Naar hoofdcontent gaan
Principes)

Principes

Waarden en Leidende Principes van de Onderneming

 

Onze waarden verenigen het CSL-concern via een gedeeld engagement voor:

Patiëntgerichtheid

Wij doen wat we aan patiënten beloven

Corinne Steiner, CSL

Innovatie

Wij zetten innovatief denken om in oplossingen

Carrières bij CSL Behring

Integriteit

We doen wat we zeggen

Samenwerking

Samen zijn we sterker

Kinga Zambo, CSL

Superieure prestaties

We zijn trots op onze resultaten

Deze Code voor verantwoorde bedrijfspraktijken (Code) beschrijft de gedragsprincipes waarop deze waarden steunen:

 • Het uitvoeren van de activiteiten van CSL met de grootste integriteit door te voldoen aan alle plaatselijke wetten en regels in de landen waar wij actief zijn, en door onze verantwoordelijkheden op te nemen tegenover onze aandeelhouders en de financiële gemeenschap;
 • Regels die de werknemers en directie helpen ethische beslissingen te nemen in situaties van potentiële belangenverstrengeling, politieke betrokkenheid, omkoping en financiële stimuli;
 • Algemeen aanvaarde principes voor de relaties op de werkvloer, inclusief wederzijds respect, het niet discrimineren en de vrijheid van vereniging;
 • De kwaliteit van onze producten en de veiligheid van onze patiënten, plasma donoren, werknemers en derde partijen door het volgen van gezondheids- en veiligheidsnormen, door te voldoen aan de hoogste productie- en andere normen, en door te voorzien in een veilige werkomgeving;
 • Innovatie ondersteunen via investering in onderzoek en ontwikkeling gericht op nieuwe en verbeterde producten en in elk aspect van onze bedrijfsactiviteiten, om de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het openbaar beleid in onze expertisegebieden;
 • Verantwoord omgaan met het milieu zodat onze impact erop zo klein mogelijkis;
 • Richtlijnen bij het opzetten en behouden van waardevolle relaties met alle gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn.

CSL streeft naar een hoge norm voor verantwoord ondernemen en wil een werkgever zijn die zijn verantwoordelijkheid draagt; daarom legt deze Code de minimumnormen vast die van toepassing zijn op onze werknemers wereldwijd. De juridische verplichtingen van CSL zijn afgestemd op de verplichtingen van de lokale wetgevingen.

Wij hebben deze Code en aanvullende procedures ontwikkeld om ons te helpen de volgende punten te garanderen:

 1. Onze klanten en de gemeenschap in het algemeen kunnen er zeker van zijn dat CSL zich ertoe verbindt op elk moment met de grootste integriteit te werk te gaan;
 2. Onze derde partijen (bv. contractanten, leveranciers, distributeurs) weten wat ze moeten verwachten van een zakelijke relatie met CSL, en weten wat wij van hen verwachten; en
 3. Onze werknemers begrijpen zowel hun verplichtingen tegenover CSL als de verplichtingen van CSL tegenover hen.

Iedereen heeft de verantwoordelijkheid te garanderen dat de rol die hij of zij speelt bij het uitvoeren van zijn/haar taken bij CSL een constante weerspiegeling is van deze principes en waarden van de organisatie.

V. Ik zou graag verdere informatie ontvangen over aspecten van de Code. Hoe kan ik die verdere informatie verkrijgen?
A. Verdere leidraden worden aangereikt door de desbetreffende CSL beleidslijnen met ondersteunende hulpmiddelen waarnaar verwezen wordt in de gehele Code en beschikbaar zijn op het intranet van CSL. Lokaal beleid en operationele standaardprocedures kunnen ook van toepassing zijn. Wanneer u nog altijd vragen of zorgen heeft, is het van belang dat u deze kenbaar maakt aan uw leidinggevende/manager. U kunt eveneens contact opnemen met CSL Compliance, CSL Legal of CSL Human Resources (HR) voor verdere informatie betreffende de Code.

Het maken van de juiste beslissingen

Een integraal deel van de Gedragscode voor Verantwoord Ondernemen is het maken van de juiste beslissingen. Wanneer u wordt geconfronteerd met een beslissing, zou u het volgende moeten overwegen:

 • De beleidstest – Is mijn voorgestelde actie in overeenstemming met deze Code en andere beleidslijnen van CSL?
 • De juridische test – Is mijn voorgestelde actie rechtsgeldig? Is het in strijd met de toepasselijke wet of verordening?
 • De normen en waarden-test – Is mijn voorgestelde actie in lijn met de normen en waarden van CSL? Is het ethisch verantwoord en eerlijk?
 • De zelfreflectietest – Wat zijn de consequenties van mijn voorgestelde actie? Hoe zou ik mezelf voelen als ik deze actie onderneem?
 • De mening van anderen-test – Wat zullen anderen denken over mijn voorgestelde actie?
 • De mediatest – Zou ik mij zorgen maken over mijn voorgestelde actie als er hierover een stuk in de media zou verschijnen?

Indien u, na het in het i overweging nemen van bovenstaande punten, enige twijfel mocht hebben over een beslissing waarmee u geconfronteerd wordt, dan zou u de desbetreffende beslissing moeten bespreken met uw leidinggevende/ manager. Daarnaast dient u, als u denkt dat er sprake is van een mogelijke inbreuk op het beleid en/of de procedures van CSL, dit te bespreken met uw leidinggevende/manager. Zie sectie 7.1 en 7.2 voor het kader van verantwoordelijkheden en het melden van bekommernissen.

V. Ik ben een contractant bij CSL. Hoe is de Code op mij van toepassing?
A. De Code van CSL is van toepassing op alle werknemers en derde partijen die diensten verlenen aan of namens CSL. We verwachten van onze derde partijen dat ze de geldende plaatselijke wetten en regelgeving van de landen waarin ze werkzaam zijn, naleven, en dat ze zaken doen op een manier die met deze Code overeenstemt.