Hoppa till huvudinnehållet

Ordlista

AFFÄRSHEMLIGHETER:
Alla formler, modeller, apparater eller sammanställningar av information som används i CSL:s affärsverksamhet och ger CSL möjlighet att skaffa sig fördel över andra personer som inte känner till eller använder dem.

FARMAKOVIGILANS:
Den vetenskapliga verksamheten med syfte att upptäcka, övervaka, bedöma, förstå och förhindra biverkningar och andra läkemedelsrelaterade problem.

GÅVOR:
Allt av värde, inklusive kontanter eller dess motsvarighet, varor eller tjänster, som ges till en annan person utan (fullständig) motprestation.

HUMANITÄRT BISTÅND:
Materiell eller logistisk hjälp som ges i humanitärt syfte, vanligtvis som åtgärd vid humanitära kriser. Det primära målet med humanitär hjälp är att rädda liv, mildra lidande och upprätthålla den mänskliga värdigheten.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL:
Individer som har tillstånd att förskriva, köpa, leverera, administrera eller lämna ut läkemedel eller medicinteknisk utrustning i samband med sin yrkesutövning.

IMMATERIELL EGENDOM:
Includes hospitalitly (e.g. meals), receptions, tickets to entertainment, social or sports events, participation in sporting events, lodging and travel.

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY (EEO):
Allt som är en produkt av hjärnan eller intellektet som har potentiellt kommersiellt värde och kan ha rätt till skydd enligt lagen om upphovsrätt, patent, varumärken, design, osv.

INFORMERAT SAMTYCKE:
Ett juridiskt villkor där en person kan sägas ha gett sitt samtycke efter att ha satt sig in i och förstått alla kända fakta och konsekvenser av en handling. Personen måste förfoga över relevanta fakta och dessutom vara vid sinnens fulla bruk vid tidpunkten för samtycket.

INSIDERHANDEL:
När en person besitter priskänslig information som inte är allmänt tillgänglig på marknaden får inte den personen göra affärer med finansiella produkter som påverkas av informationen (eller uppmuntra någon annan att göra så).

INTRESSEKONFLIKT:
En omständighet då en chef, anställd eller liknande har personliga intressen som kan gynnas av hans/ hennes officiella handlingar eller inflytande.

KONFIDENTIELL INFORMATION:
All information ägd av CSL (information skapad av eller för CSL) som, om den blev känd, skulle kunna vara skadlig för CSL:s intressen.

LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER I ARBETSLIVET:
En individs rätt till fullständig och lika behandling baserad på meriter eller andra relevanta och meningsfulla kriterier oavsett ras, hudfärg, kön, religion, privat föreningstillhörighet, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder, civilstånd, sexuell läggning eller familjeansvar.

MUTOR:
När man erbjuder en beslutsfattare något av personligt värde för att få förmånlig behandling, vanligtvis för att få eller behålla affärer, eller för att få otillbörliga fördelar. Mutor kan ske i form av finansiella instrument såsom kontanter eller kan vara något av värde (t.ex. resor, tjänster, rabatter, gåvor, osv.).

ORGANISATIONSFRIHET:
En rättighet som i internationella arbetsstandarder har definierats som arbetares rätt att organisera sig och bli representerade.

PATIENTER:
Slutmottagare av det CSL-tillverkade produktutbudet.

PLASMAGIVARE:
Personer ur allmänheten som ger sin plasma till CSL-gruppen så att den kan användas för att tillverka produkter som räddar liv. I vissa fall får plasmagivare ett belopp som kompensation för den tid det tar dem att ge plasma.

PRISKÄNSLIG INFORMATION:
Information som sannolikt får en betydande effekt på priset eller värdet av CSL:s aktier. Det kan innefatta strategisk information som finansiella prognoser och föreslagna fusioner och förvärv.

PROVANSTÄLLNING
Anställning som kan avslutas på antingen den anställdes eller arbetsgivarens begäran, när som helst, med eller utan orsak.

REPRESENTATION:
Representation inkluderar gästfrihet (t.ex. måltider), mottagningar, biljetter till underhållning och sociala- eller idrottsevenemang, deltagande i idrottsevenemang, logi och resor.

SAMARBETSPARTNERS:
Organisationer och institutioner som CSL arbetar ihop med för vetenskapliga och andra ändamål, samt deras representanter.

THIRD PARTIES:
Any contractor, supplier, distributor or any other companies or individuals associated contractually with CSL in the development of, supply of, manufacturing of or delivery of CSL products.

SMÖRJPENGAR:
En liten betalning till en statstjänsteman för att säkra eller påskynda utförandet av en rutin eller nödvändig åtgärd (t.ex. utfärdandet av ett tillstånd eller en licens).

STATSTJÄNSTEMAN:
En ämbetsman, representant för eller anställd hos ett regeringsdepartement eller myndighet, eller någon kommersiell enhet i vilken en myndighet har ett ägarintresse eller på annat sätt utövar kontroll över en sådan enhet. Detta inkluderar också politiska partiers ledamöter och kandidater för politiska poster.

TIPSARE (”VISSELBLÅSARE”):
En tipsare är en anställd, före detta anställd, eller medlem i en anknuten organisation som rapporterar tjänstefel till personer eller instanser som har befogenheten och viljan att vidta åtgärder inom CSL.

TREDJE PARTER:
Alla entreprenörer, leverantörer, distributörer eller andra företag eller personer som genom avtal samarbetar med CSL i utvecklingen, tillverkningen eller leveransen av CSL:s produkter.