Skip to main content
Εργασιακός χώρος )

Εργασιακός χώρος

Ασφαλέσ, Δίκαιο Και Ανταποδοτικο Εργασιακό Περιβάλλον

Η δέσμευση της CSL: Η CSL έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους υπαλλήλους μας ένα εργασιακό περιβάλλον με αμοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμό.

Έχουμε επίσης δεσμευτεί να παρέχουμε έναν εργασιακό χώρο ασφαλή, ο οποίος στηρίζει την ευημερία του υπαλλήλου. Αναγνωρίζουμε την αξία της ισορροπίας στην εργασιακή ζωή και τη λαμβάνουμε υπόψη κατά την ανάπτυξη των πολιτικών μας.

Οι δεσμεύσεις αυτές βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε τη φήμη μας ως προοδευτικού οργανισμού ο οποίος προσελκύει υπαλλήλους ως εργοδότης, παρέχει ένα ενδιαφέρον και ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον που απασχολεί και διατηρεί τους υπαλλήλους σε μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Δεσμευόμαστε ότι:

 • Θα παρέχουμε χώρο εργασίας χωρίς παρενοχλήσεις και διακρίσεις, στον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με αμοιβαίο σεβασμό,
 • Σεβόμαστε και ενθαρρύνουμε τη διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο,
 • Θα διασφαλίζουμε ότι οι αποδοχές πάντοτε πληρούν ή υπερβαίνουν τα νόμιμα πρότυπα και ότι οι υπάλληλοι αμείβονται με τρόπο που αντιπροσωπεύει την πραγματική εμπορική αξία των υπηρεσιών τους,
 • Θα παρέχουμε κατάλληλη υποστήριξη και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας,
 • Θα προστατεύουμε την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων και των υπλόλοιπων ατόμων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας,
 • Θα διασφαλίζουμε ότι οι υπάλληλοί μας είναι σε θέση να επιζητούν εκπροσώπηση χωρίς να ανησυχούν ότι μπορεί να υποστούν απειλές, αντίποινα ή παρενοχλήσεις και
 • Όπου είναι δυνατόν, θα παρέχουμε στους υπαλλήλους μας πρόσβαση σε επαγγελματικά και ανεξάρτητα συμβουλευτικά προγράμματα για να τους υποστηρίξουμε ώστε να ξεπεράσουν περιόδους δυσκολίας.

Πρότυπα εργασιακού περιβάλλοντος | Επαγγελματική συμπεριφορά | Επιβράβευση υπαλλήλων

 

Πρότυπα εργασιακού περιβάλλοντος

Προσλήψεις
Η CSL παρέχει μια αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία για την πρόσληψη, την επιλογή, την προαγωγή και τη μετάθεση πιθανών και υπαρχόντων υπαλλήλων. Διαθέτουμε διεθνείς πρακτικές για να διασφαλίζουμε ότι οι διεργασίες συλλογής βιογραφικών, πρόσληψης, αξιολόγησης και επιλογής εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλο τον όμιλο CSL και ότι τηρούνται όλοι οι ισχύοντες νόμοι.

Διασφαλίζουμε ότι υπάρχει ακεραιότητα στη διαχείριση της διαδικασίας επιλογής και ότι είναι απαλλαγμένη από παράνομες ή ακατάλληλες προκαταλήψεις και συγκρούσεις συμφερόντων.

Υποστηρίζουμε τη μάθηση και την εξέλιξη και ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας να σταδιοδρομήσουν μέσα στους κόλπους τους ομίλου της CSL. Προσπαθούμε να εξισορροπούμε τον αριθμό των εργαζομένων που προσλαμβάνουμε εκτός της εταιρείας με τον αριθμό των εργαζομένων που προωθούμε εντός της εταιρείας.

Απαιτείται κατάλληλη έγκριση για να ξεκινήσετε οποιαδήποτε ενέργεια για μια ανοιχτή θέση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις καταφεύγουμε στις υπηρεσίες ανεξάρτητων τρίτων ως εργοληπτών και συμβούλων. Αν και δεν είναι υπάλληλοι του οργανισμού μας, παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μας και έχουμε δεσμευτεί για πρακτικές που πληρούν τις νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις προς τα άτομα αυτά, τηρούν τις κατάλληλες διατάξεις για την υγεία και την ασφάλειά τους και προβλέπουν αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ατόμων με σεβασμό.

Ερ. Κάνω μια πρόσληψη για την πλήρωση θέσης στη γραμμή παραγωγής σε κάποιο εργοστάσιο. Η θέση απαιτεί συχνή μετακίνηση σε κλειστούς χώρους και έχω τις επιφυλάξεις μου κατά πόσο ένα άτομο με αναπηρία θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά αυτή με ασφάλεια. Θα πρέπει να αποθαρρύνω τα άτομα με αναπηρίες και να μην τα αφήσω να κάνουν αίτηση; 
Απ. Όχι – κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παραβίαση του Κώδικα και των σχετικών πολιτικών της CSL και επίσης ενδέχεται να είναι παράνομο. Διασφαλίστε ότι οι προδιαγραφές της θέσης εργασίας και τα κριτήρια επιλογής αποτυπώνουν με ακρίβεια τις πραγματικές και ουσιώδεις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης. Η ανησυχία σας για την ασφάλεια μπορεί να είναι εύλογη, αλλά δεν μπορείτε να κρίνετε εκ των προτέρων την ικανότητα ενός υποψηφίου με αναπηρία να καλύψει τις ανάγκες του ρόλου του. Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ότι η CSL θα κάνει εύλογες ρυθμίσεις για να επιτρέψει στα άτομα με αναπηρίες να στελεχώσουν επί ίσοις όροις το εργατικό δυναμικό της εταιρείας. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων της CSL ή με το Νομικό Τμήμα της CSL που θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν.

 

Ίσες ευκαιρίες στην εργασία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας
Η CSL απαγορεύει τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ατόμων λόγω χαρακτηριστικών όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνότητα, η αναπηρία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Δεν ανεχόμαστε παρενοχλήσεις οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένης της κακομεταχείρισης, του εκφοβισμού και της επαγγελματικής βίας σε οποιοδήποτε εργασιακό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών συνεδρίων, εκπαιδευτικών ή κοινωνικών εκδηλώσεων. Τρίτα μέρη που συνεργάζονται με υπαλλήλους της CSL υπόκεινται επίσης στην πολιτική ίσων ευκαιριών στην εργασία και την πολιτική για τις παρενοχλήσεις στο χώρο εργασίας.

Σεβόμαστε τις διατάξεις όλων των εφαρμοστέων τοπικών νόμων και δεσμευόμαστε να προβαίνουμε τουλάχιστον στα ακόλουθα:

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση των διευθυντών και των υπαλλήλων μας για την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης για θέματα ίσων ευκαιριών και εξοικείωση με τις απαιτήσεις του νόμου σε τοπικό επίπεδο,
 • Εξασφάλιση ότι οι αποφάσεις περί απασχόλησης και προαγωγής βασίζονται στα προσόντα,
 • Ξεκάθαρη ενημέρωση ότι δεν ανεχόμαστε καμία παρενόχληση ή διάκριση οποιουδήποτε είδους στον εργασιακό χώρο και ότι μπορεί να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα για κάθε παραβίαση της πολιτικής αυτής,
 • Θέσπιση διαδικασιών που πρέπει να είναι συνεπείς προς τις αρχές δικαίου για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν παράπονα ή να ζητήσουν συμβουλές
 • Δέσμευση έναντι των υπαλλήλων μας για διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών τους στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπουν οι συνθήκες και
 • Διασφάλιση ότι δεν θα ληφθούν αντίποινα εις βάρος των υπαλλήλων που εγείρουν ζητήματα ανησυχίας ή κλιμακώνουν ζητήματα παρενοχλήσεων στο χώρο εργασίας.

Ερ. Ένας συνάδελφος μου είπε ότι είναι ομοφυλόφιλος και άκουσα τους άλλους να τον κοροϊδεύουν και να κάνουν αρνητικά σχόλια για τον τρόπο ζωής του. Τι πρέπει να κάνω; 
Απ. Η παρενόχληση στον χώρο εργασίας αντίκειται στον Κώδικα και στην πολιτική της CSL και ενδέχεται να είναι παράνομη. Μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο σύνολο των εργαζομένων. Αν υπέπεσαν στην αντίληψή σας περιστατικά ή έτυχε να ακούσετε επικοινωνίες που σας έφεραν σε αμηχανία, πρέπει να αναφέρετε τη συμπεριφορά που παρατηρήσατε απευθείας στον προϊστάμενο/διευθυντή σας ή στο Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων της CSL. Αν δεν λυθεί το θέμα, η CSL διαθέτει διαδικασία αναφοράς ή καταγγελίας (whistleblower) για την αναφορά ανησυχητικών ζητημάτων. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενδοδίκτυο της CSL.

 

Υγιεινή και ασφάλεια
Η CSL έχει δεσμευτεί να παρέχει ασφαλείς, υγιεινούς και προστατευμένους χώρους εργασίας για τους υπαλλήλους μας, για άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας και για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Οι εργαζόμενοί μας και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η υγεία και η ασφάλεια δεν διακυβεύονται στο χώρο εργασίας. Για να εξασφαλιστεί αυτό, αναμένεται από αυτούς, κατ› ελάχιστον, να συμμορφώνονται με τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της CSL. Οι υπάλληλοι και άλλα άτομα στις εγκαταστάσεις μας πρέπει να αναφέρουν όλα τα περιστατικά και τους κινδύνους, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, διόρθωση ή τον έλεγχο αυτών των συνθηκών.

Οι προϊστάμενοι/διευθυντές της CSL είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίσουν ότι παρέχονται οι κατάλληλοι πόροι και η κατάλληλη εποπτεία, έτσι ώστε οι υπάλληλοι και άλλα άτομα στις εγκαταστάσεις μας να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια. Για να το υποστηρίξουμε αυτό, υλοποιούμε, διατηρούμε και βελτιώνουμε συνεχώς, σε κάθε τμήμα, το σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειάς μας, το οποίο:

 • Aπαιτεί τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις απαιτήσεις αδειοδότησης όπως και άλλες προβλεπόμενες απαιτήσεις·
 • Aπαιτεί τον καθορισμό των σκοπών και στόχων για την υγεία και την ασφάλεια, που αποσκοπούν στην εξάλειψη των τραυματισμών και ασθενειών στο χώρο εργασίας, εξετάζει νομοθετικές και άλλες λειτουργικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις και την άποψη των ενδιαφερόμενων φορέων·
 • Επικοινωνεί τους στόχους για την υγεία και την ασφάλεια σε όλους τους υπαλλήλους μας και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στη βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς υγείας και ασφάλειας·
 • Aπαιτεί συνεχή αξιολόγηση και αναφέρει την απόδοση έναντι των στόχων·
 • Αναπτύσσει, υλοποιεί και εξετάζει ένα σχέδιο διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας, με σκοπό τη μείωση των κινδύνων, την επίτευξη των στόχων και την καθοδήγηση συνεχών βελτιώσεων·
 • Aπαιτεί από τις εγκαταστάσεις να λειτουργούν με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την προστασία των υπαλλήλων, των επισκεπτών και της κοινότητας στην οποία λειτουργούμε·.
 • Aπαιτεί τη διαβούλευση με τους υπαλλήλους μας σε θέματα υγείας και ασφάλειας, για να εξασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·
 • Παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση και πόρους, έτσι ώστε οι υπάλληλοί μας να είναι εξοπλισμένοι για να εργάζονται με ασφάλεια·
 • Επικοινωνεί τις απαιτήσεις του συστήματος σε όλους τους υπαλλήλους και είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους φορείς και
 • Εξετάζεται τακτικά για την αποτελεσματικότητά του.

Ερ. Ο προϊστάμενος/ διευθυντής μου απαιτεί να υλοποιήσουμε τους στόχους παραγωγής, πράγμα που μπορεί να γίνει μόνο αν παραβιάσουμε τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Τι πρέπει να κάνω; 
Απ.
Οι διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας ποτέ δεν πρέπει να τίθενται υπό αμφισβήτηση και είναι απαράδεκτο να δίνουμε προτεραιότητα στους στόχους της παραγωγής παραβλέποντας τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας. Πρέπει καταρχάς να συζητήσετε για ό,τι σας ανησυχεί με τον προϊστάμενο/ διευθυντή σας. Αν δεν νιώθετε άνετα για να κάνετε τη συζήτηση αυτή ή αν προσπαθήσατε να θέσετε το θέμα υπόψη του και δεν τα καταφέρατε, πρέπει να αποταθείτε στον διευθυντή υγιεινής και ασφάλειας ή σε κάποιο άλλο ανώτερο διευθυντικό στέλεχος. Αν δεν λυθεί το θέμα, η CSL διαθέτει διαδικασία αναφοράς ή καταγγελίας (whistleblower) για την αναφορά ανησυχητικών ζητημάτων. Για περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενδοδίκτυο της CSL.

 

Επανένταξη και επιστροφή στην εργασία
Είναι σημαντικό για τη CSL οι υπάλληλοί της να επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από τραυματισμό ή ασθένεια αμέσως μόλις θεωρηθεί πρέπον. Ως εκ τούτου, η αποθεραπεία και επιστροφή των υπαλλήλων στην εργασία τους, έχει δύο στόχους::

 • Την αναγνώριση της αποκατάστασης ως μέρος των απαιτήσεων συμμόρφωσης για αποζημίωση των εργαζομένων και
 • Να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα αποκατάστασης που καθιερώνουμε επιλαμβάνονται της ψυχολογικής και κοινωνικής επίδρασης εργατικών ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο.

Έχουμε δεσμευτεί να βοηθούμε τους τραυματισθέντες και ασθενείς υπαλλήλους μας να επιστρέφουν στην εργασία τους μέσω έγκαιρης παρέμβασης και ανάπτυξης προγραμμάτων διαχείρισης ασθενειών και τραυματισμών.

Λύση εργασιακής σχέσης και αποχώρηση
Όταν στη CSL λύνουμε τη συνεργασία μας με κάποιον υπάλληλο, το κάνουμε με τρόπο που να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και να ακολουθεί τις πολιτικές του τμήματος HR της CSL.

Αυτό μπορεί να συμβεί:

 • Όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που αφορούν την ικανότητα, τη συμπεριφορά ή τις επιδόσεις του υπαλλήλου,
 • Όταν δεν υπάρχει πλέον επιχειρηματική ανάγκη για τη θέση του εργαζομένου,
 • Σε περίπτωση οικειοθελούς απασχόλησης, κατά την δέουσα ασκούμενη ευχέρεια του εργοδότη ή του εργαζομένου, με ή άνευ αιτιολόγησης ή
 • Όπως αλλιώς ορίζεται από τους τοπικούς όρους εργασίας ή τις μεμονωμένες συμβάσεις εργασίας.

Επαγγελματική συμπεριφορά

Αμοιβαίος σεβασμός
Η CSL θέτει υψηλούς κανόνες επαγγελματικής και ηθικής συμπεριφοράς οι οποίοι διέπουν πάντοτε τις συναλλαγές μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συναδέλφους μας και με το ευρύτερο κοινό.

Περιλαμβάνονται:

 • Μηδενική ανοχή σε εκφοβισμό, κακοποίηση, εχθρική συμπεριφορά ή απειλές,
 • Ευγένεια και σεβασμός του ατόμου,
 • Σεβασμός της προσωπικής περιουσίας των άλλων και της περιουσίας της CSL,
 • Συμπεριφορά ακεραιότητας σε κάθε περίπτωση,
 • Συνεργασία για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων,
 • Προσπάθεια κατανόησης και ανταπόκρισης στις ανάγκες των συνεργαζομένων φορέων
 • Λήψη μέτρων για την κατανόηση των διαφορετικών νόμων και εθίμων της κάθε χώρας όπου δραστηριοποιούμαστε και
 • Δεν επιτρέπουμε αντίποινα ή αντεκδικήσεις οποιουδήποτε είδους, ως αποτέλεσμα της αναφοράς ζητημάτων ανησυχίας από ένα άτομο (ή μια ομάδα) (εκτός εάν η αναφορά είναι επιπόλαια ή κακόβουλη) ή/και τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε έρευνα.

Δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Η CSL απαιτεί από τους υπαλλήλους να σέβονται την εμπιστευτικότητα πληροφοριών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους μαζί μας και να μην μεταδίδουν ή χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες παρά μόνο για σκοπό εγκεκριμένο από τη CSL.

Οι πληροφορίες που καλύπτονται περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Πολιτικές τιμολόγησης της CSL
 • Στρατηγικά πλάνα και σχέδια ανάπτυξης προϊόντος
 • Οικονομικές πληροφορίες
 • Πληροφορίες που αφορούν πελάτες
 • Εφευρέσεις και ανακαλύψεις και
 • Εμπιστευτικές πληροφορίες που γνωστοποιούνται στην CSL από τρίτα μέρη

Απαιτούμε οι υπάλληλοί μας να αναθέτουν και να μεταβιβάζουν πάντοτε στη CSL, χωρίς περαιτέρω σκέψη, οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη CSL ή η οποία απορρέει από πνευματική ιδιοκτησία της CSL. Η μόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι όταν οι ισχύοντες τοπικοί νόμοι ορίζουν καταβολή αποζημίωσης, στην οποία περίπτωση η καταβλητέα αποζημίωση θα είναι η ελάχιστη καταβλητέα σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Ερ. Μία επαγγελματίας του τομέα υγείας που είναι καλή μου φίλη προσπαθεί πάντοτε εναγωνίως να παρέχει τις καλύτερες διαθέσιμες θεραπευτικές αγωγές και πληροφορίες στους ασθενείς της. Μου ζήτησε πληροφορίες για τα αποτελέσματα ορισμένων κλινικών δοκιμών που διεξάγει η CSL και βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Επειδή η επαγγελματίας του τομέα υγείας έτσι κι αλλιώς δεσμεύεται για τον σεβασμό της εμπιστευτικότητας των ασθενών, μήπως επιτρέπεται να την ενημερώσω για την έκβαση των δοκιμών; 
Απ.
Οι εμπιστευτικές πληροφορίες της CSL, όπως τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών, δεν πρέπει να αποκαλύπτονται ή να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός των ειδικά εγκεκριμένων από τη CSL. Συνεπώς, πρέπει να προσέχετε πολύ τι λέτε όταν συζητάτε με την εν λόγω επαγγελματία του τομέα υγείας, περιορίζοντας τις πληροφορίες που της δίνετε σε ό,τι έχει ήδη δημοσιοποιηθεί επισήμως.

 

Εσωτερική επικοινωνία
Στη CSL δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι όλοι οι υπάλληλοί μας έχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες της CSL οι οποίες θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να εκτελούν την εργασία τους αποτελεσματικά και να κατανοούν καλύτερα τις επιχειρηματικές αποφάσεις μας.

Η διαδικασία εσωτερικής επικοινωνίας που ακολουθούμε έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπάρχει κοινή χρήση των εσωτερικών πληροφοριών, να βελτιώνεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων και να υπάρχει διασπορά των δημοσιευμένων στρατηγικών που προωθούν την κοινή αντίληψη που έχουμε για τις αξίες και την πορεία μας.

Πλην των περιπτώσεων εμπιστευτικότητας, ιδιωτικού απορρήτου και εμπορικής ευαισθησίας των πληροφοριών, θα διαθέτουμε έγκαιρα στους υπαλλήλους πληροφορίες για τη CSL.

Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες με τις οποίες παρέχεται καθοδήγηση όσον αφορά στην ανάπτυξη, έγκριση και δημοσίευση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

Ναρκωτικά & αλκοόλ
Για να διατηρήσουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, οι υπάλληλοι οφείλουν να μην καταναλώνουν ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη CSL. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, κατοχή, πώληση ή μεταφορά ναρκωτικών και αλκοόλ.

Τα διευθυντικά στελέχη που είναι αρμόδια για λειτουργίες της CSL πρέπει να διασφαλίζουν ότι το αλκοόλ σερβίρεται υπεύθυνα, εφόσον δεν απαγορεύεται με κάποιον άλλο τρόπο από τους τοπικούς νόμους ή τις τοπικές πολιτικές της CSL.

Σε όσους υπαλλήλους μας έχουν πρόβλημα εξάρτησης θα παρέχεται εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, όπου είναι δυνατόν.

Για να διασφαλίσουμε ότι προσλαμβάνουμε υπαλλήλους οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν σε ένα ασφαλές και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας, μπορεί να απαιτήσουμε ελέγχους υγείας των υποψηφίων για ορισμένους ρόλους. Αυτές οι απαιτήσεις διεξάγονται πάντα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Ερ. Ανησυχώ για έναν συνάδελφό μου του οποίου η συμπεριφορά περιστασιακά δείχνει ότι βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ σε ώρα υπηρεσίας. Γνωρίζω ότι έχει πολύ άγχος λόγω οικογενειακών προβλημάτων και δεν θέλω να επιτείνω την κατάστασή του, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος τόσο για τη δική του ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των συναδέλφων του. Τι πρέπει να κάνω; 
Απ.
Αν και δεν μπορείτε να είστε σίγουρος(η) ότι η συμπεριφορά που παρατηρήσατε οφείλεται στο αλκοόλ, εφόσον ανησυχείτε για το θέμα της ασφάλειας στον χώρο εργασίας πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στον προϊστάμενο/διευθυντή σας και στον υπεύθυνο υγιεινής και ασφάλειας. Τότε θα μπορέσει να διερευνηθεί η κατάσταση και θα μπορέσουν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για προστασία της υγείας και της ασφάλειας του συναδέλφου σας και των υπόλοιπων υπαλλήλων.

 

Επιβράβευση υπαλλήλων

Διαχείριση επιδόσεων
Η CSL διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι σε κάθε επιχειρηματική μονάδα και χώρα κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία της CSL. Περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Η διασφάλιση ότι κάθε υπάλληλος κατανοεί τα πρότυπα επιδόσεων και τις προσδοκίες που του ανακοινώνονται και τον αφορούν
 • Οι ατομικοί αντικειμενικοί στόχοι, όπου αρμόζουν, είναι επιτεύξιμοι και αναθεωρούνται βάσει τόσο των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων όσο και των αξιών της CSL
 • Η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ υπαλλήλου και προϊσταμένου/διευθυντή, σχετικών συναδέλφων, ομάδων και συνεργαζόμενων φορέων σχετικά με την αναθεώρηση των επιδόσεων
 • Καθιέρωση ενός πλαισίου διαχείρισης επιδόσεων το οποίο αποτελείται από συστήματα και διαδικασίες που υποστηρίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των πρακτικών αυτών στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας.

Ερ. Μαζί με τον προϊστάμενο/διευθυντή μου δημιουργήσαμε πλάνο εργασίας και αντιλαμβάνομαι ότι θα αποτελέσει τη βάση της ετήσιας αξιολόγησης των επιδόσεών μου. Έχει φτάσει η στιγμή που πρέπει να γίνει μια ανασκόπηση των επιδόσεών μου, αλλά δεν μου έχει πει κάτι σχετικά με το θέμα αυτό. Τι πρέπει να κάνω; 
Απ. Το σύστημα διαχείρισης επιδόσεων της CSL, όπου περιλαμβάνεται η διεργασία αξιολόγησης, λειτουργεί μέσω ανοιχτών και εποικοδομητικών συζητήσεων μεταξύ προϊσταμένων/ διευθυντών και των άμεσων υφισταμένων τους. Θα πρέπει να υπενθυμίσετε στον προϊστάμενο/ διευθυντή σας ότι έφτασε η ώρα για την αξιολόγησή σας και να προγραμματίσετε πότε θα γίνει κατ’ ιδίαν και σε χώρο όπου δεν θα σας διακόψει κανείς. Εσείς και ο προϊστάμενος/διευθυντής θα πρέπει να συναντηθείτε όντας προετοιμασμένοι να συζητήσατε την έκταση στην οποία πετύχατε τους στόχους σας την προηγούμενη χρονιά, για άλλους τρόπους με τους οποίους προσθέσατε αξία στον ρόλο σας όπου περιλαμβάνονται οι συμφωνημένες επιχειρηματικές προτεραιότητες που δεν ήταν γνωστές την εποχή που δημιουργήθηκε το πλάνο εργασίας, για τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίσατε και για το μελλοντικό σας πλάνο εργασίας και για τις ανάγκες σας όσον αφορά την εξέλιξή σας. Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις ετήσιες αξιολογήσεις επιδόσεων θα σας παράσχει το Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων της CSL που είναι αρμόδιο για την περιοχή σας.

 

Φιλοσοφία απολαβών
Η CSL συνδέει άμεσα τα επίπεδα αποζημίωσης των υπαλλήλων με τον ρόλο τους στην επιχείρηση, ως προς άλλο προσωπικό που έχει αναλάβει ένα παρόμοιο ρόλο και ως προς τις προτιμήσεις και συνθήκες στην τοπική αγορά. Χρησιμοποιούμε μία σταθερή μεθοδολογία αξιολόγησης της εργασίας σε όλο τον όμιλο, καθιστώντας έτσι δυνατή την άμεση σύγκριση του εύρους εργασίας, και παρακολουθούμε την πραγματική εμπορική αξία των υπηρεσιών σε διάφορους ρόλους σε διαφορετικές περιοχές.

Το σύστημα διαχείρισης επιδόσεων που χρησιμοποιούμε είναι βασικό για την εδραίωση στόχων επιδόσεων και συμπεριφορών βάσει αξιών, όπως και τη διαχείριση της αποζημίωσης που αναλογεί στις επιδόσεις.

Για να είναι ανταγωνιστική και να συγκρατήσει υπαλλήλους, η CSL προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές στην τοπική αγορά για τον συγκεκριμένο ρόλο. Τα πακέτα αποδοχών ανώτερων στελεχών περιλαμβάνουν σταθερές αμοιβές και ανταμοιβή βάσει επιδόσεων υπό τη μορφή βραχυπρόθεσμων οικονομικών κινήτρων με μετρητά και μακροπρόθεσμων κινήτρων με στόχο την ευθυγράμμιση των συμφερόντων υπαλλήλων και μετόχων.

Στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, σε συνέπεια με την πρακτική στις τοπικές αγορές ή τους ισχύοντες νόμους, η CSL θα συνεισφέρει στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των υπαλλήλων.

Θα αποζημιώνουμε τους υπαλλήλους για νόμιμες προσωπικές δαπάνες που έχουν σχέση με τη δουλειά τους και έγιναν κατά τη διεξαγωγή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, όπως δαπάνες σε επαγγελματικά ταξίδια ή συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούν τη δουλειά τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, απαιτείται η έγκριση του προϊσταμένου/διευθυντή για κάθε αξίωση αποζημίωσης.

Αναγνώριση υπηρεσιών
Όλες οι επιχειρήσεις της CSL θα αναγνωρίζουν τη συνεχή παροχή καλών υπηρεσιών από τους υπαλλήλους βάσει μιας σειράς σχετικών οροσήμων.

Εκπαίδευση & ανάπτυξη
Η CSL δεσμεύεται να επενδύει στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη για τη συνεχή βελτίωση των δυνατοτήτων των υπαλλήλων ώστε να διεκπεραιώνουν τους ρόλους τους με τρόπο που οδηγεί σε ανώτερη απόδοση και που είναι συμμορφούμενος, ασφαλής και αποτελεσματικός. Καθιστούμε διάφορες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης διαθέσιμες στους υπαλλήλους κάθε βαθμίδας και δημιουργούμε μια μεγάλη ομάδα ταλαντούχων ηγετών που θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν μελλοντικούς ηγετικούς ρόλους στον όμιλο.

Το σύστημα εκπαίδευσης και ανάπτυξης περιλαμβάνει:

 • Aναγνώριση, υλοποίηση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των υπαλλήλων σύμφωνα με εξατομικευμένα σχέδια εργασίας και επιχειρηματικές απαιτήσεις
 • Σαφώς καθορισμένους συνδέσμους με τις διαδικασίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας, διαδοχής και διαχείρισης των επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής στοιχείων απόδοσης και συμπεριφοράς σύμφωνης προς τις αξίες μας
 • Aνάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες δημιουργίας της διαδικασίας παραγωγής, από τα κατώτερα έως τα ανώτερα κλιμάκια της διεύθυνσης
 • Δίκαιη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη σύμφωνα με τις αρχές ίσων ευκαιριών στην εργασία
 • Εντοπισμό ατόμων με εξαιρετικές επιδόσεις, μέσω μιας κοινής και συνεπούς προσέγγισης διεθνώς και
 • Μια διεθνή προσέγγιση για σχεδιασμό διαδοχής ώστε να μεγιστοποιήσουμε την εξέλιξη της καριέρας και την αξιοποίηση του ταλέντου.

Πειθαρχικά μέτρα και παροχή συμβουλών
Η CSL διατηρεί πρότυπα επιδόσεων και συμπεριφοράς στον εργασιακό χώρο μέσω της κατάλληλης χρήσης άτυπης συμβουλευτικής, κατάρτισης των εργαζομένων, επίσημης συμβουλευτικής και πειθαρχικών μέτρων που επιφέρουν ποινές συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης.

Παραπτώματα σοβαρής μορφής μπορεί να οδηγήσουν σε άμεση καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Τα σοβαρά παραπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν και συμπεριφορά που είναι:

 • Παράνομη
 • Επιζήμια για την επιχείρηση
 • Διακινδύνευση της ασφάλειας και της ακεραιότητας της CSL και των υπαλλήλων της ή
 • Παραβίαση του παρόντος Κώδικα και άλλων εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών.
 • Κατά τα άλλα δεν συνάδει με τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας.

Το μέτρο που θα ληφθεί για κάθε παράπτωμα θα εξαρτάται από τη σοβαρότητα της κατάστασης, θα αρμόζει στον εκάστοτε χώρο εργασίας και θα πληροί τις νομικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υπάλληλοι θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν τις πράξεις τους.