Naar hoofdcontent gaan
Naleving )

Naleving

Deze Code Naleven

Het engagement van CSL: CSL verbindt zich ertoe onze werknemers en derde partijen te helpen om de principes en verwachtingen die in deze Code zijn opgenomen, te begrijpen en op te volgen.

Wij zullen:

  • Garanderen dat alle werknemers toegang hebben tot deze Code door ze te laten vertalen in de belangrijkste talen waar we actief zijn, en ze uit te delen aan alle – nieuwe en bestaande – personeelsleden;
  • Verzekeren dat de Code beschikbaar is voor onze derde partijen;
  • Verplichte opleidingsprogramma’s organiseren om onze werknemers de Code te helpen begrijpen, evenals het belang ervan voor hunzelf en hun individuele verplichtingen;
  • De deelname aan de verplichte opleidingsprogramma’s opvolgen, corrigerende actie ondernemen indien noodzakelijk, en de doeltreffendheid van de training in het kader van deze Code evalueren;
  • Garanderen dat onze werknemers, contractanten en derde partijen hun bekommernissen over onwettelijk gedrag, inbreuken op het CSL beleid of misdrijven te goeder trouw, anoniem (indien gewenst en toegelaten) en zonder vrees voor vergelding (tenzij deze melding lichtzinnig of beledigend bedoeld is) kunnen uiten; en
  • Feedback van onze werknemers en andere belangengroepen vragen over potentiële verbeteringen aan de Code en hierop reageren.

Kader van verantwoordelijkheden

CSL Bestuur Keurt de Code goed en bepaalt deadlines voor herzieningen.
Wereldwijd management Sensibiliseert, zorgt voor toegankelijkheid en controleert de naleving.
CR Steering Committee Beoordeelt en stelt verbeteringen voor, vergemakkelijkt de feedback van belanghebbenden.
CSL Compliance/CSL Legal/ CSL HR Houdt toezicht op opleidingseisen en beheert inbreuken/ meldingen van niet-naleving. Ondersteunt managers met vragen en ondersteunt herzieningen van de Code.
Leidinggevende / manager
 
Verzekeren dat werknemers de Code ontvangen en dat ze de training programma’s volgen. Ze volgen de naleving van de Code op, en ondersteunen werknemers met vragen of bezorgheden.
Werknemers Lezen de Code en volgen de training programma’s. Vragen uitleg indien nodig en melden inbreuken op de Code.

Bekommernissen melden

CSL heeft deze Code opgesteld met de bedoeling een positieve en transparante relatie met onze werknemers, contractanten en derde partijen te behouden. We erkennen echter dat werknemers, contractanten en derde partijen soms gevallen van ongepast gedrag onder onze aandacht zullen moeten brengen. Om dit zonder mogelijke represailles mogelijk te maken, zullen we de procedures die het voor onze werknemers, contractanten, en overige derde partijen mogelijk maken situaties te rapporteren waar ze bezorgd om zijn behouden en promoten, evenals het gebruik van ons informantenproces en andere beheerssystemen.

V. Ik heb mijn leidinggevende/manager geassisteerd om een aanbesteding uit te voeren voor CSL voor een groot leveringscontract. Ik ben bezorgd dat de manier waarop de specificaties van de aanbesteding worden geschreven, en het proces dat we volgen, ten voordele is van één bepaalde leverancier, die een oude vriend is van mijn leidinggevende/manager. Hoe kan ik advies inwinnen over de vraag of de aanbestedingsprocedure die we volgen in overeenstemming is met de Code en het inkoopbeleid van CSL? En wat moet ik doen in het geval ik niet-naleving vermoed?
A. CSL moedigt medewerkers aan om vermoedelijke inbreuken van de Code en ethische kwesties te melden, en voorziet mogelijkheden om dit te doen, zonder de privacy en de reputatie van de betrokkenen te schaden. Bespreek jouw vragen over het feit of de aanbestedingsprocedure in overeenstemming is met de Code met iemand van het hoger management of met CSL Legal of CSL Compliance. Als je je niet comfortabel voelt om dit de melden aan iemand van het hoger management of CSL Legal of CSL Compliance, beschikt CSL ook over een ‘klokkenluider’ proces om bezorgdheden te rapporteren. Gelieve CSL intranet te consulteren voor meer informatie.