CSL απέναντί τους.

Όλοι μας έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι ο ρόλος μας στην υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της CSL αποτελεί συνεχή αντανάκλαση αυτών των αρχών και αξιών του οργανισμού.

Ερ. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για ορισμένες πτυχές του Κώδικα. Πώς μπορώ να βρω περαιτέρω πληροφορίες;
Απ.
Περαιτέρω καθοδήγηση παρέχουν οι επιμέρους πολιτικές και τα ειδικά εργαλεία υποστήριξης της CSL που μνημονεύονται από την αρχή μέχρι το τέλος του Κώδικα και διατίθενται στο ενδοδίκτυο της CSL. Επίσης, μπορεί να ισχύουν τοπικές πολιτικές και πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας. Αν συνεχίζετε να έχετε απορίες ή ανησυχίες, έχει σημασία να τις αναφέρετε στον προϊστάμενο/ διευθυντή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συμμόρφωσης της CSL, το Νομικό Τμήμα της CSL ή το Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων (HR) της CSL.

Λήψη ορθών αποφάσεων

Αναπόσπαστο μέρος της υπεύθυνης επιχειρηματικής πρακτικής αποτελεί η λήψη ορθών αποφάσεων. Όποτε καλείστε να πάρετε μια απόφαση, πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Το τεστ πολιτικής – Η ενέργεια που προτείνω είναι συνεπής προς τον παρόντα Κώδικα και τις υπόλοιπες πολιτικές της CSL;
 • Το τεστ νομιμότητας – Η ενέργεια που προτείνω είναι νόμιμη; Μήπως αντίκειται σε κάποιον ισχύοντα νόμο ή κανονισμό;
 • Το τεστ αξιών – Η ενέργεια που προτείνω είναι συνεπής προς τις αξίες της CSL; Είναι ηθική και έντιμη;
 • Το τεστ του καθρέφτη – Ποιες είναι οι συνέπειες της ενέργειας που προτείνω; Πώς θα νιώσω εγώ ο ίδιος (η ίδια) αν προβώ στην ενέργεια;
 • Το τεστ των άλλων – Πώς θα κρίνουν οι άλλοι την ενέργεια που προτείνω;
 • Το τεστ των μέσων ενημέρωσης – Θα με πείραζε αν η ενέργεια που προτείνω γινόταν πρώτη είδηση στα μέσα ενημέρωσης;

Εάν, αφού εξετάσατε αυτά τα σημεία, έχετε αμφιβολίες για κάποια απόφαση που καλείστε να πάρετε, καλό θα είναι να συμβουλευτείτε τον προϊστάμενο/διευθυντή σας για το θέμα αυτό. Επιπλέον, αν πιστεύετε ότι υφίσταται ενδεχόμενη παραβίαση της πολιτικής ή/και των διαδικασιών της CSL, θα πρέπει να συζητήσετε το θέμα με τον προϊστάμενο/ διευθυντή σας. Ανατρέξτε στις ενότητες 7.1 και 7.2 για το πλαίσιο ευθύνης και την αναφορά ζητημάτων ανησυχίας, αντίστοιχα.

Ερ. Είμαι ένας εργολάβος στη CSL. Με ποιον τρόπο ισχύει ο Κώδικας για μένα;
Απ. Ο Κώδικας της CSL ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και οποιαδήποτε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες στη CSL ή για λογαριασμό της. Αναμένουμε από τα τρίτα μέρη να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς των χωρών στις οποίες λειτουργούν και να διεξάγουν επιχειρήσεις με τρόπο συνεπή προς αυτό τον Κώδικα.