Naar hoofdcontent gaan
Zakelijke integriteit )

Zakelijke integriteit

Zakelijke Integriteit

Het engagement van CSL: Bij CSL engageren wij ons om onze ondernemingen in alle aspecten op een ethische en transparante manier te leiden.

Wij bereiken dat omdat we vastbesloten zijn om te voldoen aan alle plaatselijke wetten, regelgevingen en richtlijnen, alsook de normen en gedragcodes van de farmaceutische industrie die van toepassing zijn in de landen waar wij werkzaam zijn.

Wij zullen:

 • Verwachten dat al onze werknemers voldoen aan alle wetten, regelgevingen, richtlijnen, normen, gedragscodes en reglementen die op ons van toepassing zijn, gelijk waar wij werkzaam zijn;
 • Beheerssystemen ontwikkelen die zorgen voor de toepassing van alle wetten, regelgevingen, richtlijnen, normen, gedragscodes en reglementen;
 • Ervoor zorgen dat al onze werknemers hun plichten begrijpen, meer specifiek de manier waarop zij hun dagelijkse verantwoordelijkheden volbrengen; en
 • Onze resultaten opvolgen en een voortdurend verbeteringsproces op gang brengen om onze reputatie als verantwoorde onderneming te versterken.

Beveiliging van informatie en middelen | Naleving van wetten & regels | Interne controles en rapportering | Beveiliging van informatie en middelen | Openheid van bestuur | Handel in effecten | Concurrentie | Belangenvermenging | Omkoping & Corruptie | Marktpraktijken | Amusement en Geschenken | Relaties met externe belanghebbenden | Privacy

 

Beveiliging van informatie en middelen
Risicobeheer maakt integraal deel uit van het globale beleid inzake deugdelijk bestuur van CSL. Wij handhaven een gestructureerde, consequente benadering van het risicobeheer voor de hele onderneming welke helpt de prestaties van onze ondernemingen te verbeteren. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om risicobeheer te integreren in onze bedrijfscultuur en in al onze processen, op elk niveau.

CSL heeft de Australisch/Nieuw-Zeelandse ISO31000; 2009-norm (risico management principes en normen) aangenomen als basis voor ons gecoördineerd wereldwijd risicobeheerproces. CSL’s implementatie van risicomanagement wordt beschreven in het CSL Group risicokader.

Dat kader speelt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat we over de juiste controles beschikken om de risico’s te beheersen die mogelijk een impact kunnen hebben op onze capaciteit om onze bedrijfs- en financiële doelstellingen te behalen.

Naleving van wetten & regels
Bij CSL is elke werknemer individueel verantwoordelijk voor het voldoen aan de plaatselijke wetten in de landen waar wij werkzaam zijn.

In sommige aspecten van onze bedrijfsactiviteiten, zoals de marketing van onze producten, onze relaties met andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector en onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, hebben wij ons er verder toe verbonden zowel plaatselijke als internationaal aanvaarde gedragscodes voor de farmaceutische sector na te leven.

We verwachten dat de derde partijen met wie we samenwerken, voldoen aan de plaatselijke wetten en regelgeving in de landen waar zij werkzaam zijn, alsook zich houden aan alle principes die in deze Code worden uiteengezet.

V. Ik ben verantwoordelijk voor Sales en Marketing van bepaalde producten van CSL in een aantal verschillende landen. Hoe zorg ik ervoor dat ik en mijn teams voldoen aan de geldende wetten en regelgeving?
A. Waar we actief zijn moet CSL voldoen aan de geldende nationale en lokale wetten en regelgeving. Deze kunnen van locatie tot locatie variëren omdat verschillende landen verschillende wettelijke eisen stellen. U kunt contact opnemen met CSL Legal voor advies betreffende lokale wettelijke eisen voor elk land.

Mochten de geldende lokale wettelijke eisen in enig aspect minder streng zijn dan de Code, dan moet u de beginselen van de Code volgen. U moet er ook voor zorgen dat u voldoet aan elke toepasselijke standaard en gedragscode binnen de farmaceutische industrie.

 

Interne controles en rapportering
Nauwkeurige en volledige bedrijfsgegevens zijn essentieel voor het effectieve beheer van onze onderneming en om het vertrouwen van de beleggers te handhaven.

Bij CSL verbinden wij er ons toe en verzekeren wij dat onze bedrijfsgegevens op een integere en kwaliteitsvolle manier worden bijgehouden, en dat ze zodanig worden opgesteld en beheerd dat ze een eerlijk, waarheidsgetrouw en nauwkeurig beeld van onze onderneming geven.

Wij hebben interne controlesystemen om te garanderen dat onze jaarrekeningen voldoen aan de geldende wetten van de landen waarin wij werkzaam zijn.

V. Ik ben gevraagd om alle verslagen en concept documenten die ik heb te bekijken. Hoe zou ik moeten bepalen welke documenten ik bewaar en welke ik kan verwijderen?
A. Het CSL Global documenten bewaarschema geeft aan hoe lang de diverse soorten informatie dienen te worden bewaard. In het algemeen zou u verslagen, welke niet langer bewaard dienen te blijven volgens dit schema, moeten verwijderen. Twee typen verslagen die moeten worden bewaard zijn diegenen welke onderwerp zijn van een wettelijke “hold order” of diegenen welke als “historische verslagen” beschouwd worden. Verdere informatie is verkrijgbaar bij uw Records Manager op uw werklocatie, in het CSL Global document management beleid en in elk specifiek lokaal management beleid of standaard werkwijze.

 

Beveiliging van informatie en middelen
Faciliteiten, apparatuur en andere middelen van CSL dienen goed te worden beheerd en gepast te worden beveiligd tegen diefstal, misbruik en ongeoorloofde openbaarmaking. Als gevolg hiervan is iedere werknemer van CSL verantwoordelijk voor de bescherming van onze informatie en middelen.

Het beheer van onze informatietechnologie zorgt ervoor dat onze informatiemiddelen worden beschermd en beveiligd tegen een breed scala aan bedreigingen om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren en bedrijfsrisico’s te beperken. Het informatietechnologie beveiligingsbeheer van CSL is gebaseerd op ISO 207001 en 207002.

Elektronische apparatuur wordt hoofdzakelijk voorzien aan werknemers om de zakelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden van de werknemer van CSL te ondersteunen. Alleen software die is onderschreven en gesteund door CSL mag op een, door CSL verstrekt, elektronisch apparaat, dat rechtstreeks toegang tot onze bedrijfskritische systemen heeft, worden geïnstalleerd. Alle gegevens en communicatie die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van CSL en worden gemaakt en / of bewaard op een elektronisch apparaat, verstrekt door CSL, zijn eigendom van CSL.

Het is de verantwoordelijkheid van elke werknemer om ervoor te zorgen dat onze informatie veilig is. CSL erkent dat het gebruik van internet wijdverspreid is en tal van voordelen heeft voor zowel CSL als de werknemer of personen die diensten verlenen aan of namens CSL. Alle online communicatie, waaronder het gebruik van sociale media moeten zich houden aan dezelfde principes en richtlijnen, die van toepassing zijn op alle andere activiteiten van de werknemer zoals genoemd in het beleid van CSL.

Een online activiteit mag geen informatie openbaar maken, welke kan worden beschouwd als bedrijfsgeheim of alleszins vertrouwelijk of geheim voor CSL is. Persoonlijk gebruik van het internet is toegestaan binnen de CSL werkomgeving op voorwaarde dat deze niet interfereert met de uitvoering van de functie van de medewerker, het is gedaan in de persoonlijke tijd (pauzes, etc.) van de werknemer en er wordt geen informatie geraadpleegd of verstuurd die in strijd is met een toepasselijke wet of die schadelijk is voor de reputatie van een persoon of van CSL, of die als aanstootgevend of ongepast kan worden beschouwd volgens normale gemeenschappelijke normen.

We hebben filters geplaatst op alle elektronische apparatuur om de toegang tot websites met een ongeschikte inhoud te blokkeren, maar omdat het onmogelijk is om alle ongepaste websites te identificeren en te blokkeren, moet iedere medewerker zich bewust zijn van de sites die hij opent.

We beschikken over de mogelijkheid om gebruik van internet, applicaties en het interne netwerk te controleren. We behouden ons het recht voor om hiervan gebruik te maken om CSL te beschermen tegen criminele of ongepaste activiteiten en om ervoor te zorgen dat de werknemers hun plichten vervullen volgens de beleidslijnen van CSL. We zorgen er in elk geval voor dat de privacy van gegevens wordt onderhouden in overeenstemming met de lokale wetten en regelgeving.

Alle apparatuur of andere middelen (inclusief laboratoriumnotities en schriften) die eigendom zijn van of geleased worden door CSL, blijven eigendom van CSL en dienen, bij beëindiging van de tewerkstelling of op verzoek van het management van CSL, te worden geretourneerd aan CSL.

V. Ik zag net een collega die in het werkstation hiernaast werkt, kijken naar pornografisch materiaal op zijn computer tijdens de lunch. Ik vind de beelden niet aanstootgevend, hij is een harde werker en doet zijn werk goed. Wat moet ik doen?
A. Pornografisch materiaal is niet toegestaan op systemen van CSL in welke vorm ook en is misbruik van eigendommen van CSL. Het feit dat je collega een harde werker is en de activiteit plaatsvindt tijdens lunchtijd zijn niet relevant. U moet dit aan uw leidinggevende/ manager melden zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

 

Openheid van bestuur
Als beursgenoteerde onderneming op de Australische effectenbeurs (“ASX”) heeft CSL verplichtingen krachtens de Australische wetgeving en de ASX noteringsregels.

Op een aantal uitzonderingen na moeten we voortdurend informatie onthullen aan de ASX over CSL waarvan we redelijkerwijze kunnen verwachten dat deze een wezenlijk effect zal hebben op de prijs of waarde van de CSL aandelen.

We beschikken over een beleid dat duidelijk de acties omschrijft welke directie en werknemers moeten nemen wanneer zij informatie verkrijgen die mogelijk moet worden openbaar gemaakt.

V. Wat betreft de controles van CSL op applicaties en het netwerk – betekent dit dat CSL alles bekijkt wat ik doe?
A. Nee. CSL kan alle e-mails en elektronisch verkeer oproepen en bekijken. We maken hiervan gebruik om, binnen het kader van de geldende wetten, crimineel gedrag en gedrag dat indruist tegen het beleid van CSL op te sporen, zoals het bekijken of versturen van pornografisch materiaal of ander aanstootgevend of ongepast materiaal.

 

Handel in effecten
Bij CSL moedigen we al onze bestuurders en werknemers aan om lange termijn aandeelhouders van CSL te zijn We moeten echter letten op de timing van de aan- of verkoop van dergelijke aandelen.

Wetten op handel met voorkennis verbieden directieleden of werknemers om CSL aandelen te kopen of te verkopen als zij over prijsgevoelige informatie beschikken die op de markt niet algemeen beschikbaar is.

Koersgevoelige informatie kan onder meer zijn:

 • De financiële prestaties van CSL tegenover budgetten of prognoses
 • Het aangaan of verbreken van een belangrijk contract
 • Daadwerkelijke of voorgenomen fusies, overnames of joint ventures; of
 • Voortgang van belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten tegenover mijlpalen.

Wij hebben een beleid dat directieleden en werknemers helpt hun verplichtingen in verband met betrekking tot handel met voorkennis, met bijzondere nadruk op handel in CSL effecten, ten volle te begrijpen.

Handel met voorkennis is een misdrijf volgens de Australische wetgeving.

V. Mijn ouders beheren een aandelenportefeuille als deel van hun pensioensparen. Ze hebben mijn advies gevraagd over de vraag of ze wat CSL aandelen moet kopen. Ik ben mij ervan bewust dat CSL een aantal nieuwe producten in de pijplijn heeft en dat het onderzoek goed is verlopen in het afgelopen jaar. Ben ik in staat om dit te bespreken met mijn ouders en hen aan te moedigen te investeren in CSL?
A. Het is CSL werknemers verboden te handelen in CSL aandelen als ze in bezit zijn van koersgevoelige informatie die niet algemeen beschikbaar is voor de markt. Dit verbod strekt zich uit tot het stimuleren van anderen om te handelen in CSL aandelen op basis van deze gegevens. Stel uzelf de volgende vraag: Heeft u informatie ter beschikking over CSL’s onderzoeksprogramma’s of andere zakelijke activiteiten of plannen die niet publiekelijk vrijgegeven zijn geweest via de media of effectenbeurs releases en die, indien bekend, waarschijnlijk op de beslissing van een investeerder om aandelen CSL’s kopen of verkopen van invloed zou kunnen zijn? Zo ja, moet u uw ouders niet adviseren over het al dan niet handelen in CSL aandelen. Zo nee, kunt u uw ouders adviseren en zijn zij vrij om te handelen. Bij het ontbreken van uw advies, zijn uw ouders vrij om te handelen.

 

Concurrentie
Het is van fundamenteel belang voor onze integriteit en goede reputatie dat we ons houden aan de wetgeving op de handelspraktijken en de concurrentie.

CSL steunt het principe van vrije concurrentie en verbiedt praktijken die op welke manier dan ook:

 • Consumenten misleiden of de toegang tot therapieën beperken;
 • Resulteren in een prijszetting die strijdig is met de geldende wetten op de handelspraktijken of de concurrentie;
 • Informatie over de concurrentie verzamelen op een manier die niet ethisch is en indruist tegen alle wetten en regelgeving; of
 • Andere vormen van oneerlijke praktijken inhouden.

Wij hebben opleidingsprogramma’s in verband met de regelgeving zodat de betrokken werknemers hun eigen verplichtingen en die van CSL begrijpen betreffende de geldende handelspraktijken- en concurrentiewetten. Wij hebben ook systemen ingevoerd voor het identificeren, communiceren, rapporteren, onderzoeken en oplossen van gevallen waarbij dergelijke wetten niet worden nageleefd en wijzen onze werknemers regelmatig op de mogelijkheden om bekommernissen te melden.

Schending van de handelspraktijken en het mededingingsrecht kan leiden tot ernstige gevolgen voor CSL en haar werknemers, met inbegrip van aanzienlijke boetes en opsluiting, en wordt door CSL gezien als een zware overtreding, welke kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot aan en inclusief ontslag.

V. Tijdens het bijwonen van internationale congressen, kom ik soms voormalige collega’s tegen, die bij concurrerende bedrijven werken. Tijdens een koffiepauze in een recente vergadering, begon een oud-collega te praten over moeilijkheden die zijn bedrijf had bij de voorbereiding van een offerte voor de levering van geneesmiddelen aan een overheidsinstelling. Zij vroeg mij om advies wetende dat CSL succesvol is geweest op dit gebied in het verleden. Mag ik algemeen advies geven aan mijn collega?
A. U moet zich nooit inlaten met concurrerende bedrijven in de discussies over aanbestedingen waarin CSL betrokken is geweest, is of kan worden. Gerelateerde kwesties die zouden kunnen ontstaan, zoals prijsbeleid, productiecapaciteit en strategie, en de winstmarges, liggen zeer gevoelig en moeten altijd worden vermeden. Als een gesprek deze richting uit gaat, moet u uzelf distantiëren, zelfs als u niet deelneemt aan de discussie. Het is belangrijk dat CSL medewerkers niet alleen voldoen aan de handelspraktijken en het mededingingsrecht maar tevens elke andere waarneming vermijden.

 

Belangenvermenging
Bij het uitvoeren van de plichten waarvoor zij verantwoordelijk zijn bij CSL, verwachten we van alle directieleden en werknemers dat ze de belangen van CSL boven hun privébelangen stellen. Er kan sprake zijn van belangenvermenging wanneer een privébelang van een werknemer de verplichting van de werknemer om de belangen van CSL te dienen in het gedrang brengt.

Het is belangrijk om te weten dat een dergelijke situatie niet dient te hebben plaatsgevonden om te kunnen worden beschouwd als een belangenconflict. De perceptie van een belangenvermenging in een bepaalde situatie kan volstaan om de professionele reputatie van een werknemer en zijn beslissingsvermogen in het gedrang te brengen of in vraag te stellen.

Dat omvat gevallen waar:

 • Een privébelang (financieel of ander) mogelijk een invloed kan uitoefenen op het oordeel van een werknemer bij de behandeling van CSL-aangelegenheden;
 • De trouw van een werknemer aan rechtstreekse familie of enige derde partij, groep of organisatie wordt beschouwd als in strijd met de belangen en aangelegenheden van CSL;
 • Een werknemer betrokken is bij een transactie waarvoor bekend is dat CSL hierin belangen heeft of zou kunnen hebben;
 • Een werknemer vergoedingen, provisies of andere compensaties ontvangt van een leverancier, een concurrent of een klant van CSL; of
  Een werknemer zijn tijd, apparatuur, middelen of inspanningen gebruikt voor iets anders dan activiteiten, programma’s of doelen die door CSL werden goedgekeurd.

In deze gevallen, of als er twijfel bestaat of er sprake is van belangenvermenging, dienen werknemers de schijnbare of feitelijke details over het mogelijke conflict te melden aan hun leidinggevende/manager of aan CSL Legal. In alle gevallen dient de beslissing om het conflict te beheren, ondersteund te worden door het senior management van CSL en gepast te worden gedocumenteerd.

Om elke potentiële of vastgestelde belangenverstrengeling te vermijden, moet een werknemer de toestemming van zijn leidinggevende/manager krijgen om met een externe beroepsactiviteit te beginnen of deze voort te zetten

V. Als CSL site manager ben ik op zoek naar een trainer om training te geven over de gezondheidsen veiligheidsprocedures aan medewerkers en bezoekers van de site. Mijn man is een professionele gezondheids- en veiligheidtrainer, die algemeen erkend wordt voor zijn ervaring en bekwaamheid op dit gebied en zijn prijzen zijn redelijk. Is het ethisch verantwoord voor mij om hem deze training aan te bieden?
A. Als u aan uw man een dienstverleningscontract verstrekt, als aangestelde beslisser, kunt u uzelf in een positie brengen waarin u zou moeten kiezen tussen steun aan uw man en zakelijke belangen van CSL. Dit is een duidelijk belangenconflict. Zelfs als dit niet het geval mocht zijn, kan deze situatie door anderen worden gezien als een conflict. Mocht u het toch na willen streven, moet u uw leidinggevende / manager van de belangenverstrengeling in kennis stellen en niet verdergaan met het aanbieden van het contract aan uw man, tenzij en totdat u gedocumenteerde toestemming hebt om het aanbestedingsproces te beheren.

 

Omkoping & Corruptie
Geen enkele onderneming of werknemer van CSL zal rechtstreeks of onrechtstreeks omkoopsommen aanbieden, betalen, vragen of aanvaarden noch persoonlijke financiële beloningen of vergoedingen geven of ontvangen in ruil voor het maken van zakelijke beslissingen. Dit geldt ongeacht de grootte van de beloning of stimulering. Zelfs daar waar faciliterende betalingen niet wettelijk verboden zijn, mogen deze volgens het beleid van CSL niet gedaan worden.

Onze werknemers en directieleden mogen geen geschenken of gastvrijheid geven of aanvaarden, mocht dit hun objectiviteit in zakelijke beslissingen beïnvloeden, of als dusdanig worden geïnterpreteerd.

We hebben beleid en compliance opleidingen om ervoor te zorgen dat betrokken werknemers inzicht krijgen in hun eigen verplichtingen en de verplichtingen van CSL met betrekking tot het vermijden van omkoping en corruptie. We hebben systemen ingevoerd voor het identificeren, communiceren, rapporteren, onderzoeken en oplossen van eventuele nietnaleving van het beleid van CSL en de geldende wetten en wijzen onze werknemers regelmatig op de mogelijkheden om bekommernissen te melden.

Schending van omkoping en corruptie wetten kan leiden tot ernstige gevolgen voor CSL en werknemers, met inbegrip van aanzienlijke boetes en gevangenisstraf, en wordt door CSL gezien als een zware overtreding, welke kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot aan en inclusief ontslag.

V. Ik ben lid van een team opgericht door CSL om mogelijke alternatieve waterzuiveringstechnologieën te beoordelen voor productiefaciliteiten van CSL. Als onderdeel van de beoordeling ben ik verplicht om locaties in Europa te bezoeken waar één van de technologieën in werking is. De leverancier van een bepaalde technologie heeft aangeboden alle reiskosten voor eerste klas te betalen voor het team en hun respectieve partners. Mag ik dit aanbod accepteren?
A. Het accepteren van dit aanbod is in strijd met het beleid van CSL inzake het accepteren van geschenken, als het zou kunnen worden gezien als een poging om uw onpartijdige evaluatie van de technologie en het daarop volgende besluit tot aanschaf door CSL te beïnvloeden. Door het aanbieden van eersteklas reizen voor uzelf inclusief uw partner is het geschenk buiten proporties in waarde en overtreft de normale zakelijke handelswijze. Indien u verdere verheldering nodig heeft moet u hierover contact opnemen met uw leidinggevende / manager, CSL Compliance of CSL Legal.

 

Marktpraktijken

Marketing naar beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg
De manier waarop farmaceutische ondernemingen omgaan met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg is een belangrijk aspect binnen de industrie. Farmaceutische Industrieverenigingen over de hele wereld hebben verschillende gedragscodes opgesteld om deze interacties te reglementeren.

Onze praktijken steunen op deze reglementeringen en hun fundamentele ethische principes. Wij verbinden ons ertoe te voldoen aan alle geldende plaatselijke wetgeving en regels in elk land waar wij werkzaam zijn.

De marketingactiviteiten in de farmaceutische industrie is zeer divers, en kan het volgende omvatten:

 • Sponsoring conferenties en medische seminars;
 • Sponsoring professionals in de gezondheidszorg om te spreken tijdens conferenties en medische seminars; en
 • Sponsoren van reizen om congressen of medische vergaderingen voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg bij te wonen

Wij overwegen elke interactie zorgvuldig, waarbij we in de eerste plaats willen garanderen dat onze producten en diensten waarheidsgetrouw, eerlijk en correct worden voorgesteld en volledig in overeenstemming met de toepasselijke wetten en gedragscodes.

We hebben beleid en compliance opleidingen om ervoor te zorgen dat betrokken werknemers inzicht krijgen in hun eigen verplichtingen en de verplichtingen van CSL in relatie tot marketing naar beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Het niet-naleven van de beleidslijnen van CSL in dit opzicht wordt beschouwd als een zware overtreding, welke kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot aan en inclusief ontslag.

V. Het bijwonen van medische verenigingsbijeenkomsten biedt een goede gelegenheid om in contact te treden met professionals in de gezondheidszorg om informatie uit te wisselen of anderszins ten goede te komen aan de zakelijke belangen van CSL. Is het toegestaan om een maaltijd te verzorgen voor een zorgverlener tijdens deze besprekingen?
A. In het algemeen is het toegestaan om een maaltijd voor een zorgverlener te verzorgen als onderdeel van een legitieme zakelijke relatie vooropgesteld dat de maaltijd niet buitensporig is gezien de omstandigheden, noch als een ongepaste poging tot beïnvloeding van een zakelijke beslissing of voorschrijfgedrag kan worden beschouwd. U moet ook bij de andere partij bevestigd krijgen dat door het betalen voor een maaltijd, u niet het beleid van hun organisatie overtreedt. Bovendien zijn er verschillende wetten en regelgevingen met betrekking tot de verstrekking van maaltijden of geschenken aan professionals in de gezondheidszorg in verschillende landen, en deze moeten worden nageleefd (bijvoorbeeld openbaar maken wat de waarde was van de maaltijd). Ook kunnen sommige professionals in de gezondheidszorg worden beschouwd als overheidsfunctionarissen en aanvullende regels kunnen als resultaat van toepassing zijn. Wanneer u verdere begeleiding nodig mocht hebben, neemt u dan contact op met CSL Compliance of CSL Legal.

 

Etikettering en promotie van producten
De reputatie en het succes van CSL als een betrouwbare leverancier van geneesmiddelen steunt op de garantie dat onze producten correct worden aangeboden.

De etikettering van en reclame voor farmaceutische producten is streng gereglementeerd. Reclame- en promotiemateriaal moeten altijd waarheidsgetrouw zijn, moeten voldoen aan de voorwaarden van een vergunning (d.w.z. geen “off-label” promotie), moeten nauwkeurig de risico’s en voordelen van een product beschrijven op een evenwichtige manier en mogen niet misleidend zijn.

Reclame en consumentgerichte reclame voor geneesmiddelen op voorschrift zijn strikt gereglementeerd, en in vele gevallen is consumentgerichte reclame verboden onder de geldende wetten in de landen waar wij werkzaam zijn.

Productinformatie
Bijsluiters waarin informatie wordt gegeven over producten die door CSL worden geproduceerd of verdeeld, zijn in de landen waarin we werkzaam zijn, strikt gereglementeerd door lokaal geldende wetgeving.

Dergelijke bijsluiters hebben ten doel ervoor te zorgen dat beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg of patiënten worden beschermd tegen ongewild misbruik van producten, en dat zij daarentegen volledig worden geïnformeerd over de geschikte indicaties, voordelen en mogelijke risico’s van het gebruik van onze producten.

We trachten te garanderen dat alle belangrijke informatie wordt opgenomen in deze productbijsluiters en houden dit up-to-date. Het weglaten van belangrijke informatie in productbijsluiters of marketingmateriaal kan worden opgevat als misleidend en bedrieglijk.

We hanteren een strikt beleid en strikte processen voor de goedkeuring van productinformatie (via onze afdelingen voor medische aangelegenheden en regelgevingsafdelingen).

Wij hebben uitgebreide interne opleidingsprogramma’s ingevoerd om ervoor te zorgen dat alle betrokken werknemers dat beleid en deze processen begrijpen en toepassen.

Naleving van handelspraktijken
CSL zet zich in voor de naleving van alle toepasselijke internationale handelsverordeningen, inclusief douanecontroles, controles en sancties op export en import. Inbreuken op deze verordeningen kunnen leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke boetes en het verlies van exportprivileges. CSL controleert regelmatig zijn leveranciers volgens lijsten van overheidswege met gesanctioneerde partijen.

De wetgeving inzake import, export en sancties is complex en wijzigt vaak, en is in bepaalde regio’s zelfs conflicterend. Werknemers dienen advies te vragen bij de CSL Global Trade Compliance afdeling of CSL Legal met vragen of bekommernissen over naleving van de handelspraktijken.

V. Ik doe een speciale verzending van producten van CSL uit Europa en Noord-Amerika naar een land waarheen we nog nooit producten hebben verzonden. Ik herinner me dat ik iets heb opgevangen over sancties tegen dat land. Hoe weet ik of die sancties van toepassing zijn op mijn verzending?
A. Voordat ze een samenwerking beginnen met nieuwe zakelijke partners of locaties, dienen werknemers uit te zoeken of deze niet op een lijst staan met nationaal of internationaal gesanctioneerde partijen. Als dit wel het geval is, dient de werknemer contact op te nemen met CSL Legal. Voordat er wordt geëxporteerd, dienen werknemers zich zeker te stellen van het feit dat:

 • het voorwerp niet gecontroleerd is en geen licentie behoeft voor uitvoer/ wederuitvoer van de betreffende overheden; en
 • dat alle vereisten op het vlak van export en import zijn nageleefd..

Sommige bestemmingen vallen onder uitgebreide internationale handelsverordeningen, embargo’s of sancties en dienen extra te worden gecontroleerd voordat er actie wordt ondernomen. In dit geval dienen werknemers advies in te winnen bij de CSL Global Trade Compliance afdeling of CSL Legal.

 

Intellectuele eigendom
De instelling en bescherming van intellectuele eigendom onderbouwt onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

CSL zal alle toepasselijke wetten over intellectuele eigendom naleven. We gaan patenten, handelsmerken, geregistreerde modellen, auteursrechten en vertrouwelijke informatie vastleggen en beschermen. Dit omvat ook het geven van de nodige informatie, instrumenten en processen aan onze werknemers om onze middelen te beschermen.

CSL gaat strategische partnerschappen aan met academische en andere organisaties wereldwijd om onze interne expertise aan te vullen en de wetenschap en het vooruitzicht op succesvolle productontwikkeling te bevorderen. Uit deze partnerschappen vloeit vaak gedeelde kennis, intellectuele eigendom of producten voort. We zullen samenwerkingsovereenkomsten sluiten om de aspecten van partnerschappen aan te pakken, inclusief het respect voor en de bescherming van intellectuele eigendom.

V. Ik zou een derde partij willen inhuren om het onderzoek van mijn team over een nieuw therapeutisch doel te helpen vorderen. Ik dien snel te reageren omdat mijn contactpersoon in het buitenland zit. Kan ik hem bellen om het werk van CSL te bespreken en te horen hoe zij kunnen helpen?
A. Alle informatie die nog niet is openbaar gemaakt, dient met zorg te worden gehanteerd. Voordat u vertrouwelijke zaken bespreekt met een derde partij, dient u advies in te winnen bij CSL Legal over het beschermen van de middelen en informatie van CSL. Over het algemeen is als uitgangspunt een geheimhoudingsovereenkomst nodig voordat beide partijen gesprekken met elkaar kunnen voeren of kunnen samenwerken.

 

Belastingen
CSL zet zich in om de toepasselijke wetten en regelgeving inzake belastingen na te leven in alle landen waarin we werkzaam zijn. CSL begrijpt dat er risico’s bestaan op het gebied van fiscaliteit door de complexiteit van de wetgeving, de constante evolutie en inherente onzekerheid van hoe deze wordt toegepast op bepaalde feiten en omstandigheden.

Bijgevolg zal CSL: 

 • Alle toepasselijke wetten inzake belastingen naleven in alle landen waarin we werkzaam zijn;
 • Geen agressieve standpunten innemen wat belastingen betreft;
 • Een wereldwijd fiscaal beleid opstellen; en
 • Ervoor zorgen dat betalingen van belastingen, het fiscaal beleid en belastinggerelateerd risicomanagement worden gecontroleerd en herzien door het Audit and Risk Management Committee van het bestuur.

Amusement en Geschenken
CSL aanvaardt dat werknemers op bepaalde ogenblikken, in het kader van zakelijke relaties: 

 • geschenken of amusement aanbieden aan klanten, potentiële klanten of anderen met wie CSL zaken doet; en
 • geschenken of amusement worden aangeboden door leveranciers, potentiële leveranciers of anderen met wie CSL zaken doet.

Het verstrekken of ontvangen van geschenken of het gebruik van amusement moet selectief zijn, passend en sporadisch gebeuren en de toepasselijke beleidslijnen van CSL naleven. Geschenken in de vorm van contanten of een equivalent ervan (bv. vouchers met geldwaarde) mogen niet worden verstrekt of ontvangen. Amusement van collega’s op kosten van CSLwordt afgeraden, behalve in specifieke omstandigheden, en dan moeten deze door het senior management van CSL worden goedgekeurd.

Wanneer een geschenk of amusement als passend wordt beschouwd, moet het gekozen geschenk of amusement de professionele en gemeenschappelijk normen inzake ethiek, gematigdheid en goede gewoonten weerspiegelen, voldoen aan de geldende wetgeving en sectorale codes en in overeenstemming zijn met onze waarden en toepasselijke beleidslijnen van CSL. Geschenken en amusement mogen niet verzocht, gevraagd of geëist worden. Het verstrekken van geschenken of amusement dient transparant te gebeuren en correct te worden genoteerd in de boekhouding van CSL.

Het verstrekken en accepteren van amusement of geschenken bij inkoop en / of andere contractonderhandelingen in verband met de CSL business is niet toegestaan (zie ook Sectie 2.9 Omkoping en corruptie).

In bepaalde landen bestaat regelgeving welke het aanbieden van amusement of geschenken aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector en overheidsfunctionarissen verbiedt of beperkt. Amusement (zoals sportevenementen, theatervoorstellingen of concerten) voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector en overheidsfunctionarissen is verboden volgens de toepasselijke beleidslijnen van CSL en mag dus niet worden aangeboden. Het verstrekken van geschenken of amusement onder de vorm van maaltijden (gastvrijheid) valt volgens dit beleid onder strenge voorwaarden.

Wij geven alle betrokken werknemers de nodige informatie om te garanderen dat dergelijke vereisten worden nageleefd.

We hebben beleid en compliance opleidingen om ervoor te zorgen dat betrokken werknemers inzicht krijgen in hun eigen verplichtingen en de verplichtingen van CSL in relatie tot het ontvangen en verstrekken van geschenken en amusement. We hebben systemen ingevoerd voor het identificeren, communiceren, rapporteren, onderzoeken en oplossen van eventuele niet-naleving van het beleid van CSL en de geldende wetten en wijzen onze werknemers regelmatig op de mogelijkheden om bekommernissen te melden.

V. Ik heb onlangs een project afgerond waarbij medewerkers van een partner onderzoeksorganisatie betrokken waren, en om dit te vieren, wil ik graag de onderzoekers en enkele medewerkers van CSL die betrokken zijn geweest bij het project, uitnodigen voor een groot plaatselijk voetbalevenement. Wordt dit toegestaan?
A. U moet dit voorstel doorverwijzen naar het senior management voor een besluit. Om goedkeuring te verkrijgen zou u moeten aantonen dat het evenement passend is en gematigd gezien het belang en de omvang van het project en de aard van de zakelijke relatie en daarnaast in overeenstemming zijn met het beleid van CSL en de toepasselijke wetten.

 

Relaties met externe belanghebbenden

Politieke bijdragen
CSL aanvaardt dat ondernemingen mogelijk betrokken moeten zijn in de politieke omgeving van het land waarin zij werkzaam zijn om te garanderen dat legitieme zakelijke en stakeholdersbelangen in aanmerking worden genomen bij de uitwerking van het openbare beleid.

De geldende regel is dat bijdragen die worden gedaan om het werk van een politieke partij en politieke kandidaten of vertegenwoordigers te steunen, redelijkerwijze evenwichtig zijn verdeeld over de partijen en kandidaten of vertegenwoordigers en worden gedaan in overeenstemming met de plaatselijke wetten en regels die hierop van toepassing zijn.

Wij geloven dat de transparantie van politieke bijdragen belangrijk is voor farmaceutische bedrijven gezien de cruciale rol die de overheid speelt in de regelgeving, terugbetaling en inkoop van geneesmiddelen. CSL zal de totale waarde van bijdragen jaarlijks openbaar maken in ons rapport over Corporate Responsibility op onze website.

Deelname aan het openbare beleid
We geloven dat CSL een belangrijke rol dient te spelen in gebieden waar er een openbaar beleid wordt ontwikkeld voor zaken die een rechtstreekse impact hebben op onze activiteiten, en waarin wij een specifieke expertise bezitten.

Wij werken bedachtzaam mee met de betrokken industriële associaties bij de ontwikkeling van een industrieel en economisch beleid.

Als wij geloven dat CSL een unieke en belangrijke bijdrage kan leveren bij een aangelegenheid welke wordt behandeld door regeringen, kunnen we overwegen een onafhankelijk dossier voor te leggen om input te verzorgen voor een geïnformeerde discussie.

Relaties met de overheid
CSL is werkzaam in domeinen die zwaar gereglementeerd zijn. Onze werknemers zullen waarschijnlijk in contact komen met overheidsfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van licenties voor onze medische producten, onderhandelen over en beheren van contracten met ons, en voor het ontwikkelen en uitvoeren van regelgeving die op ons van toepassing is.

Als onze werknemers hiertoe de gelegenheid hebben, moeten zij eerlijke informatie verschaffen en vervalsing of onvolledigheid vermijden. We moeten alle gegevens over elke onderhandeling, elk onderzoek of elk geschil met de overheid bewaren, in overeenstemming met het CSL Global record managementbeleid en al onze interacties met de overheid moeten overeenkomstig sectie 2.9 (Omkoping & corruptie) en sectie 2.11 (Amusement en geschenken) van deze Code verlopen.

Externe communicatie
CSL heeft passende woordvoerders aangesteld om commentaar te leveren op onze zakelijke kwesties aan media, analisten en de overheid. Alleen die geautoriseerde woordvoerders zijn bevoegd dergelijke opmerkingen te maken.

V. Ik werk in een plasma verzamelcentrum van CSL en kreeg onlangs een telefonisch onderzoek van een journalist van een krant over de veiligheid van een van de plasma-afgeleide therapieën van CSL. Moet ik reageren op basis van wat ik weet over dit onderwerp of antwoorden met "geen commentaar"?
A. Publiekelijk vrijgegeven informatie via de media kan belangrijke en soms onvoorziene financiële of juridische gevolgen hebben en invloed hebben op de bedrijfsreputatie van CSL. Het is van vitaal belang dat alle publieke commentaar uitgedragen door CSL, ook via reacties op mediavragen, juist, tijdig en consequent is. Derhalve mogen alleen geautoriseerde woordvoerders in het openbaar commentaar geven namens CSL. U moet de telefonisch aanvrager beleefd antwoorden dat u de desbetreffende woordvoerder zo snel mogelijk zal laten antwoorden. U moet de aard van het vast te stellen onderzoek en de contactgegevens van de beller noteren. U moet vervolgens de vraag onmiddellijk doorverwijzen naar de CSL-vertegenwoordiger voor communicaties voor uw regio.

 

Privacy

Privacy van derden
CSL respecteert de privacy van alle personen met wie we samenwerken en verbindt zich ertoe deze privacy te beschermen. Dit betreft patiënten, plasmadonoren, beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, medewerkers, en alle andere derde partijen. In dat opzicht is het belangrijk dat wij tijdig en efficiënt voldoen aan alle geldende plaatselijke wetgeving, zowel omdat dit een wettelijke verplichting inhoudt, als dat het goede bedrijfspraktijk is.

Wanneer wij persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, opslaan en doorgeven, nemen we gepaste voorzorgsmaatregelen in overeenstemming met alle geldende plaatselijke wetgeving, om te garanderen dat de privacy wordt gerespecteerd en beschermd.

We hebben een beleid en complianceopleidingen om ervoor te zorgen dat relevante medewerkers inzicht krijgen in hun eigen en CSL’s verplichtingen met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

Privacy van werknemers
CSL garandeert dat het beheer van werknemersinformatie het individuele recht op privacy evenwichtig combineert met onze legitieme zakelijke behoeften. We zullen bijgevolg enkel persoonlijke informatie van de werknemers verzamelen als dat nodig is voor onze zakelijke behoeften, zonder inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en volgens de geldende plaatselijke wetgeving.

Wij verbinden ons ertoe de werknemers op de hoogte te stellen van hun recht om te begrijpen waarom wij informatie verzamelen, hun recht om hun eigen gegevens in te kijken en om fouten in onze bestanden te corrigeren.

V. Ik ben een vertegenwoordiger en ik wil graag contact met patiënten die gebruik maken van één van CSL’s producten om te participeren in een patiëntensteunprogramma. Mag ik patiëntgegevens vragen aan een beroepsbeoefenaar die ik ken, die een groot aantal patiënten heeft die dit product gebruiken?
A. In alle landen zijn er privacywetten die moeten worden nageleefd met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie. In de meeste gevallen zijn persoonsgegevens gerelateerd aan de gezondheid van een persoon nog vertrouwelijker. Om de toegang tot persoonlijke gegevens van een individu te krijgen, moet u bewijs van hun directe individuele geïnformeerde toestemming verkrijgen voor het verzamelen van deze informatie en het beoogde gebruik van de gegevens. Daarnaast kunnen er andere wetten bestaan die de interacties tussen bedrijven en patiënten regelen, die dienen te worden nageleefd. Neem contact op met CSL Compliance of CSL Legal voor meer informatie.