Skip to main content
Ασφάλεια και Ποιότητα )

Ασφάλεια και Ποιότητα

Ασφάλεια Και Ποιότητα Των Προϊόντων Μασ

Η δέσμευση της CSL: Η CLS έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό όσον αφορά την παροχή λύσεων στον τομέα υγείας σε πολλές κοινότητες παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, δεσμεύεται να αναπτύσσει, να παρασκευάζει και να προμηθεύει ασφαλή προϊόντα υψηλής ποιότητας που βελτιώνουν την υγεία και ευεξία των ασθενών μας.

Δεσμευόμαστε ότι:

 • Θα διατηρούμε συστήματα ποιότητας και θα διασφαλίζουμε ότι οι ποιοτικές διαδικασίες είναι κατανοητές και τηρούνται επακριβώς από τους υπαλλήλους μας,
 • Θα διασφαλίζουμε ότι τα τρίτα μέρη αποτελούν μέρος της ίδιας διαδικασίας και ότι άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, τα προϊόντα των οποίων αναλαμβάνουμε, δεσμεύονται από τις ίδιες αυτές αρχές,
 • Θα ενημερώνουμε, ως οφείλουμε, τους ρυθμιστικούς φορείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο έγκαιρα, εάν αντιληφθούμε ότι έχουν προκύψει προβλήματα ασφάλειας ή ποιότητας οποιουδήποτε προϊόντος μας,
 • Θα συνεργαζόμαστε με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και τις κυβερνήσεις για τη διερεύνηση και την πρόληψη κάθε περιστατικού παράνομης απομίμησης των προϊόντων μας,
 • Θα εφαρμόζουμε σταθερά τους κανόνες βέλτιστης πρακτικής της φαρμακοβιομηχανίας όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη όπου εμπλέκονται ζώα, καθώς και τις κλινικές δοκιμές με ασθενείς ή τρίτους και
 • Θα υλοποιούμε πρακτικά επιχειρηματικά συστήματα τα οποία θα προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων που έρχονται σε επαφή με τη CSL.

Βιοηθική | Ανεπιθύμητα συμβάντα | Ποιότητα | Αλυσίδα εφοδιασμού | Ανθρώπινα δικαιώματα

 

Βιοηθική

Έρευνα και ανάπτυξη
Η ιατρική έρευνα και ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την εξεύρεση λύσεων σε ασθένειες και παγκόσμιες προκλήσεις του τομέα υγείας. Οι επαγγελματίες του τομέα υγείας και η ευρύτερη κοινότητα βασίζονται στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών προϊόντων αλλά και στο γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά έχουν ελεγχθεί μέσω κλινικών δοκιμών και έχουν παρασκευασθεί σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον.

Στη CSL έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουμε τέτοιες έρευνες με διαφάνεια, σεβόμενοι τους ανθρώπους που υποβάλλονται σε κλινικές δοκιμές και με στενή και κατάλληλη παρακολούθηση της ορθής μεταχείρισης των ζώων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχων σε ζώα.

Η προσέγγισή μας εναρμονίζεται με τους κρατικούς κανονισμούς και με τους κώδικες καλής πρακτικής της φαρμακοβιομηχανίας περί κλινικών δοκιμών και δοκιμών σε ζώα.

Κλινικές δοκιμές
Η CSL διεξάγει κλινικές δοκιμές σύμφωνα με την τρέχουσα κατευθυντήρια οδηγία περί ορθής πρακτικής κλινικών δοκιμών (Guideline for Good Clinical Practice (GCP)) της Διεθνούς Διάσκεψης για την Εναρμόνιση (International Conference on Harmonisation (ICH)), τη Διακήρυξη του Ελσίνκι και τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας όπου διεξάγεται η κλινική δοκιμή.

Οι κανόνες αυτοί περιγράφουν τις προσδοκίες που έχει η κοινότητα από τις φαρμακευτικές εταιρείες όσον αφορά στη διεξαγωγή και διαχείριση κλινικών δοκιμών αλλά και σε ότι έχει σχέση με τη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης, την προστασία της ασφάλειας και το απόρρητο του ασθενούς.

Εφαρμόζουμε καλά αναπτυγμένες διαδικασίες διαχείρισης προγραμμάτων και έργων, οι οποίες διασφαλίζουν την υλοποίησή των κανόνων αυτών, καθώς και τη συμμόρφωσή μας σε αυτούς.

Έχουμε δεσμευτεί για διασφάλιση της διαφάνειας και της δημόσιας προσβασιμότητας πληροφοριών που αφορούν τις διεθνείς δραστηριότητές μας σε θέματα κλινικών δοκιμών. Δηλώνουμε τις επιχορηγούμενες κλινικές δοκιμές μας σε δημόσιο μητρώο προτού ξεκινήσουν και δημοσιοποιούμε έγκαιρα τα αποτελέσματά τους.

Έχουμε επίσης δεσμευτεί να εξασφαλίσουμε ότι, σε περιπτώσεις που αναλαμβάνουμε φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, τα προϊόντα αυτά έχουν εγκριθεί από σχετικές κανονιστικές αρχές που παρακολουθεί τους κανόνες αυτούς.

Έρευνα βλαστικών κυττάρων
Αν και η CSL δεν αναλαμβάνει έρευνες που σχετίζονται με εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, είναι ευθύνη μας να εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς της έρευνας για ενδεχόμενη εφαρμογή σε βιολογικά φάρμακα με σκοπό το ενδεχόμενο όφελος των ασθενών.

Ορθή μεταχείριση των ζώων
Στη CSL έχουμε δεσμευτεί να διατηρούμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ορθής μεταχείρισης όλων των ζώων που χρησιμοποιούμε στην έρευνά μας. Όλες οι δοκιμές προϊόντων που γίνονται σε ζώα λαμβάνουν χώρα κατόπιν λήψης των σχετικών αδειών και ρυθμίζονται επισταμένως από τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και τους διεθνείς κώδικες πρακτικής. Αυτούς τους νόμους και τους κώδικες πρακτικής τους εφαρμόζουμε αυστηρά.

Έχουμε συγκροτήσει Επιτροπές Δεοντολογίας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων (Animal Ethics Committees (AEC)) που προσπαθούν να διασφαλίζουν ότι οι επιστημονικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα με τη χρήση ζώων είναι συνεπείς προς τους σχετικούς κανονισμούς και κώδικες και, όπου είναι εφικτό, επιτρεπτές βάσει της νομοθεσίας, αλλά και να εξετάζουν την εφαρμογή των αρχών «3Χ»:

 • Χρήση άλλων μεθόδων προς αντικατάσταση των ζώων
 • Χρήση ολοένα μικρότερου αριθμού ζώων και
 • Χρήση βελτιωμένων τεχνικών για μείωση του αντίκτυπου στα ζώα.

Δεν θα ξεκινήσουμε καμία επιστημονική διαδικασία ή πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση ζώων εκτός αν και ωσότου η AEC εγκρίνει:

 • Τις επιστημονικές διαδικασίες
 • Τους χώρους και
 • Την τεχνική κατάρτιση των ατόμων που εμπλέκονται στην έρευνα.

Πριν συναινέσει στην έναρξη οποιουδήποτε προγράμματος με χρήση ζώων, η AEC πρέπει να βεβαιώσει ότι οι δοκιμές γίνονται αιτιολογημένα, έχοντας αξιολογήσει την επιστημονική αξία των μελετών σε σχέση με την πιθανή επίδραση στην ευημερία των ζώων.

Ανεπιθύμητα συμβάντα
Η ασφάλεια των ασθενών είναι θέμα υψίστης σημασίας για τη CSL.

Στη CSL έχουμε δεσμευτεί να αξιολογούμε συνεχώς τα οφέλη και τους κινδύνους των προϊόντων μας, συλλέγοντας σημαντικά δεδομένα που έχουν σχέση με ανεπιθύμητα συμβάντα και δίνοντας ξεκάθαρες αναφορές στους ασθενείς, τους επαγγελματίες του τομέα υγείας και τις κανονιστικές αρχές.

Διαθέτουμε εκτεταμένο πρόγραμμα φαρμακοεπαγρύπνησης και έχουμε δεσμευτεί να διατηρούμε και να βελτιώνουμε τα συστήματα διαχείρισης και τα εκπαιδευτικά προγράμματα υπαλλήλων που υποστηρίζουν το πρόγραμμα αυτό.

Ποιότητα
Οι ασθενείς μας στηρίζονται στις διαδικασίες που εφαρμόζει η CSL για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που έχουν για ποιότητα και ασφάλεια. Έχουμε δεσμευτεί να αναπτύσσουμε, να παρασκευάζουμε και να προωθούμε ποιοτικά προϊόντα που ωφελούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, των επαγγελματιών του τομέα υγείας και των ασθενών.

Αυτό το πετυχαίνουμε διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες μας ανταποκρίνονται σε όλες τις σχετικές προδιαγραφές και είναι σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη επικύρωση του εξοπλισμού παραγωγής, των εγκαταστάσεων, των διαδικασιών και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που ελέγχουν αυτές τις διαδικασίες.

Ερ. Πρόσφατα ενώ παρευρισκόμουν σε κάποια κοινωνική εκδήλωση ένας καλεσμένος μου αφηγήθηκε την ιστορία του παιδιού του που αντιμετώπισε τις ασυνήθιστες παρενέργειες ενός προϊόντος της CSL. Τι πρέπει να κάνω; 
Απ.
Η CSL αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τα θέματα ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων και έχετε την υποχρέωση να αναφέρετε αμέσως όλες τις παρενέργειες ή όλα τα παράπονα για την ποιότητα των προϊόντων. Πρέπει να αναφέρετε το συγκεκριμένο περιστατικό το συντομότερο δυνατό διασφαλίζοντας ότι στην αναφορά σας έχετε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του προσωπικού απορρήτου του ασθενούς. Ανατρέξτε στο ενδοδίκτυο της CSL για περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων συμβάντων ή παραπόνων για την ποιότητα των προϊόντων.

Ομοίως, η κατάλληλη εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων είναι κρίσιμη για τη συνεπή, αποτελεσματική συλλογή πλάσματος και την παραγωγή των φαρμάκων μας. Η CSL διευθύνει σημαντικούς πόρους προσωπικού και οικονομικούς πόρους για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να διασφαλίσει ότι όλοι οι υπάλληλοι είναι κατάλληλα ειδικευμένοι για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι τεκμηριωμένη και παρακολουθείται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων εκπαίδευσης.

Συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες απαιτήσεις των κανονιστικών οργανισμών και με τα πρότυπα της βιομηχανίας μας που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, όπως είναι οι τρέχουσες Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές (cGMP), οι Ορθές Εργαστηριακές Πρακτικές (GLP) και οι Ορθές Πρακτικές Διανομής (GDP) και άλλα παρόμοια πρότυπα που εφαρμόζονται στη φαρμακοβιομηχανία.

Κάθε εταιρεία του Ομίλου CSL διαθέτει σύστημα ποιότητας το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη, την παρασκευή και τον εφοδιασμό των προϊόντων μας.

Δεχόμαστε ελέγχους από ρυθμιστικούς φορείς για να διασφαλίζουμε ότι όλα τα συστήματα και τα προϊόντα μας πληρούν τις προδιαγραφές συμμόρφωσης όλων των ισχυόντων κανονισμών.

 

Αλυσίδα εφοδιασμού

Ποιότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού
Η αλυσίδα εφοδιασμού της CSL, στην απλούστερη μορφή της, περιλαμβάνει τα τρίτα μέρη, τον τομέα έρευνας & ανάπτυξης, τις κλινικές δοκιμές, την πιλοτική παραγωγή κλίμακας, την παρασκευή, την διαχείριση διακίνησης εμπορευμάτων, την διανομή εμπορευμάτων και την παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά.

Απαιτούμε και έχουμε θεσπίσει μια σειρά από ξεκάθαρες πολιτικές υψηλού επιπέδου, οι οποίες καλύπτουν όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τους Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (cGMP) και τους Κανόνες Ορθής Πρακτικής Διανομής (cGDP).

Προβαίνουμε επίσης σε τεχνικές συμφωνίες Ποιότητας που αναφέρονται σε δραστηριότητες σχετικά με τα προϊόντα εντός του Ομίλου της CSL ή με εξωτερικούς παρασκευαστές. Στις συμφωνίες αυτές περιγράφονται οι ρόλοι, οι ευθύνες και τα συστήματα που βοηθούν να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές των Κανόνων Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (cGMP) και Ορθής Πρακτικής Διανομής (cGDP).

Για να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας των προϊόντων που λαμβάνονται από τους ασθενείς μας, η CSL έχει καθιερώσει απαιτήσεις επικύρωσης για την αποθήκευση και τη μεταφορά των προϊόντων από τις τοποθεσίες παραγωγής στους ασθενείς μας. Κάθε διαμορφωμένο σύστημα για την αποστολή υλικών έχει δοκιμαστεί για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν παραμένει προστατευμένο από ρύπους και περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια, την ποιότητα, την καθαρότητα και τη δραστικότητά του. Όλες οι αποστολές προϊόντων από τις τοποθεσίες παραγωγής προς τους διανομείς συνοδεύονται από συσκευές καταγραφής της θερμοκρασίας, που επιβεβαιώνουν την κατάλληλη μεταφορά του προϊόντος για περαιτέρω διανομή.

Οι διανομείς ελέγχονται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις και οι διαδικασίες τους πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τον κατάλληλο χειρισμό των προϊόντων της CSL.

Διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού
Η CSL επιλέγει προμηθευτές χρησιμοποιώντας δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες, αξιοποιώντας πλήρως τις ανταγωνιστικές αγορές όποτε είναι δυνατόν, διασφαλίζοντας δίκαιη αξία αγοράς. Στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής, η CSL διεξάγει τη δέουσα επιμέλεια για να εξασφαλιστεί ότι ο προμηθευτής είναι κατάλληλος για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Οι επίσημες συμφωνίες με τους προμηθευτές περιέχουν διατάξεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της δέσμευσης, οποιεσδήποτε προσδοκίες της CSL και τις προϋποθέσεις της αμοιβής. Οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνται μόνο με εγκεκριμένους προμηθευτές που έχουν καταγραφεί στο σύστημα προγραμματισμού εταιρικών πόρων της CSL. Επανεξετάζουμε επίσης τακτικά τις υπάρχουσες σχέσεις με προμηθευτές. Οποιαδήποτε δημόσια υποστήριξη ενός προμηθευτή, απαιτεί την έγκριση της του Τμήματος Επικοινωνιών της CSL.

Απαιτούμε από τα τρίτα μέρη να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται, με τις ίδιες διεθνώς αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές με τις οποίες συμμορφωνόμαστε εμείς και με όλους τους υπόλοιπους κανόνες και τα πρότυπα που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα, μεταξύ άλλων:

 • Aποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να ανακύψει ως αποτέλεσμα εργασίας με τη CSL
 • Ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά στην αγορά και τήρηση των αρχών του δίκαιου ανταγωνισμού
 • Κατάλληλη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών, όπου περιλαμβάνονται οι ιδιοταγείς πληροφορίες και τα εμπορικά μυστικά
 • Προσδιορισμός και κατάλληλη διαχείριση όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τις συμβάσεις τους
 • Aντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων με αξιοπρέπεια και σεβασμό και
 • Υπεύθυνη διαχείριση της άμεσης και έμμεσης επίδρασής τους τόσο στην υγεία και την ασφάλεια όσο και στο περιβάλλον.

Αναμένουμε από τα τρίτα μέρη να βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους καθορίζοντας στόχους επιδόσεων, εκτελώντας σχέδια υλοποίησης και προβαίνοντας σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί από εσωτερικές ή εξωτερικές αξιολογήσεις, επιθεωρήσεις και διοικητικούς ελέγχους.

Ερ. Μου ζητήθηκε να εξασφαλίσω τη συνεχή προμήθεια ορισμένων πρώτων υλών για ένα καινούριο έργο που ξεκινά η CSL. Ποιες αρχές και διεργασίες πρέπει να εφαρμόσω κατά την επιλογή προμηθευτή; 
Απ.
Η CSL διαθέτει μια πολιτική εφοδιασμού και προμηθειών που πρέπει να τηρείται σε κάθε περίπτωση. Η αρχή που τη διέπει είναι να διασφαλίζουμε ότι ο επιλεγμένος προμηθευτής είναι ευυπόληπτος και ότι η επιλογή θα γίνει βάσει ποιότητας, προϊόντος, υπηρεσιών και τιμής. Ο προμηθευτής πρέπει να συμμορφώνεται με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία αλλά και με τον Κώδικα και τις σχετικές πολιτικές. Εδώ περιλαμβάνονται οι αρχές ανταγωνιστικής προμήθειας, οι αξιολογήσεις κινδύνου αγοραστών και οι διεργασίες διαχείρισης επιδόσεων προμηθευτών. Ο Υπεύθυνος Προμηθειών των εγκαταστάσεών σας θα σας βοηθήσει σε όλη τη διάρκεια της διεργασίας.

 

Ψευδεπίγραφα προϊόντα
Η CSL έχει δεσμευτεί σαφώς να προλαμβάνει την πιθανή διανομή ψευδεπίγραφων θεραπείων σε αασθενείς ή την έκθεσή τους σε αυτές. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις επενδύσεις σε τεχνολογίες σειριακής αρίθμησης, που επιτρέπουν στο προϊόν να συσκευαστεί με μοναδικά αριθμητικά αναγνωριστικά, ώστε να είναι δυνατη η απλή και άμεση επαλήθευση της γνησιότητας ενός προϊόντος από τους διανομείς και τους κρατικούς φορείς.

Σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές των κανονιστικών αρχών για την καθιέρωση διαδικασιών διαχείρισης ψευδεπίγραφων προϊόντων, η CSL έχει εφαρμόσει σχετικές διαδικασίες παγκοσμίως. Αυτές οι διαδικασίες προβλέπουν σαφείς ευθύνες για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία αναφορών ψευδεπίγραφων προϊόντων και λεπτομέρειες για τις ενέργειες που απαιτούνται για για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε επίδρασης στηνασφάλεια των ασθενών.

Ανθρώπινα δικαιώματα
Η CSL αναγνωρίζει ότι έχουμε την υποχρέωση να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ασθενών μας, όσων συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές, των δοτών πλάσματος, των επαγγελματιών του τομέα υγείας και των υπαλλήλων της.

Όπου συνεργαζόμαστε με άλλα τρίτα μέρη και παραγωγούς προϊόντων που αποτελούν μέρος της συνολικής αλυσίδας εφοδιασμού μας, απαιτούμε οι πολιτικές και οι πρακτικές τους να σέβονται παρομοίως τα ανωτέρω δικαιώματα.

Ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία δραστηριοποιούμαστε, όλες οι επιχειρήσεις μας διέπονται από τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και τα δικαιώματα που περιγράφουν.

Στην πράξη όλα τα προαναφερόμενα μεταφράζονται στις παρακάτω πτυχές των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων:

Παιδική εργασία
Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα προστασίας κάθε παιδιού από οικονομική εκμετάλλευση. Ως εκ τούτου, έχουμε δεσμευτεί να τηρούμε τις απαιτήσεις για το ελάχιστο όριο ηλικίας των εργαζόμενων σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε.

Συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές
Τα άτομα δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κλινικές δοκιμές χωρίς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους ως ασθενών ή χωρίς να παρέχουν την πλήρη συναίνεσή τους κατόπιν ενημέρωσης.

Θα διασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, ή τα προϊόντα που αναλαμβάνουμε από άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο τα δικαιώματα αυτά.

Δότες Πλάσματος
Αναγνωρίζουμε ότι οι δότες πλάσματος και αίματος είναι σημαντικοί φορείς για πολλούς τομείς της δραστηριότητάς μας. Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των δοτών μας από τους οποίους λαμβάνουμε πλάσμα ή αίμα και θα τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και ευγένεια.

Εκπροσώπηση υπαλλήλων
Ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους να αποτείνονται στον προϊστάμενο/διευθυντή τους όταν έχουν απορίες ή ανησυχίες. Οι υπάλληλοι δικαιούνται αμερόληπτες και έγκαιρες απαντήσεις στις ερωτήσεις τους.

Όλοι οι υπάλληλοί μας έχουν το δικαίωμα να επιζητούν εκπροσώπηση χωρίς να ανησυχούν ότι μπορεί να υποστούν απειλές, αντίποινα ή παρενοχλήσεις.

Νόμιμα δικαιώματα και ελάχιστος μισθός
Θα συμμορφωνόμαστε με την εργατική νομοθεσία σε κάθε περιβάλλον όπου δραστηριοποιούμαστε και οι υπάλληλοι μας θα αμείβονται με ποσά που πληρούν ή υπερβαίνουν τον ελάχιστο μισθό για την εργασία τους και όλα τα επιδόματα που δικαιούνται να παίρνουν.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις εργοδοσίας της CSL θα πληρούν ή θα υπερβαίνουν τα ελάχιστα νόμιμα πρότυπα.

Σύγχρονη δουλεία
Απαγορεύουμε την άγρα, διευκόλυνση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση δουλείας ή εμπορίας ανθρώπων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οποιαδήποτε εμπλοκή με τη CSL να στερεί από τα άτομα την ελευθερία τους.

Ερ. Κάποιος προμηθευτής με τον οποίο θέλουμε να συνεργαστούμε με βάση την ποιότητα και την τιμή των προϊόντων του δεν μπορεί ή δεν προτίθεται να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν την παιδική εργασία, την εκπροσώπηση των εργαζομένων και άλλες εργασιακές πρακτικές στην επιχείρησή του. Μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνεργασία και να αγοράσουμε προϊόντα από τον εν λόγω προμηθευτή; 
Απ.
Όχι – απαιτούμε από τους προμηθευτές μας να συμμορφώνονται με τις εν λόγω εργασιακές πρακτικές και να παρέχουν διασφαλίσεις που αποδεικνύουν τη σχετική δέσμευσή τους. Αν κάποιος προμηθευτής δεν πληροί το κριτήριο αυτό, δεν πρέπει να συνεργαστούμε μαζί του.